Sdělení ČNB k vydání obecných pokynů k dohledu nad pobočkami pojišťoven z třetích zemí

Dne 30. března 2016 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění (dále jen „nařízení o EIOPA“) Obecné pokyny k dohledu nad pobočkami pojišťoven z třetích zemí (externí odkaz). Obecné pokyny se vztahují k článkům 162 až 171 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (dále jen „směrnice Solventnost II“) a jejich účelem je zajistit jednotnou, účinnou a efektivní ochranu pojistníků poboček pojišťoven z třetích zemí v rámci Evropské unie.

Obecné pokyny obsahují doporučení pro následující oblasti: udělení povolení pobočce pojišťovny z třetí země, pravomoci orgánů dohledu a jejich vzájemnou komunikaci, finanční zdraví pobočky pojišťovny z třetí země (kvantitativní požadavky na kapitál, technické rezervy a aktiva), kvalitativní požadavky na řídící a kontrolní systém a řízení rizik, zveřejňování informací a vykazování.

Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o EIOPA potvrdila záměr se pokyny řídit poté, co v České republice nabude účinnosti legislativa transponující směrnici Solventnost II. ČNB bude od data účinnosti legislativy transponující směrnici Solventnost II postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že pobočky pojišťoven ze třetích zemí vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Tyto obecné pokyny nabývají účinnosti 1. ledna 2016.