ČNB > Statistika > Vládní finanční statistika

Vládní finanční statistika

Úvod

Vládní finanční statistika představuje ucelený statistický systém zachycující ekonomické aktivity vládního sektoru, a to především v oblasti vládních příjmů, výdajů, deficitu, dluhu a transakcí vládního sektoru ve finančních aktivech a pasívech. V České republice je za tvorbu údajů vládní finanční statistiky primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Údaje vládní finanční statistiky jsou rovněž základem hodnocení vývoje tzv. maastrichtských kritérií v oblasti vládního deficitu a dluhu. Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem publikuje údaje ve formě, ve které jsou v návaznosti na jarní a podzimní notifikace vládního deficitu a dluhu zasílány do Evropské centrální banky. Vybrané údaje vládní finanční statistiky jsou členěny jak za vládní sektor celkem (S.13), tak i za jednotlivé subsektory - ústřední vláda (S.1311), místní vládní sektor (S.1313) a fondy sociálního zabezpečení (S.1314).

Ve vládní finanční statistice jsou následující institucionální jednotky klasifikovány ČSÚ jako součást ústřední vlády (S. 1311): Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). V ostatních statistikách ČNB, tj. v měnové a finanční statistice, statistice platební bilance a statistice čtvrtletních finančních účtů, jsou tyto instituce klasifikovány jako součást finančního sektoru (měnových a finančních institucí).

Pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a celostátních daňových příjmů jsou zveřejněny časové řady vybraných ukazatelů státního rozpočtu. Za tato data je primárně zodpovědné Ministerstvo financí. Jedná se o seskupení jednotlivých položek do obdobné sestavy a metodiky se kterou pracuje státní rozpočet ČR.

Metodika vládní finanční statistiky

Vládní finanční statistika vychází z mezinárodně platného manuálu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) schváleného Nařízením Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství v platném znění a dále z platného manuálu ESA 2010 o vládním deficitu a dluhu schváleného Evropskou komisí v listopadu 2013 v platném znění a také z pokynů ECB (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/introduction).

Statistika pro operativní pokladní plnění státního rozpočtu vychází z mezinárodně platného manuálu Mezinárodního měnového fondu o Vládní finanční statistice z roku 1986 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm).

Data

Na adrese fa.stat@cnb.cz je možné se dotazovat na detailnější informace týkající vládní finanční statistiky, které nelze nalézt na této stránce.