Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z členského státu na území České republiky - 9.6.2008

Může pojišťovna, která má sídlo v jiném členském státě EU a je oprávněna provozovat pojišťovací činnost na území ČR, ať již na základě svobody dočasně poskytovat služby nebo prostřednictvím své pobočky, uzavírat pojistné smlouvy podle jiných, než českých právních předpisů?

Ve smyslu právní úpravy, tedy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou pojišťovny z jiného členského státu provozovat pojišťovací činnost na území České republiky zejména za podmínek uvedených v ustanovení § 5a - § 5b zákona o pojišťovnictví.

Závazky účastníků pojištění vznikající z pojistných smluv upravuje zákon č. 37/2004Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jde o pojistné smlouvy s mezinárodním prvkem, je třeba brát v úpravu ustanovení § 70 zákona o pojistné smlouvě, resp. zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon obsahuje, mj., úpravu týkající se možnosti volby práva pro pojistné smlouvy uzavírané na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nedojde-li ke svobodné volbě práva, z dikce zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním vyplývá pro neživotní pojištění, že se toto pojištění řídí právním řádem toho členského státu Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru, ve kterém je umístěno pojistné riziko, přičemž způsob, jak se takový stát určí je uveden v ustanovení § 10a tohoto zákona.

Pro životní pojištění je z hlediska určení příslušného právního řádu hlavním kolizním kritériem podle § 10b zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním bydliště nebo sídlo pojistníka, event. občanství pojistníka.

Jestliže právní předpis členského státu stanoví povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o povinném pojištění, je tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto soukromého povinného pojištění. Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států, platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu, který povinné pojištění ukládá.

Volba práva tedy umožňuje i aplikaci jiného práva, než je české a navíc příslušné dokumenty nemusí být vypracovány v úředním jazyce daného členského státu, ale i v dohodnutém jazyce.

Kontaktní osoba: Dana Králíčková
Email: dana.kralickova@cnb.cz
Aktualizováno: 9. června 2008

Zpět na seznam