Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Úrokové výnosy
2 1.1. Úroky z finančních aktiv k obchodování
3 1.2. Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
4 1.3. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
5 1.4. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
6 1.5. Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě
7 1.6. Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů
8 1.7. Úroky z ostatních aktiv
9 1.8. Úroky ze závazků
10 2. Úrokové náklady
11 2.1. Úroky na finanční závazky k obchodování
12 2.2. Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
13 2.3. Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě
14 2.4. Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
15 2.5. Úroky na ostatní závazky
16 2.6. Úroky na aktiva
17 3. Výnosy z dividend
18 3.1. Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování
19 3.2. Výnosy z dividend z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
20 3.3. Výnosy z dividend z fnančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
21 3.4. Výnosy z dividend z účastí v dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence
22 4. Výnosy z poplatků a provizí
23 5. Náklady na poplatky a provize
24 6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty
25 6.1. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
26 6.2. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě
27 6.3. Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě
28 6.4. Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků
29 7. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
30 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
31 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
32 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
33 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
34 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
35 13. Ostatní provozní výnosy
36 14. Ostatní provozní náklady
37 Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti (1. až 14.)
38 15. Správní náklady
39 15.1. Náklady na zaměstnance
40 15.2. Ostatní správní náklady
41 16. Odpisy
42 16.1. Odpisy pozemků, budov a zařízení
43 16.2. Odpisy nehmotného majetku
44 17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
45 17.1. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
46 17.2. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě
47 18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
48 18.1. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování
49 18.2. Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování
50 19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování
51 19.1. Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI nebo jejich (-) reverzování
52 19.2. Ztráty ze znehodnocení ostatních aktiv nebo jejich (-) reverzování
53 20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
54 21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence
55 22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
56 Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním (1. až 22.)
57 23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností
58 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru