Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů
4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv
5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
6 3. Výnosy z akcií a podílů
7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů
9 4. Výnosy z poplatků a provizí
10 4.1. Úplata penzijní společnosti
11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu
12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu
13 4.2. Poplatky od účastníků
14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření
15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti
16 4.2.3. Ostatní poplatky
17 5. Náklady na poplatky a provize
18 5.1. Odměna depozitáři
19 5.2. Odměna za správu portfolia
20 5.3. Odměny za zprostředkování
21 5.4. Poplatky hrazené bance
22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP
23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize
24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
25 7. Ostatní provozní výnosy
26 8. Ostatní provozní náklady
27 9. Správní náklady
28 9.1. Náklady na zaměstnance
29 9.2. Ostatní správní náklady
30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu
31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje
32 9.2.3. Nájemné
33 9.2.4. Náklady na informační technologie
34 9.2.5. Náklady na audit
35 9.2.6. Náklady na poradenství
36 9.2.7. Náklady na outsourcing
37 9.2.8. Jiné správní náklady
38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
40 11.1. Odpisy hmotného majetku
41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku
42 11.3. Odpisy nehmotného majetku
43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku
44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek
45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
51 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
52 19. Mimořádné výnosy
53 20. Mimořádné náklady
54 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
55 21. Daň z příjmů
56 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru