Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
  2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
  3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů
  4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv
  5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
  6 3. Výnosy z akcií a podílů
  7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
  8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů
  9 4. Výnosy z poplatků a provizí
  10 5. Náklady na poplatky a provize
  11 5.1. Úplata penzijní společnosti
  12 5.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu
  13 5.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu
  14 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
  15 7. Ostatní provozní výnosy
  16 8. Ostatní provozní náklady
  17 9. Správní náklady
  18 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  19 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  20 11.1. Odpisy hmotného majetku
  21 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku
  22 11.3. Odpisy nehmotného majetku
  23 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku
  24 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek
  25 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
  26 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
  27 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
  28 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
  29 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
  30 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
  31 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
  32 19. Mimořádné výnosy
  33 20. Mimořádné náklady
  34 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
  35 21. Daň z příjmů
  36 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru