Jak jsou na tom banky? – otázky a odpovědi

13. 06. 2017

Jak jsou na tom nyní české banky?

Domácí bankovní sektor je dle názoru České národní banky stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. Poměr úvěrů ke vkladům v českém bankovním sektoru se dlouhodobě pohybuje kolem 75 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. V mezinárodním srovnání je český bankovní systém dobře kapitalizovaný a výsledky zátěžových testů České národní banky ukazují, že je schopen přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj. České banky vykazují dlouhodobě velmi dobrou likviditní pozici, přičemž v současnosti dosahuje krytí všech klientských vkladů rychle likvidními aktivy bank více než 50 %. ČNB provádí každoročně přísné testy likvidity bank, které dokladují schopnost bank odolat i velmi nepříznivým šokům do likvidity.

Mají banky v České republice dostatek kapitálu?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Český bankovní sektor výrazně překračuje stanovenou hranici pro minimální úroveň ukazatele kapitálového poměru. Kapitál tuzemských bank je navíc z převážné většiny tvořen kvalitní, tzv. Tier 1 složkou. Aktuální údaje o kapitálovém poměru bankovního sektoru v ČR jsou k dispozici na webu České národní banky v části Dohled a regulace > Souhrnné informace o finančním sektoru > Základní ukazatele o sektorech finančního trhu > Banky > Vybrané ukazatele obezřetného podnikání bank.

Definice pojmu: Kapitálový poměr

Kapitálový poměr je podíl regulatorního kapitálu a celkových rizikově vážených aktiv. Kapitálový poměr zohledňuje objem a rizikovost obchodů banky a názorně ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. S vyšším kapitálovým poměrem je finanční stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Hodnota kapitálového poměru by neměla klesnout pod 8 %. Hodnoty kapitálového poměru bank lze nalézt na webu ČNB.

Mají se občané obávat o bezpečnost svých vkladů v českých bankách?

K obavám o vklady v domácích bankách není důvod. Případná eskalace problémů v evropském finančním systému může mít určité nepřímé dopady na české bankovnictví, ale Česká národní banka je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám (např. formou mezibankovních úvěrů či mezibankovních termínovaných vkladů). Základním nástrojem dohledu pro kontrolu těchto převodů je monitoring dodržování limitu angažovanosti vůči skupině, která může, zjednodušeně řečeno, dosáhnout maximálně 25 % regulatorního kapitálu tuzemské banky. České banky doposud (a to i v době finanční krize) tento regulatorní limit s velkou rezervou dodržují.

ČNB také pečlivě monitoruje proces výplaty dividend, který může být další formou finančního transferu směrem od českých bank k jejich zahraničním matkám. ČNB společně s bankami vyhodnocuje možné dopady výplaty dividend na jejich kapitálový poměr jak ve standardním ekonomickém prostředí, tak i s použitím zátěžových scénářů vývoje ekonomiky. ČNB také spolupracuje se zahraničními institucemi, které dohlížejí na „matky“ českých bank.

Garanční systém finančního trhu

Ze zákona jsou pojištěny vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Pojištěny jsou vklady v korunách i cizí měně včetně úroků do výše maximálně 100.000 eur, v přepočtu zhruba 2,6 milionu Kč (vždy dle aktuálního kurzu Kč/euro), na jednoho klienta u jedné banky, spořitelny nebo záložny. Pojištěné pohledávky z vkladů klientů tvořily na konci roku 2017 zhruba 90 procent celkových klientských vkladů u úvěrových institucí, přičemž pojištěná část reprezentující případné náhrady za pojištěné vklady představuje zhruba 60 procent klientských vkladů. Náhrady se poskytují v plné výši až do výše uvedeného limitu, není tedy žádná spoluúčast. Pojištění vkladu vzniká automaticky uzavřením smlouvy s bankou, spořitelnou nebo družstevní záložnou a vložením peněz na účet. Pojištěny jsou běžné, spořicí, termínované a vkladové účty a vkladní knížky. Nepojištěné jsou např. směnky, dluhopisy, podílové listy. V případě družstevních záložen došlo u vkladů přijatých od července 2015 k zavedení tzv. pravidla 1:10 stanovujícího poměr členského vkladu k úročeným depozitům. Náhrada se v případě družstevních záložen bude týkat jen úročených depozit, členský vklad je nepojištěn. Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank jsou také pojištěny, ale v systému pojištění země, kde má příslušná mateřská banka sídlo. Pojištění vkladů v zemích EU je stejně jako v ČR 100 procent, nejvýše ovšem 100.000 eur na jednoho klienta v jedné bance. Více informací: Garanční systém finančního trhu, www.garancnisystem.cz, tel. 225 375 306, e-mail: info@gsft.cz.

Hrozí odliv peněz z českých bank k jejich zahraničním matkám?

ČNB bedlivě hlídá celkové zdraví bankovního sektoru i tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám se dlouhodobě pohybuje hluboko pod stanoveným 25procentním limitem. Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné ČNB předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Zákonný 25procentní limit vyjadřuje poměr angažovanosti banky vůči jejímu kapitálu. Uvedený limit se vztahuje pouze k investičnímu portfoliu, které obsahuje všechny typy nástrojů (depozita, nakoupené dluhopisy, poskytnuté úvěry aj.). Kromě investičního portfolia banky zřizují i obchodní portfolio, do kterého zařazují aktiva se záměrem s nimi obchodovat, resp. držet krátkodobě za účelem následného prodeje nebo se záměrem využití krátkodobých cenových rozdílů. Poměr aktiv bankovního sektoru zařazených v investičním a obchodním portfoliu je dlouhodobě zhruba 80:20.

Může mi ČNB říct, jak je na tom moje banka?

Každý odpovědný klient by se měl nechávat pravidelně informovat o aktuální situaci přímo v bance, které svěřil své peníze nebo jejíž produkty využívá. Bankovní sektor v tuzemsku je pod neustálým dohledem ČNB, která je velmi ostražitá a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. K situaci konkrétních finančních institucí se ČNB kvůli zákonné mlčenlivosti vyjadřovat nemůže.

Kdo chce spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, by měl mít na paměti zejména šest základních P: Přemýšlet, Ptát se, Porovnávat, Poradit se, Propočítávat a až poté Podepsat.

Základní desatero:

  1. Nic není zadarmo
  2. Mějte jasno
  3. S kým jednáte?
  4. Váš finanční plán
  5. Čtěte všechno
  6. Nejasné smlouvy
  7. Vysoký výnos
  8. Investování
  9. Životní pojistka
  10. Chraňte svá data

(Podrobný popis Základního desatera)

Jak by zvládly české banky nepříznivý vývoj ekonomiky?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Přebytek kapitálu nad 8% regulatorním minimem dosahuje zhruba 283 miliard korun. Aktuální zátěžové testy zveřejněné v červnu 2018 ukázaly, že by český bankovní systém ustál i velmi nepříznivý ekonomický vývoj charakterizovaný výrazným poklesem ekonomické aktivity na tříletém horizontu. Sektor jako celek zůstává stabilní i přes vysoké úvěrové ztráty bankovního sektoru v rámci nepříznivého scénáře. Agregovaný kapitálový poměr sektoru by se udržel nad regulatorním minimem 8 %.

Ačkoli se hodnota agregátního kapitálového poměru udržuje dostatečně nad 8% hranicí, dvanácti bankám reprezentujícím zhruba 16 % aktiv sektoru klesá kapitálový poměr pod regulatorní minimum a tyto banky by kapitál musely doplnit. Za účelem dorovnání kapitálového poměru všech bank se sídlem v ČR (tj. bez poboček zahraničních bank) do regulatorního minima 8 % by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o zhruba 26,9 mld. Kč (tj. cca 0,5 % HDP). Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o natolik významnou hodnotu, aby mohla výrazně ohrozit jeho stabilitu.
Na základě výše zmíněného lze shrnout, že český bankovní sektor jako celek je v tuto chvíli schopný odolat velmi nepříznivé ekonomické situaci v zahraničí i doma a ani v případě extrémního vývoje by jeho kapitálový poměr neklesl pod regulatorní limit 8 %

Graf: Dopad alternativních scénářů na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru
(v %)
jak_jsou_na_tom_banky2
Pramen: ČNB, výpočty ČNB

 

Kterým bankám a družstevním záložnám odejmula ČNB povolení k činnosti?

Tabulka 1: Banky, kterým byla odejmuta licence

Odnětí licence Banka Nucená správa Likvidace Konkurz
31. 8. 1995 Kreditní a průmyslová banka, a.s. 30. 9. 1993 – 31. 8. 1995   2. 10. 1995 – 19. 2. 2008
15. 12. 1995 AB Banka, a.s., v likvidaci   5. 3. 1996 18. 3. 1999
15. 12. 1995 Česká banka, a.s. Praha, v likvidaci   19. 3. 1996 28. 6. 1996 – 22. 3. 2016
13. 5. 1996 První slezská banka a.s., v likvidaci   24. 7. 1996 20. 11. 1997 – 30. 6. 2014
8. 8. 1996 Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci   1. 10. 1996 21. 12. 1998 – 7. 10. 2015
31. 3. 1997 Baska, a.s., v likvidaci2   10. 12. 1997 – 30. 4. 1998  
17. 4. 1997 Realitbanka, a.s. 10. 7. 1996 – 17. 4. 1997   24. 3. 1997 – 31. 5. 2013
31. 5. 1997 EKOAGROBANKA, a.s., v likvidaci 16. 1. 1996 – 27. 9. 1996 1. 1. 1998 21. 5. 2007 – 5. 5. 2009
30. 6. 1997 Evrobanka, a.s., v likvidaci   29. 9. 1998 – 5. 3. 2001  
6. 5. 1998 COOP BANKA, a.s. v likvidaci 23. 4. 1996 – 23. 4. 1998 1. 1. 1999  
10. 7. 1998 Velkomoravská banka, a.s. 10. 7. 1996 – 2. 7. 1998   2. 7. 1998
2. 9. 1998 Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci 17. 9. 1996 – 17. 9. 1998 7. 10. 1998  
2. 11. 1998 Pragobanka, a.s. v likvidaci     19. 11. 1998 – 30. 10. 2003
10. 2. 1999 UNIVERSAL BANKA, a.s.     12. 2. 1999
9. 11. 1999 Moravia banka, a.s. v likvidaci   18. 10. 2002 8. 12. 1999
2. 5. 2003 Union banka, a.s. "v likvidaci"   19. 5. 2003 29. 5. 2003
4. 7. 2003 Plzeňská banka, a.s. v likvidaci   6. 8. 2003 4. 4. 2003 – 30. 9. 2008
 -  Banka Bohemia, a.s. v likvidaci3 28. 3. 1994 – 28. 6. 1994 18. 7. 1994 17. 8. 2012 – 10. 7. 2013
24. 10. 2016 ERB bank, a.s., v likvidaci   25. 10. 2016  

______

2 dříve Bankovní dům SKALA, a.s.

3 U Banka Bohemia došlo k zániku povolení v důsledku vlastního rozhodnutí subjektu nevykonávat bankovní činnost.

 

Tabulka 2: Družstevní záložny, kterým bylo od roku 2006, kdy ČNB dohlíží na sektor družstevních záložen, sankčně odňato povolení k činnosti

Odnětí povolení Název družstevní záložny Likvidace Konkurz
10. 3. 2010 Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci 10. 3. 2010 4. 4. 2013
7. 12. 2010 Vojenská družstevní záložna v likvidaci 14. 12. 2010  
8. 3. 2012 UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci"  8. 3. 2012 25. 6. 2013
18. 12. 2013 Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci 18. 12. 2013 23. 12. 2013
24. 6. 2014 WPB Capital, spořitelní družstvo 24. 6. 2014  

 

Zpět na seznam