Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pobočky zahraničních pojišťoven (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. - 8.)
2 1. Vlastní kapitál
3 1.1. Základní kapitál
4 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
5 1.2. Emisní ážio
6 1.3. Rezervní fond na nové ocenění
7 1.4. Ostatní kapitálové fondy
8 1.5. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
9 1.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období
10 1.7. Zisk nebo ztráta běžného účetního období
11 2. Podřízená pasiva
12 3. Technické rezervy
13 3.1. Rezerva na nezasloužené pojistné
14 3.1.1. vztahující se k životnímu pojištění
15 3.1.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
16 3.2. Rezerva na životní pojištění
17 3.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
18 3.3.1. vztahující se k životnímu pojištění
19 3.3.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
20 3.4. Rezerva na bonusy a slevy
21 3.4.1. vztahující se k životnímu pojištění
22 3.4.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
23 3.5. Ostatní technické rezervy
24 3.5.1. vztahující se k životnímu pojištění
25 3.5.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
26 4. Technické rezervy u ŽP, kde jsou nositelem inv. rizika pojistníci
27 5. Rezervy
28 5.1. Rezerva na penzijní a podobné závazky
29 5.2. Rezerva na daně
30 5.3. Ostatní rezervy
31 6. Depozita při pasivním zajištění
32 7. Věřitelé
33 7.1. Závazky z operací přímého pojištění
34 7.2. Závazky z operací zajištění
35 7.3. Závazky z dluhových cenných papírů
36 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
37 7.4. Závazky vůči finančním institucím
38 7.5. Ostatní závazky
39 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
40 7.6. Garanční fond Kanceláře
41 7.7. Fond zábrany škod
42 8. Přechodné účty pasiv
43 8.1. Výdaje příštích období a výnosy příštích období
44 8.2. Ostatní přechodné účty pasiv
45 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru