Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
2 1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)
3 1.1. Finanční závazky k obchodování
4 1.1.1. Deriváty k obchodování
5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů
6 1.1.3. Emitované dluhové CP k obchodování
7 1.1.4. Ostatní finanční závazky k obchodování
8 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
9 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
10 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
11 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
12 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
13 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
14 1.4. Zajišťovací deriváty
15 1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
16 1.6. Rezervy
17 1.6.1. Rezervy na penze a ostatní definované požitky
18 1.6.2. Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
19 1.6.3. Rezervy na restrukturalizaci
20 1.6.4. Rezervy na právní problémy a daňové spory
21 1.6.5. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky
22 1.6.6. Ostatní rezervy
23 1.7. Daňové závazky
24 1.7.1. Závazky ze splatné daně
25 1.7.2. Závazky z odložené daně
26 1.8. Ostatní závazky
27 1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
28 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)
29 2.1. Základní kapitál
30 2.2. Emisní ážio
31 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
32 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál
33 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
34 2.5.1. OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty
35 2.5.1.1. OCI z kapitálových nástrojů
36 2.5.1.2. OCI z hmotného majetku
37 2.5.1.3. OCI z nehmotného majetku
38 2.5.1.4. OCI z ostatních nástrojů
39 2.5.2. OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty
40 2.5.2.1. Změna reálné hodnotě dluhových nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
41 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
42 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období
43 2.7. Rozdíly z ocenění
44 2.8. Rezervní fondy
45 2.9. (-) Vlastní akcie
46 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období
47 2.11.(-) Mezitímní dividendy

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru