Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

ČNB > Servis pro média > Autorské články a rozhovory > 2004 > Čeká banky opravdu brzy Basel III?

Čeká banky opravdu brzy Basel III?

Jaroslava Bauerová, ČNB

(Bankovnictví 20.5.2004 strana 15 - Světové finance)

Seminář Federal Reserve Bank of New York k novému konceptu kapitálové přiměřenosti

Federal Reserve Bank of New York uspořádala počátkem března seminář "Advanced Course in Bank Supervision: Basel II", který se konal v New Yorku. Jak samotný název napovídá, seminář byl zaměřen na nový koncept kapitálové přiměřenosti bank - The New Basel Capital Accord (NBCA) publikovaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v dubnu 2003 (Výbor). Materiál je k dispozici na webových stránkách www.bis.org.

Jednalo se o první seminář k tomuto tématu, který Federal Reserve Bank of New York (jedna z poboček Federal Reserve System - FED, Washington, který je orgánem dohledu nad bankami v USA) připravila pro zahraniční regulatorní orgány. Zúčastnilo se ho 55 zástupců regulátorů ze 40 zemí celého světa. V rámci plánu vzdělávání bankovního dohledu byla na semináři zastoupena také Česká národní banka. Přednášejícími byli lektoři z Federal Reserve Bank of New York, Federal Reserve Bank of Boston, kteří byli často i členy pracovních skupin Výboru, a ředitelka Financial Stability Institute z Basileje.
Pozornost byla věnována zejména pokročilým metodám měření úvěrového a operačního rizika pro regulatorní účely - především metodě vnitřních ratingů AIRB (Advanced Internal Ratings-Based) a AMA (Advanced Measurement Approach). Seminář potvrdil, že se regulátoři ve světě NBCA intenzivně zabývají. Termín jeho implementace však nemusí být ve všech zemích shodný s termínem navrhovaným Výborem (rok 2006), což platí i o USA.

PŘÍPRAVA NA APLIKACI NBCA V USA

Přípravy na nový koncept kapitálové přiměřenosti byly v USA zahájeny v roce 2001. Proběhla jednání s vybranými ban kami, které by mohly aplikovat pokročilé metody stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku. V souvislosti s přípravou na NBCA FED rozhodl, že v USA budou moci banky využívat pouze pokročilé metody, které NBCA připouští, tzn. metodu AIRB pro měření úvěrového rizika a AMA pro měření operačního rizika. Banky, které budou muset tyto metody aplikovat, byly vybrány na základě stanovených kritérií - hodnota aktiv banky přesahuje 250 mld. USD a bilanční hodnota angažovaností v cizích měnách přesahuje 10 mld. USD. K bankám splňujícím kritéria se mohou dobrovolně připojit další banky.
Podle současného stavu bude zmíněné metody využívat celkem asi 20 bank, které představují 66 % celkových aktiv bankovního sektoru. K tomu lze uvést, že některé banky - přestože mají určitou datovou základnu - nevidí v současné době přínosy implementace AMA metod, pokud porovnají náklady implementace s úsporami na straně kapitálu. Zbývající banky sektoru budou i nadále postupovat podle Basel I (dokument Výboru "Capital Accord" z roku 1988, dodatek upravující tržní riziko uveřejněn v roce 1996, v rámci EU byl promítnut do směrnic 2000/12/EC a 93/6/EEC).
Jak vyplynulo ze semináře, mezi důvody pro zvolený postup - neaplikovat Basel II na všechny banky USA - byla mimo jiné i skutečnost, že nový koncept je určen pro mezinárodně aktivní banky ("internationally active banks"). Navíc zbytek sektoru dosahuje kapitálové přiměřenosti tier 1 15 % a již dnes splňuje požadavky pilíře III, neboť současné nároky na uveřejňování informací se v zásadě shodují s požadavky tohoto pilíře. Je třeba také brát v úvahu i skutečnost, že i Basel I do určité míry zohledňuje operační riziko.
V Spojených státech bylo rozhodnuto uskutečnit v roce 2004 další kvantitativní studii dopadů QIS4 (Quantitative Impact Study 4). Do studie se zapojí 20 amerických bank, není však vyloučeno, že i některé další. Cílem je ověřit míru vlivu změn, které Výbor provedl v NBCA od poslední studie QIS3 (byla ukončena na jaře 2003), na potřebu kapitálu. Z tohoto důvodu je také možné, že datum implementace navrhované Výborem - rok 2006 - nemusí být rokem plné implementace NBCA v USA. V závislosti na zpracování výsledků QIS4 by mohlo by dojít k určitému časovému posunu.

INSPIRACE PRO BANKY A BANKOVNÍ DOHLEDY

FED publikoval v roce 2003 tzv. ANPR (Advanced Notice of Proposed Rulemaking) a návrh manuálu IRB pro korporátní pohledávky (je k dispozici na webových stránkách www.federalreserve.gov/boarddocs/meetings/2003/20030711/attachment.pdf). Banky byly vyzvány, aby se k manuálu vyjádřily. V současné době probíhá fáze vyhodnocování připomínek. Záměrem FED pro rok 2004 je publikovat znovu ANPR a manuál IRB pro korporátní pohledávky. Měly by být vydány další postupy upravující oblasti obsažené v Basel II.
Účelem manuálů je vyjádřit očekávání regulátora a sdělit dohlíženým subjektům, jak bude AIRB implementován v USA. Bankám tak bude umožněno pokračovat ve vývoji systému řízení úvěrového rizika, který by byl konzistentní s požadavky kladenými na AIRB. Manuál může posloužit při plánování zdrojů včetně zajištění odpovídající úrovně vzdělání zaměstnanců bank. Záměrem bylo rovněž získat informace o oblastech, které bude třeba řešit prioritně, ale také zajistit konzistentnost aplikace pravidel mezi regulatorními orgány USA.
Uvedené materiály mohou jistě být inspirací nejen pro banky a bankovní dohledy. K tomu lze dodat, že Česká národní banka s přípravou manuálů pro účely implementace Basel II také počítá.
Bankovní dohled v USA doposud zřejmě nevyřešil veškeré aspekty implementace. Jak vyplynulo ze semináře, přes rozhodnutí umožnit pouze pokročilé metody, bude muset pravděpodobně i zvažovat a případně nastavit podmínky částečného využití metod bankami. Přichází v úvahu například kombinace Basel I a základní metody IRB (FIRB, Foundation Internal Ratings-Based).
Zdá se, že poněkud v ústraní zájmu FED je uznávání ratingových agentur pro regulatorní účely. Pokrytí ratingy v USA není tak vysoké, jak by se dalo očekávat. Ze strany regulátora je považováno za základní kritérium v tomto ohledu "uznání trhem", tzn. jak jsou ratingy agentur využívány bankami, investory a jinými subjekty.

PŘÍPRAVA JE TAKÉ VELKOU DISKUSÍ

Na semináři byla zdůrazňována zodpovědnost vedení bank za nastavené postupy, řízení rizik, stanovení rizikových charakteristik, použití dat a podobně. Ze získaných poznatků také vyplývá, že banky projevily zájem, aby regulátor v USA organizoval soustřeďování dat (pooling). Tento požadavek byl však odmítnut s tím, že je odpovědností bank, jaká data používají, jak přistupují například ke stanovení pravděpodobnosti selhání či definují kategorie ratingu, na základě jakých postupů banka dospěla k určenému počtu ratingových stupňů a jak je zajištěna konzistentnost ratingu. Regulátoři by měli vyžadovat od bank informace, jaká rizika představují jejich portfolia, jak jsou řízena, jaké faktory jsou brány při tom v úvahu, jaká data jsou využívána (externí, interní) a podobně. Měli by se tedy zaměřovat na kvalitu procesu řízení a schopnost dostatečně vyhodnocovat rizika. Tyto skutečnosti svědčí také o určitých změnách v přístupech regulátora k dohledu. Těžiště jeho zaměření se více posouvá od prověřování jednotlivých obchodních případů směrem k posuzování systémů řízení rizik a kontroly v bance.
O novém konceptu se hovořilo rovněž velmi obecně. Bylo konstatováno, že zejména například pokročilé metody nemusí být v současné době vhodné pro všechny banky a právní systémy. Při zvažování, jaké banky by měly implementovat NBCA, by regulátoři měli vyhodnocovat různé aspekty. Například velikost banky, komplexnost operací, charakter významných aktivit a obchodních linií, zapojení do mezinárodního obchodu a postavení na mezinárodních trzích, rizikový profil banky a schopnost řídit rizika, vliv kapitálového požadavku k operačnímu riziku, připravenost na aplikaci pilíře II a III, zdroje banky; vyhodnotit také náklady a přínosy přechodu od Basel I. Měly by být identifikovány problémové oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Kvantifikace kapitálových požadavků by měla sloužit k prověření, zda je objem požadovaného kapitálu dostatečný pro banku jako takovou a bankovní systém jako celek.
V Evropě je Basel II přejímán do legislativy Evropské unie. Podle současných návrhů budou Basel II implementovat všechny banky a obchodníci s cennými papíry, bude umožněno aplikovat všechny v Basel II navrhované metody a postupy. Přijatá směrnice bude promítnuta do regulatorního rámce ČR.

I REGULÁTOŘI SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA NBCA

Regulátoři se musí sami připravit na NBCA. Musí zpracovat příslušné metodiky a manuály. Především je třeba vysvětlit, jakým způsobem budou interpretovány standardy obsažené v NBCA v rámci národního trhu a jak bude vyhodnocován soulad s těmito standardy. Je třeba také zajistit vzdělávání příslušných pracovníků dohledu, vyhodnotit potřebu zdrojů i v budoucnosti.
Na semináři byla rovněž diskutována problematika zachování rovných podmí nek činnosti bank, tzv. "level playing field". Nepředstavuje NBCA opačný impuls v tomto ohledu? Koncept přece nabízí například metody různé míry sofistikovanosti, a tedy využitelné odlišnými bankami? Při hledání odpovědi lze zřejmě vyjít i z toho, zda jsou rovné podmínky soutěže dodrženy dnes, na základě současných pravidel. Při zvažování tohoto problému se musí pochopitelně brát v úvahu různé aspekty.
Na základě diskuse na semináři lze ve stručnosti uvést následující. Ani v současné době není možné jednoznačně tvrdit, že v tomto ohledu existuje rovnost bank v mezinárodním měřítku. Jsou snad nastavena na národních úrovních jednotná pravidla, pokud se týká například tvorby opravných položek? Jsou na banky kladeny ze strany regulátorů stejné požadavky na řízení rizik? Navíc, působí banky v prostředích se stejnou úrovní rozvoje právního systému a podobně? Nový koncept je v tomto ohledu velkou výzvou pro regulátory. Měli by sice při stanovení národních pravidel brát v úvahu domácí podmínky, na druhou stranu by nemělo docházet ke znevýhodňování bank nebo k umožňování regulatorní arbitráže. Implementace nového konceptu proto vyžaduje mnohem intenzivnější spolupráci regulátorů ve srovnání se současným stavem.
Velmi se dnes diskutuje tzv. "home/host issue" (problematika vztahů domácích a hostitelských regulátorů při odsouhlasování modelů využívaných bankami, které jsou součástí konsolidačních celků, a při vlastním výkonu dohledu nad těmito subjekty). Užší spolupráce regulátorů by mohla být příslibem, určitou cestou s cílem zajistit "level playing field" (v rámci EU se tyto vztahy intenzivně řeší, jednou z významných platforem v tomto ohledu je například Groupe de Contact, která sdružuje regulátory členských zemí a na jejíž činnosti se podílí i Česká národní banka). Na druhou stranu nelze tyto aktivity přeceňovat. Není možné očekávat, že v krátké budoucnosti dojde k odstranění naznačených problémů. A v dlouhodobém horizontu? Je otázkou, zda takového cíle lze absolutně vůbec dosáhnout.
Dalším obecně diskutovaným tématem byly výpočty kapitálových požadavků. Tyto výpočty jsou stále více složitější, což s sebou nese příslušné nároky kladené na banky, regulátory, auditory, ale i investory. Nebylo by vhodnější, aby existoval jeden jednoduchý propočet kapitálové přiměřenosti využívaný všemi bankami, který by umožňoval snadnou porovnatelnost? Jde také o velmi závažné téma. Otázkou je, o čem by výsledek takového propočtu svědčil. Bylo by možné jej považovat za vypovídající o rizikovosti portfolia banky a složitosti jejích operací? Propočtu potřeby kapitálu by sice bylo snadné porozumět, mohlo by však být při zvolené jednoduchosti dosaženo toho, aby výše stanoveného kapitálu odpovídala charakteru operací, například tomu, zda je banka významně angažována v obchodech v oblasti sekuritizace, nebo zda její hlavní činností je poskytování úvěrů drobné klientele a podobně?

VÝZVY BASILEJSKÉHO VÝBORU PRO BANKOVNÍ DOHLED

Basel II je jasnou výzvou pro banky a regulátory. Má Výbor také svoje výzvy? Lze očekávat, že po uveřejnění konečné verze NBCA (předpokládaný termín polovina roku 2004) dojde k určitému uvolnění, pokud se týká doplňování a rozvíjení regulatorních pravidel a metodik? Z diskuse na semináři bylo zřejmé, že rozvíjení regulatorních pravidel bude pokračovat.
Zásadním tématem v tomto ohledu by byla definice kapitálu, která by měla být aktualizována. Za zvážení také stojí i rozvíjení konceptu Basel II do úrovně Basel IIA, která by bankám umožnila stanovovat vlastní korelace aktiv při použití vlastních hodnocení klientů (AIRB postup). Mělo by být také dosaženo větší konzistentnosti pravidel uplatňovaných bankami a obchodníky s cennými papíry. Za tímto účelem má Výbor záměr vytvořit pracovní skupinu s účastí zástupců mezinárodní organizace sdružující orgány dohledu nad činností obchodníků s cennými papíry IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Oblast tvorby opravných položek na základě účetních pravidel a pro regulatorní účely je také velkou výzvou.
Čeká banky a regulátory v relativně blízké budoucnosti Basel III, který by umožnil aplikaci úvěrových modelů? Při Výboru pracují tři skupiny, první je zaměřená na ratingy, druhá na kalibraci a třetí na modely. Podmínkou dalšího regulatorního postupu je, aby i banky samy pokročily v tomto ohledu. Úvahy o Basel III se proto zatím jeví jako velmi předčasné.
Závěrem je třeba také zmínit, že se svojí podporou implementace NBCA přichází i Financial Stability Institute (FSI) z Basileje. Institut připravil výukový program a regulátoři obdrží od FSI základní informace o programu. Bude k dispozici na CD, ale bude možné jej využívat asi od poloviny tohoto roku i na webových stránkách BIS (Bank for International Settlements, www.bis.org).

ZÁVĚR

Seminář potvrdil, že téma nového konceptu kapitálové přiměřenosti je více než živé. V souvislosti s ním se diskutují i zásadní otázky dohledu nad bankami, který sám o sobě také prochází vývojem. Jde rovněž o střetávání rozdílných názorů zastávajících na jedné straně minimální zásahy (pokud vůbec nějaké) do činnosti bank ze strany regulátorů (stanovení způsobu propočtu kapitálové přiměřenosti je nepochybně jedním z nich) až po názory preferující další upřesňování pravidel a postupů vyžadovaných od bank.
Jedná se o přirozený vývoj hledání optimálních řešení. Prosadit by se měl koncept nejsprávnější, to znamená snad ten šetřící náklady bank, regulátorů, klientů a dalších zainteresovaných osob.

***

Ing. Jaroslava Bauerová se po nástupu do Státní banky československé věnovala v devizovém odboru metodické práci v oblasti devizových povolení vydávaných SBČS, resp. ČNB a v oblasti směnárenské činnosti. Od roku 1994 se zapojila do činnosti bankovního dohledu nejdříve jako inspektor bank. Problematice regulace bankovního sektoru se zaměřením na kapitálovou přiměřenost a angažovanost se v metodickém odboru sekce bankovní regulace ČNB věnuje od roku 1997. V průběhu svojí činnosti absolvovala mnohé kurzy, semináře a workshopy organizované Bank of England, Bundesbank, FED, Financial Stability Institute, Národní bankou Polska, ISDA, Euromoney. Od března 2004 je zástupkyní ČNB v pracovní skupině Evropské komise pro přípravu směrnice na základě Basel II, Capital Requirement Directive Working Group.

***

Nová basilejská kapitálová dohoda - pilíř 1

Úvěrové riziko

Standardizovaný postup - využití externích hodnocení (rating od nezávislých agentur)

IRB postup - využití interního hodnocení banky
- IRB základní postup (FIRB)
- IRB pokročilý postup (AIRB)

Metody snižování úvěrového rizika

- Jednoduchý postup pro zajištění
- Komplexní postup pro zajištění

Sekuritizace

Obchodní portfolio

Operační riziko
- Základní metoda
- Pokročilé metody (AMA)
- Standardizovaná metoda

ZDROJ: NBCA, 2003

Nová basilejská kapitálová dohoda

Pilíř 1
Minimální kapitálové požadavky

Pilíř 2
Proces prověření regulátorem

Pilíř 3
Tržní disciplína

ZDROJ: NBCA, 2003