Emise bankovek a mincí

Výňatek ze zákona České národní rady č. 6/1993 Sb.
ze dne 17. prosince 1992
o České národní bance

(platnost od 15. června 2018) 

Ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. , zákona č. 160/2007 Sb. , zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb. (část), zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb. (část), zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.

Část čtvrtá

Emise bankovek a mincí

§ 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní (dále jen "bankovky a mince").

§ 13

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů.

§ 14

Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15

Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 16

(1)   Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.

(2) Mince z drahých kovů, pamětní bankovky a mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty.

§ 16a

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

(1) Česká národní banka může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků, pokud jiný zákon nestanoví jinak.

(2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech České národní banky. Tato částka je příjmem České národní banky.

§ 20

(1) Česká národní banka má výhradní právo vydávat obchodní mince, které se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně.

(2) Obchodní mince jsou mince vydané Českou národní bankou, které nejsou zákonnými penězi a nemají nominální hodnotu.

§ 21

(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince vydávané Českou národní bankou.

(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo "mince".

§ 22

(1) Česká národní banka stanoví vyhláškami

a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu;

b) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince.

(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou v případě obchodní mince, zda se vydává jako jeden český dukát nebo jeho násobek, dále rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, její další náležitosti a datum vydání. 

  


Zákon o České národní bance (úplné znění)