Citáty a odkazy ze Zpráv ČNB o finanční stabilitě, Zpráv ČNB o výkonu dohledu a mise MMF podrobněji

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2011-2012 (str. 67,68)
https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/.galleries/zpravy_fs/fs_2011-2012/fs_2011-2012_financni_sektor.pdf
Např.: Subsektor družstevních založen nelze považovat za odolný vůči zvýšeným rizikům
I přes některé pozitivní známky vývoje v segmentu družstevních záložen se podíl úvěrů v selhání z roku 2010 podstatně zvýšil z 11,5 % na téměř 16 % ke konci roku 2011. Nepříznivý vývoj v subsektoru kulminoval v březnu roku 2012 odebráním licence záložně Unibon. I když některé agregované ukazatele za subsektor družstevních záložen bez této záložny dosahují podstatně příznivějších hodnot, tuto skutečnost nelze hodnotit jako jeho celkovou nižší rizikovost. To dokladá i jednoduchý zátěžový test družstevních záložen, který byl proveden ve spolupráci MMMF a ČNB v rámci mise FSAP. Zmíněný test indikuje poměrně nízkou odolnost subsektoru družstevních záložen vůči případnému negativnímu vývoji. Z tohoto pohledu by tak byla žádoucí významnější reorganizace subsektoru družstevních záložen.

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2010-2011 (str. 74,75)
https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/.galleries/zpravy_fs/fs_2010-2011/fs_2010-2011_financni_sektor.pdf
Např: Při rychlém růstu jejich vkladové základny vykazují družstevní záložny vysoký podíl úvěrů v selhání
I přes obdobnou úrokovou marži, jaká převažuje v bankovním sektoru, indikuje absolutní výše průměrných úroků na vkladech i úvěrech, že družstevní záložny se již delší dobu soustředí spíše na rizikovější klienty (Tab. IV.7). Tuto hypotézu podporuje vysoký podíl klientských úvěrů v selhání, který v březnu 2011 činil 11,5 %, tj. téměř dvojnásobek než u bank. Poněkud znepokojivou hodnotu malého krytí úvěrů v selháni opravnými položkami (pod 10 % versus kolem 50 % u bank) může do určité míry mírnit v tomto sektoru standardní požadavek na zástavu nemovitosti u poskytovaných úvěrů. Je otázkou, zda družstevní záložny mohou byt schopny dlouhodobě úspěšně pracovat s vyšší přijímanou úrovní rizika než banky.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2011 (např. str. 27, 31)
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2011_cz.pdf
Např.: Kontrola v jedné ze čtyř prověřovaných družstevních záložen byla uskutečněna na základě negativních skutečností zjištěných v průběhu kontroly z roku 2010 zaměřené na úvěrovou angažovanost záložny za vybranou ekonomicky spjatou skupinou osob. Kontrola zaměřená na posouzení celkového procesu řízení úvěrového rizika odhalila zásadní nedostatky v práci družstevní záložny a na základě těchto zjištění bylo se záložnou zahájeno správní řízení. I v dalších družstevních záložnách byly zjištěny nedostatky v nastavení systému měření a řízení úvěrového rizika, které neodpovídaly rizikovosti portfolia kontrolovaných družstevních záložen a neumožňovaly v některých případech správně hodnotit podstupovaná rizika. Dále byly zjištěny i nedostatky v oblasti oceňování a evidence přijatého zajištění, vyhodnocování rizika vazeb mezi subjekty a v nastavení kontrolních mechanismů.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010 (např. str. 30, 33,34)
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2010_cz.pdf
Např.: V březnu 2010 ČNB odejmula povolení k činnosti Úvěrnímu družstvu PDW, Praha, v prosinci 2010 Vojenské družstevní záložně. Důvodem byly přetrvávající závažné nedostatky v podnikání těchto družstevních záložen. 
Např: Kontrola v jedné ze dvou prověřovaných družstevních záložen byla speciálně zaměřená na úvěrovou angažovanost záložny za ekonomicky spjatými subjekty (klienty záložny) a na hodnocení jejich bonity záložnou. Kontrola na místě toto podezření potvrdila a vedla ČNB k výzvě záložně neprodleně zjištěné nedostatky napravit.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009 (např. str. 41, 43)
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2009_cz.pdf
Např.: V průběhu roku 2009 proběhlo v uvěrových institucích osm kontrol, z toho ve dvou družstevních záložnách. Jednalo se o kontroly dílčí, avšak některé z nich se svým rozsahem pokrytí většiny kontrolovaných oblasti blížily kontrole komplexní. Kontroly byly zaměřeny na oblasti řízení úvěrového rizika, likvidity, interního auditu, compliance, řízení operačního rizika, předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, na informační systémy a technologie a systémy vykazováni pro účely regulace. Kontrolní zjištěni nepředstavovala v případě bankovních instituci nedostatky, jež by přímo ohrožovaly jejich finanční pozici a stabilitu. Některá zjištěni však neodpovídala regulatorním požadavkům. Příslušné nedostatky byly uvedeny v kontrolních protokolech a na tomto základě byla jednotlivým úvěrovým institucím uložena příslušná opatřeni k nápravě nedostatků. U jedné z družstevních záložen bylo další řešení vzhledem k povaze zjištěných nedostatků předáno odboru sankčních řízení.

Programy hloubkového posouzení finančního sektoru (FSAP) jsou součástí dohledu MMF a jsou obecně vnímány jako vnější, nezávislá a trhy uznávaná hodnocení stability a síly finančního sektoru členské země. V ČR proběhla dvě vyhodnocení: v listopadu – prosinci 2000 a v říjnu – prosinci 2011. FSAP se v roce 2011 zaměřil mimo jiné i na prověření situace družstevních záložen. Výsledkem je detailní zpráva a podkladové analytické studie, včetně té o družstevních záložnách, viz odkazy níže:
https://www.cnb.cz/cs/o-cnb/mezinarodni-vztahy/vztahy-k-mmf/program-vyhodnoceni-financniho-sektoru-fsap/
https://www.cnb.cz/en/about-cnb/.galleries/international_relations/imf_wb/download/fsap_technical_note_on_credit_union.pdf


Ve výše odkazované zprávě k sektoru družstevních záložen v rámci FSAP například stojí: „Navzdory svému malému rozsahu může mít sektor družstevních záložen nepoměrně velký dopad na Fond pojištění vkladů, ale také reputační důsledky pro finanční systém a postavení České národní banky ... Sektor družstevních záložen by měl projít restrukturalizací, jejímž cílem bude dosažení rovnováhy mezi minimalizací finančních a dohledových rizik vznikajících v tomto sektoru a zohledněním společenské úlohy obezřetně řízených družstevních záložen.“

Zpět na seznam