Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)
2 1. Úrokové výnosy
3 2. Úrokové náklady
4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání
5 4. Výnosy z dividend
6 5. Výnosy z poplatků a provizí
7 6. Náklady na poplatky a provize
8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z
9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z
11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
15 14. Ostatní provozní výnosy
16 15. Ostatní provozní náklady
17 16. Správní náklady
18 16.1. Náklady na zaměstnance
19 16.2. Ostatní správní náklady
20 17. Odpisy
21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem
24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování
25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování
26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování
27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků
29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
30 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)
31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností
32 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)
33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění
34 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru