MF Global – otázky a odpovědi

Kdo je MF Global a co se vlastně stalo?

MF Global Holdings Ltd. (dále jen „MFGH“) je mateřská společnost finanční skupiny, ke které přísluší mimo jiné společnost MF Global Inc. (dále jen „MFG“), která je obchodníkem s investičními nástroji se sídlem v USA, a společnost MF Global UK Ltd. (dále jen „MFG UK“), která je obchodníkem s investičními nástroji se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Společnost MFGH a společnost MF Global Finance USA Inc. (dále jen „MFG US“), která je mateřskou společností obchodníka s investičními nástroji MFG, požádaly dne 31. října 2011 v souladu s příslušnými zákony USA o ochranu před věřiteli. Tento stav, který de facto odpovídá bankrotu společnosti, nemusí nutně znamenat, že obchodníci s investičními nástroji z finanční skupiny MFGH ukončí svoji činnost a zákazníci přijdou o část majetku, který jim svěřili. V praxi bývá častý i případ převzetí všech práv a povinností bankrotujícího obchodníka jiným obchodníkem bez jakékoli újmy na majetku zákazníků.

Kdo je MF Global UK a jaká je situace této společnosti?

MFG UK Ltd. je dceřiná společnost MFGH. Jedná se o obchodníka s investičními nástroji se sídlem v Londýně, nad jehož činností vykonává dohled The Financial Services Authority (dále jen „FSA“).

V návaznosti na dopad, který měly problémy mateřské MFGH na situaci MFG UK, rozhodla FSA dne 31. října 2011 o zavedení zvláštního režimu „Special Administration Regime“ (dále jen „zvláštní režim“) u MFG UK. Výkonem činnosti zvláštních správců FSA pověřila Richarda Fleminga, Richarda Heise a Mike Pinka ze společnosti KPMG UK. Další informace k tomuto kroku lze nalézt na stránkách FSA: http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/PR/2011/089.shtml

Kde se dají získat informace o postupu v rámci zvláštního režimu a krocích správců?

Cílem zvláštního režimu, který je obdobný nucené správě obchodníka s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 138 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je především ochránit majetek zákazníků a zajistit jeho vydání zákazníkům v co nejkratší době. Ačkoli je v rámci zvláštního režimu preferována možnost převést otevřené pozice zákazníků k jinému obchodníkovi s investičními nástroji, všechny CFD a FOREX obchody musely být ukončeny. Bez ohledu na skutečnost, že je majetek zákazníků veden odděleně od majetku MFG UK, nešlo ihned po zavedení zvláštního režimu vyhovět požadavkům zákazníků na převod peněžních prostředků, protože před povolením výplat je zapotřebí provést přesnou inventarizaci majetku zákazníků a porovnat zůstatky evidované na majetkových účtech zákazníků se skutečným stavem majetku zákazníků. Vyčíslení výplaty, kterou klienti od MFG UK obdrží, bude možné až po převodu nebo vypořádání všech otevřených pozic a následném vyčíslení všech nároků zákazníků vůči MFG UK. Prvním krokem v rámci zvláštního režimu proto byla formální výzva věřitelům, aby uplatnili své pohledávky vůči MFG UK.

Informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách obchodníka s investičními nástroji MFG UK, resp. na webových stránkách společnosti KPMG UK, jejíž zaměstnanci jsou pověřeni výkonem zvláštní správy:
http://www.mfglobal.co.uk/
http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/mfglobaluk.aspx

V tisku se objevily informace o neoprávněném použití klientských prostředků, jaká je tedy skutečnost?

Obchodník MFG UK je povinen vést majetek zákazníků odděleně od svého vlastního majetku tak, aby bylo možné kdykoli odlišit majetek zákazníků od jeho vlastního majetku. Při ukládání peněžních prostředků je povinen zajistit, aby peněžní prostředky zákazníků a jeho vlastní peněžní prostředky byly vedeny na oddělených účtech. Česká národní banka nemá informace o tom, že by toto pravidlo bylo porušeno. Podezření, která se objevila v této souvislosti v tisku, na pochybení v povinnosti oddělovat majetek zákazníků od majetku obchodníka a na neoprávněné používání peněžních prostředků zákazníků se podle dostupných informací týká amerického obchodníka s investičními nástroji MFG a nikoli britského MFG UK.

Jaký je potenciální dopad problémů finanční skupiny MF Global na český kapitálový trh?

Z výše jmenovaných subjektů finanční skupiny MF Global je oprávněn k poskytování investičních služeb v České republice jen MFG UK.

Na základě informací získaných Českou národní bankou v rámci výkonu dohledu nad kapitálovým trhem lze dále uvést, že případný úpadek finanční skupiny MF Global bude mít na české obchodníky s cennými papíry a jejich zákazníky omezený dopad, protože se subjekty této finanční skupiny soustavně spolupracovali jen dva čeští obchodníci s cennými papíry.

Česká národní banka průběžně monitoruje vývoj situace a v případě nutnosti přijetí zvláštních opatření k ochraně majetku zákazníků obchodníka zasáhne v rámci svých zákonných pravomocí.

Jak je pojištěn majetek zákazníků u MF Global UK Ltd.?

Majetek zákazníků MFG UK je pojištěn v rámci záručního systému Financial Services Compensation Scheme (dále jen „FSCS“), neboli Kompenzačního programu finančních služeb. Maximální úroveň finanční kompenzace hodnoty nevydaného majetku, na kterou má v rámci FSCS nárok jeden zákazník, je 50 000 GBP (tj. cca 1,4 mil. Kč).

FSCS vydal k situaci MF Global UK několik prohlášení, které jsou dostupné na webových stránkách FSCS: http://www.fscs.org.uk/

Zpět na seznam