Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 1. Úrokové výnosy
  2 1.1. Úroky z finančních aktiv k obchodování
  3 1.2. Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  4 1.3. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  5 1.4. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
  6 1.5. Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě
  7 1.6. Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů
  8 1.7. Úroky z ostatních aktiv
  9 1.8. Úroky ze závazků
  10 2. Úrokové náklady
  11 2.1. Úroky na finanční závazky k obchodování
  12 2.2. Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  13 2.3. Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě
  14 2.4. Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
  15 2.5. Úroky na ostatní závazky
  16 2.6. Úroky na aktiva
  17 3. Výnosy z dividend
  18 3.1. Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování
  19 3.2. Výnosy z dividend z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  20 3.3. Výnosy z dividend z fnančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
  21 3.4. Výnosy z dividend z účastí v dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence
  22 4. Výnosy z poplatků a provizí
  23 5. Náklady na poplatky a provize
  24 6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty
  25 6.1. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
  26 6.2. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě
  27 6.3. Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě
  28 6.4. Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků
  29 7. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
  30 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  31 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  32 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
  33 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
  34 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
  35 13. Ostatní provozní výnosy
  36 14. Ostatní provozní náklady
  37 Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti (1. až 14.)
  38 15. Správní náklady
  39 15.1. Náklady na zaměstnance
  40 15.2. Ostatní správní náklady
  41 16. Odpisy
  42 16.1. Odpisy pozemků, budov a zařízení
  43 16.2. Odpisy nehmotného majetku
  44 17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
  45 17.1. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI
  46 17.2. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě
  47 18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
  48 18.1. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování
  49 18.2. Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování
  50 19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování
  51 19.1. Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI nebo jejich (-) reverzování
  52 19.2. Ztráty ze znehodnocení ostatních aktiv nebo jejich (-) reverzování
  53 20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
  54 21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence
  55 22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
  56 Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním (1. až 22.)
  57 23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností
  58 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru