Dopad MiFID na obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jinou investiční společností - 27. 3. 2008

Investiční společnost se při poskytování služeb přímo souvisejících s kolektivním investováním neřídí pravidly v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a transpozice MiFID proto nebude mít na tuto činnost dopad. Obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, je činností přímo související s kolektivním investováním a nesouvisí se službou obhospodařování majetku zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování.

Podle čl. 5 odst. 2 pododstavec 2 ve spojení s přílohou II směrnice č. 85/611/EHS (UCITS) správa podílových a investičních fondů pro účely směrnice zahrnuje i správu investic (investment management) jako jednu z funkcí investiční společnosti podle přílohy II směrnice. Uvedený požadavek evropského práva je transponován v § 15 odst. 1 a 2 zákona o kolektivním investování. Nerozhoduje přitom, zda investiční společnost obhospodařuje celý majetek takového fondu nebo pouze jeho část.

Od této činnosti směrnice UCITS v čl. 5 odst. 3 odlišuje správu jednotlivých investičních portfolií s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů. Tato správa odpovídá investiční službě správa portfolií ve smyslu čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou I, oddíl A bod 4 směrnice č. 2004/39/ES (MiFID) a § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Do této oblasti činnosti patří pouze správa portfolií, která nejsou fondy kolektivního investování.

Zákon o kolektivním investování v souladu se směrnicí UCITS nevyžaduje, aby investiční společnost při činnosti podle § 15 odst. 1 dodržovala dodatečná pravidla spojená s poskytováním správy portfolií podle § 15 odst. 3 (například povinnosti vedení deníku obchodníka s cennými papíry apod.), musí však dodržovat pravidla jednání investiční společnosti (část osmá, hlava III zákona o kolektivním investování).

Kontaktní osoba: Alena Šebestová
E-mailová adresa: alena.sebestova@cnb.cz
Č.j. a datum: 2008/395/560 ze dne 26. 3. 2008


Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.