Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

OCP celkem (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk z finanční a provozní činnosti
2 1. Úrokové výnosy
3 2. Úrokové náklady
4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání
5 4. Výnosy z dividend
6 5. Výnosy z poplatků a provizí
7 6. Náklady na poplatky a provize
8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z
9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z
11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
15 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
16 15. Ostatní provozní výnosy
17 16. Ostatní provozní náklady
18 17. Správní náklady
19 17.1. Náklady na zaměstnance
20 17.2. Ostatní správní náklady
21 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů
22 19. Odpisy
23 20. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
24 21. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
25 22. Ztráty ze znehodnocení celkem
26 22.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování
27 22.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování
28 22.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování
29 23. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
30 24. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků
31 25. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
32 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním
33 26. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností
34 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění
35 27. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění
36 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru