Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
  2 1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)
  3 1.1. Finanční závazky k obchodování
  4 1.1.1. Deriváty k obchodování
  5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů
  6 1.1.3. Emitované dluhové CP k obchodování
  7 1.1.4. Ostatní finanční závazky k obchodování
  8 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  9 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  10 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  11 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
  12 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
  13 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
  14 1.4. Zajišťovací deriváty
  15 1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
  16 1.6. Rezervy
  17 1.6.1. Rezervy na penze a ostatní definované požitky
  18 1.6.2. Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
  19 1.6.3. Rezervy na restrukturalizaci
  20 1.6.4. Rezervy na právní problémy a daňové spory
  21 1.6.5. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky
  22 1.6.6. Ostatní rezervy
  23 1.7. Daňové závazky
  24 1.7.1. Závazky ze splatné daně
  25 1.7.2. Závazky z odložené daně
  26 1.8. Ostatní závazky
  27 1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
  28 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)
  29 2.1. Základní kapitál
  30 2.2. Emisní ážio
  31 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
  32 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál
  33 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
  34 2.5.1. OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty
  35 2.5.1.1. OCI z kapitálových nástrojů
  36 2.5.1.2. OCI z hmotného majetku
  37 2.5.1.3. OCI z nehmotného majetku
  38 2.5.1.4. OCI z ostatních nástrojů
  39 2.5.2. OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty
  40 2.5.2.1. Změna reálné hodnotě dluhových nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
  41 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
  42 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období
  43 2.7. Rozdíly z ocenění
  44 2.8. Rezervní fondy
  45 2.9. (-) Vlastní akcie
  46 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období
  47 2.11.(-) Mezitímní dividendy

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru