Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
3 1.1. Dluhové cenné papíry
4 1.2. Ostatní aktiva
5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
6 3. Výnosy z akcií a podílů
7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
8 3.2. Ostatní
9 4. Výnosy z poplatků a provizí
10 5. Náklady na poplatky a provize
11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
12 7. Ostatní provozní výnosy
13 8. Ostatní provozní náklady
14 9. Správní náklady
15 9.1. Náklady na pracovníky
16 9.2. Ostatní správní náklady
17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM
18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM
19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
24 16. Rozpuštění ostatních rezerv
25 17. Tvorba a použití ostatních rezerv
26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
27 Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
28 19. Mimořádné výnosy
29 20. Mimořádné náklady
30 Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
31 21. Daň z příjmů
32 Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru