ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2005 > The Monetary Transmission Mechanism in the Czech Republic (evidence from VAR analysis)

The Monetary Transmission Mechanism in the Czech Republic (evidence from VAR analysis)

Kateřina Arnoštová, Jaromír Hurník

Jelikož mezi měnověpolitickým zásahem a následnou reakcí v ekonomice dochází k výrazným prodlevám, má pochopení transmisního mechanismu zásadní význam pro provádění měnové politiky. Tato práce analyzuje transmisní mechanismus měnové politiky na základě VAR modelů – nejrozšířenější empirické metodiky k analýze transmisního mechanismu v české ekonomice. Tato práce se snaží za pomoci metodiky VAR vyhodnotit účinky exogenních šoků na měnovou politiku. Výsledky ukazují, že nečekané zpřísňování měnové politiky vede k poklesu produkce, zatímco ceny zůstávají po určitou dobou persistentní. Reakce devizových kurzů poté z velké míry závisí na použitém vzorku údajů. I když je jasné, že vzhledem k malému časovému rozpětí údajů by se k výsledkům mělo přistupovat opatrně, je z nich přinejmenším patrné, že základní rámec toho, jak měnová politika ovlivňuje ekonomiku, se výrazně neliší od teoretických předpokladů ani od výsledků získaných v případě vyspělejších ekonomik.

Klíčová slova: impulsní reakce, měnová politika, transmisní mechanismus, vektorové autoregrese

Vydáno: prosinec 2005

Ke stažení: CNB WP No. 4/2005 (pdf, 264 kB)