Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Transformované fondy (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů
4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv
5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
6 3. Výnosy z akcií a podílů
7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů
9 4. Výnosy z poplatků a provizí
10 5. Náklady na poplatky a provize
11 5.1. Úplata penzijní společnosti
12 5.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu
13 5.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu
14 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
15 7. Ostatní provozní výnosy
16 8. Ostatní provozní náklady
17 9. Správní náklady
18 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
19 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
20 11.1. Odpisy hmotného majetku
21 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku
22 11.3. Odpisy nehmotného majetku
23 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku
24 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek
25 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
26 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
27 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
28 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
29 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
30 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
31 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
32 19. Mimořádné výnosy
33 20. Mimořádné náklady
34 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
35 21. Daň z příjmů
36 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru