Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

OCP nebanky (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky a vlastní kapitál celkem
2 1. Závazky celkem
3 1.1. Finanční závazky k obchodování
4 1.1.1. Deriváty k obchodování
5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů
6 1.1.3. Vklady k obchodování
7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování
8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování
9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě
15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
17 1.4. Zajišťovací deriváty
18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
19 1.6. Rezervy
20 1.7. Daňové závazky
21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání
22 1.9. Ostatní závazky
23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
24 2. Vlastní kapitál celkem
25 2.1. Základní kapitál
26 2.2. Emisní ážio
27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
28 2.4. Ostatní vlastní kapitál
29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
31 2.7. Rozdíly z ocenění
32 2.8. Rezervní fondy
33 2.9. (-) Vlastní akcie
34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru