Přístup k informacím CRÚ

 Banky a pobočky zahraničních bank působící na území České republiky, případně další osoby stanoví-li tak zvláštní zákon (dále jen účastníci CRÚ) mají přístup k:

  • úvěrovému zatížení klientů s údaji o souhrnných závazcích klientů vůči subjektům bankovního sektoru České republiky (zůstatky úvěrových pohledávek za klienty, vč. dluhu po splatnosti, členěné podle typu pohledávek) a závazcích vůči zahraničním věřitelům.

  • detailní databázi informací poskytnutých do CRÚ obsahující všechny vlastní údaje, které účastník CRÚ do databáze vložil.

Mezi vybranými zeměmi EU (AT, BE, CZ, DE, FR, IT, ES, PT, RO) jsou na základě mezinárodní dohody vyměňovány pouze údaje o zůstatcích úvěrových závazků právnických osob v souhrnu větších než 25 000 €.

V CRÚ jsou dostupné informace o aktuálním stavu a o zpětné 10ti-leté historii dlužných závazků klienta. Agregovaná forma úvěrového zatížení vylučuje možnost závazky dlužníka lokalizovat ve vztahu ke konkrétnímu účastníku CRÚ.

Za předpokladu dodržení předepsaných podmínek pro přístup k informacím CRÚ mohou účastníci CRÚ ověřovat úvěrové zatížení klientů prostřednictvím on-line dotazů. Údaje o úvěrovém zatížení všech vlastních klientů mají účastníci CRÚ k dispozici ve formě souhrnného měsíčního kontrolního výstupu.

Závazná pravidla přístupu účastníků CRÚ k informacím v registru stanovuje podrobně:

CRÚ obsahuje údaje podléhající bankovnímu tajemství. Poskytnutí údajů z databáze zákonným účastníkům CRÚ není porušením bankovního tajemství. Účastník CRÚ je však povinen k údajům o klientech jiného účastníka získaným z CRÚ přistupovat tak, jako by šlo o údaje o jeho vlastních klientech.

V souladu se Zákonem o bankách má klient, o němž jsou v CRÚ vedeny příslušné informace, právo požádat o pořízení výpisu z registru.