ČNB > Statistika > Statistika finančních účtů > Komentář ke statistice finančních účtů

Komentář ke statistice finančních účtů

Celková situace

Celková hodnota finančních aktiv v české ekonomice vzrostla ve 3. čtvrtletí o 0,6 %, což prakticky odpovídá tempu růstu dosaženému v minulém čtvrtletí. Přírůstek v meziročním vyjádření zaznamenal mírný pokles (z 18,5 % na 17,5 %). V souhrnu finanční růst ovlivnily především realizované transakce v rozsahu 142,7 mld. Kč. V důsledku ostatních změn objemu aktiv (zařazení nového statistického subjektu) došlo k nárůstu o 62,1 mld. Kč. Přecenění finančních aktiv díky kursovým a jiným cenovým faktorům činilo 1,4 mld. Kč. Na rozdíl od minulého čtvrtletí, kdy byl růst finančních aktiv tažen rezidentskými nefinančními sektory, se aktuálně dominantním sektorem opět staly finanční instituce konkrétně subsektor obchodních bank. S jistým odstupem následoval sektor nerezidentů. V podstatně menší míře pak k růstu finančních aktiv přispěly sektory domácností a nefinančních podniků. Naopak výrazný mezičtvrtletní pokles finančních aktiv zaznamenal sektor vládních institucí. Finanční vývoj z pohledu závazků byl do jisté míry obdobný, i na jejich růstu se s výjimkou vládních institucí podílely v různé míře všechny ekonomické sektory. Klíčové postavení měl sektor finančních institucí resp. subsektor obchodních bank, následoval sektor nefinančních podniků a s výrazným odstupem sektory domácností a nerezidentů. Pokles závazků sektoru vládních institucí dosáhl mezičtvrtletně nejvyšší hodnoty od začátku sestavování čtvrtletních finančních účtů tj. od roku 2004.

Podíly dílčích finančních instrumentů na celkových finančních aktivech a závazcích nezaznamenaly podstatnější změny s výjimkou snížení podílu dluhových cenných papírů.  Relativně vysoký mezičtvrtletní pokles tempa růstu dluhových cenných papírů (-6,7 %), vedl k poklesu jejich podílu o -1,2 p. b., a vrací ho tak na úroveň obvyklou před zahájením devizových intervencí. Zvýšení podílu vkladů a v menší míře také akcií a jiných účastí pak kompenzovalo uvedený pokles. Z hlediska sektorové struktury vzrostl podíl finančních institucí na obou stranách finanční rozvahy (o 0,3 p. b. resp. 0,6 p. b.) na úkor vládních institucí.

Graf 1 Struktura finančních instrumentů v ekonomice
(v %)

Graf 1 Struktura finančních instrumentů v ekonomice

Graf 2 Struktura finančních aktiv a závazků podle sektorů
(v mld. Kč)

Graf 2 Struktura finančních aktiv a závazků podle sektoru

Zlepšení finanční pozice vykázaly již osmé čtvrtletí v řadě vládní instituce, aktuální pokles záporných čistých finančních aktiv byl přitom nejvyšší za toto období. Čistou věřitelskou pozici opět posílily sektory nerezidentů a domácností, u kterých byl však přírůstek čistých finančních aktiv objemově nejnižší za posledních sedm let. Výrazné zhoršení záporné finanční pozice zaznamenal již druhé čtvrtletí v řadě sektor finančních institucí. Zatímco v minulém čtvrtletí byl vývoj determinován zhoršením čisté finanční pozice subsektoru ČNB, ve 3. čtvrtletí se jednalo o kumulaci oslabení finanční pozice většiny subsektorů. Největším čistým dlužníkem zůstává sektor nefinančních podniků, který opět navýšil svá záporná čistá finanční aktiva.

Nefinanční podniky

Změny v hodnotě finančních aktiv i závazků byly prakticky zanedbatelné. Trend mezičtvrtletního růstu finančních aktiv z předchozích čtvrtletí se téměř zastavil (0,2 %). Tento vývoj odrážel pokles hodnoty značného počtu finančních instrumentů, zejména pak krátkodobých půjček a dluhových cenných papírů. Naopak výraznější růst vykázaly pouze ostatní pohledávky a dlouhodobé půjčky, z pohledu dynamiky ještě účasti v investičních fondech. Nárůst finančních aktiv byl výsledkem transakcí, přecenění (především kurzové vlivy) mělo záporný efekt. Růst závazků (0,6 %) byl tažený především zvýšením hodnoty akcií. Zatímco kotované akcie rostly výlučně vlivem tržního přecenění, o růst hodnoty nekotovaných akcií se podělil vliv transakcí i přecenění. Změny ostatních finančních instrumentů byly nevýrazné.

Zvýšení záporných čistých finančních aktiv bylo zejména důsledkem přecenění, především vlivem kurzových změn. Struktura finančních aktiv i závazků se výrazně nezměnila, stejně jako jejich sektorové rozložení.

Graf 3 Struktura finančních aktiv a závazků nefinančních podniků
(v mld. Kč)

Graf 3 Struktura finančních aktiv a závazků nefinančních podniků

Finanční instituce

Hodnota finančních aktiv mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 %, částečně se přitom změnila i jejich struktura. Nadprůměrný růst zaznamenaly zejména ostatní vklady (13,0 %). Dále vzrostly půjčky a akcie (ze zhruba tří čtvrtin vlivem přecenění). Naopak významný pokles zaznamenala držba krátkodobých dluhopisů (zejména dluhopisy emitované nerezidenty) i dlouhodobých (zvláště emise vládního sektoru). Růst závazků (2,1 %) byl tažen nárůstem ostatních vkladů. Růst hodnoty, i když v menším rozsahu zaznamenaly také půjčky a ostatní závazky. Čistá finanční pozice se opět zhoršila.

V subsektoru Centrální banka vedl výrazný pokles dluhopisů na finančních aktivech při mírném poklesu vkladů na závazcích ke zhoršení čisté finanční pozice. V subsektoru Instituce přijímající vklady kromě centrální banky bylo zhoršení čisté finanční pozice výsledkem především rychlejšího růstu vkladů na závazcích ve srovnání s finančními aktivy. Rychlejší růst závazků byl příčinou zhoršení čisté finanční pozice v subsektorech Kaptivní finanční instituce (pokles poskytnutých půjček, nárůst ostatních závazků), Pojišťovací společnosti a Penzijní fondy (pokles držených dlouhodobých dluhopisů). Naopak zlepšení čisté finanční pozice vykázali subsektory Ostatní finanční zprostředkovatelé a Fondy kolektivního investování.

Graf 4 Podíl subsektorů na fin. aktivech a závazcích finančního sektoru
(v %)

Graf 4 Podíl subsektorů na fin. aktivech a závazcích finančního sektoru

Graf 5 Struktura fin. aktiv ve vybraných subsektorech sektoru Finanční instituce
(v %)

Graf 5 Struktura fin. aktiv ve vybraných subsektorech sektoru Finanční instituce

Vládní instituce

Objemově vyšší pokles závazků než finančních aktiv (mezičtvrtletně -6,5 % resp. -4,5 %) se projevil výrazným zlepšením pasivní čisté finanční pozice, které z více než tří čtvrtin ovlivnily reálné transakce. Tento vývoj pozitivně ovlivnily zejména změny klíčového subsektoru Ústřední vládní instituce. Hodnota finančních aktiv i závazků byla ovlivněna ostatními změnami při zachycení účastí uvnitř sektoru. Úpravy se týkaly ve stejné míře obou stran finanční rozvahy a díky tomu neměly vliv na celkovou finanční pozici.  

Pokles finančních aktiv byl tažen zásadním snížením hodnoty převoditelných vkladů (-24,6 %), v podstatně menší míře poklesla hodnota půjček a ostatních pohledávek, to vše v důsledku transakcí. Protisměrně působil vývoj ostatních účastí (ostatní změny), dále kótovaných akcií (cenové vlivy) a dluhových cenných papírů (transakce). Díky použití akumulovaných rezerv finančních aktiv poklesla na straně závazků hodnota všech finančních instrumentů mimo ostatních účastí. Dominantní bylo snížení hodnoty emitovaných dluhopisů (-10,3 %), kde byly splaceny prakticky všechny krátkodobé a část dlouhodobých cenných papírů. Transakční charakter měl i pokles půjček a ostatních závazků.

Graf 6 Struktura finančních aktiv a závazků vládních institucí
(v mld. Kč)

Graf 6 Struktura finančních aktiv a závazků vládních institucí

Domácnosti

Tempo růstu finančních aktiv i závazků se mezičtvrtletně mírně snížilo na 0,7 % resp. 1,7 %. Celková finanční pozice sektoru se opět zlepšila, i když tempo růstu čistých finančních aktiv (0,2 %) se pohybovalo výrazně pod dlouhodobým průměrem. Stejně jako v minulém čtvrtletí byly změny ve finanční rozvaze ovlivněny převážně uskutečněnými transakcemi. Struktura finančních aktiv i závazků se nezměnila.

K růstu finančních aktiv přispělo zejména navýšení hodnoty vkladů (0,9 %), v jejichž rámci pokračoval růst likvidních úložek v podobě převoditelných vkladů. Druhý objemově nejvyšší nárůst vykázaly prostředky akumulované v investičních fondech, opět se jednalo zejména o tuzemské fondy. Přírůstek hodnoty kotovaných akcií odrážel jejich pozitivní přecenění, vliv transakcí zůstává marginální. Růst finančních aktiv částečně tlumil pokles hodnoty dluhových cenných papírů, v důsledku úbytku zahraničních dluhových cenných papírů v držbě domácností. Stranu závazků ovlivnil růst půjček (1,8 %), jejichž dynamiku dlouhodobě určují půjčky poskytnuté subsektorem Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (1,8 %).

Graf 7 Struktura finančních aktiv a závazků domácností
(v mld. Kč)

Graf 7 Struktura finančních aktiv a závazků domácností

Nerezidenti

Mezičtvrtletní zvýšení tempa růstu finančních aktiv z 0,2 % na aktuálních 1,2 %, doprovázené jen mírným růstem závazků (0,3 %) se projevilo podstatným zvýšením hodnoty čistých finančních aktiv (20,6 %). Vývoj obou stran finanční rozvahy pozitivně ovlivnily zejména transakce.

Na straně finančních aktiv zaznamenaly nejvyšší nárůst hodnoty vklady (8,2 %) v důsledku navýšení přijatých ostatních vkladů ze zahraničí obchodními bankami (18,1 %). V podstatně menší míře se zvýšila také hodnota půjček, účastí a ostatních pohledávek. Objemově byly přitom přírůstky těchto finančních instrumentů prakticky vyrovnané. Celkový růst finančních aktiv významně tlumil pokles krátkodobých dluhových cenných papírů (-33,2 %), v souvislosti se splacením veškerých krátkodobých vládních dluhopisů státem v průběhu 3. čtvrtletí. K růstu závazků přispělo v prvé řadě zvýšení vkladů (4,9 %), zejména díky nárůstu ostatních vkladů uložených ČNB v zahraničí. Růst hodnoty, i když v menším rozsahu zaznamenaly také ostatní pohledávky a půjčky, kde mimořádně vysoký nárůst vykázaly krátkodobé půjčky poskytnuté tuzemskými nefinančními podniky. Růst závazků významně korigoval pokles hodnoty dluhových cenných papírů (-5,9 %) především díky snížení investic ČNB do zahraničních krátkodobých cenných papírů (-42,2 %).

Změny v hodnotách finančních instrumentů se promítly také do struktury finanční rozvahy. Na obou jejích stranách se snížil podíl dluhových cenných papírů (o -2,2 p. b.) zejména ve prospěch vkladů, v menší míře také ostatních pohledávek / závazků a půjček.

Graf 8 Struktura finančních aktiv a závazků nerezidentů
(v mld. Kč)

Graf 8 Struktura finančních aktiv a závazků nerezidentů