ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

1. čtvrtletí 2018

Bilance běžného účtu platební bilance skončila v prvním čtvrtletí 2018 aktivem 58,8 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 43,7 mld. Kč v důsledku růstu aktiv a snížení pasiv. Rezervní aktiva poklesla o 4,2 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP poklesl na 0,3 % v návaznosti na zvýšení schodku prvotních a druhotných důchodů. Přebytek bilance zboží a služeb mírně poklesl na 7,0 % HDP.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla v prvním čtvrtletí aktivní ve výši 113,1 mld. Kč. Meziroční pokles přebytku o 4,2 mld. Kč byl důsledkem snížení aktiva obchodní bilance se zbožím o 7,7 mld. Kč. Aktivní saldo bilance služeb vzrostlo o 3,5 mld. Kč především vzhledem k meziročnímu snížení dovozu služeb. Růst aktiva bilance cestovního ruchu ovlivnil meziroční nárůst příjmů z turistiky.

Schodek bilance prvotních důchodů se v meziročním srovnání prohloubil o 29,3 mld. Kč na 34,1 mld. Kč. Hlavním faktorem byl růst vyplacených dividend z přímých investic. Objem vyplacených dividend činil 38,4 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla pasivní ve výši 20,2 mld. Kč a meziročně schodek narostl o 5,2 mld. Kč. Důvodem je pokles čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil v prvním čtvrtletí aktivem ve výši 5,7 mld. Kč. Meziroční nárůst aktiva o 4,7 mld. Kč je důsledkem vyšších prodejů emisních povolenek do zahraničí.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 43,7 mld. Kč vlivem navýšení aktiv při současném poklesu pasiv vůči zahraničí.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 8,5 mld. Kč1. Hlavním faktorem bylo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách. V položce „účasti jiné než reinvestice zisku“ na straně pasiv je zahrnuta výplata tzv. superdividend ve výši 38,5 mld. Kč. Na straně aktiv došlo k navyšování základního kapitálu tuzemskými podniky v zahraničních dceřiných firmách.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 49,9 mld. Kč. Na straně pasiv se zejména zvýšila držba krátkodobých vládních dluhopisů zahraničními investory. Na straně aktiv tuzemští investoři snížili držbu zahraničních cenných papírů o 5,6 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí ve výši 0,9 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 105,4 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila pozice bank v důsledku splacení přijatých krátkodobých vkladů. Čistý odliv zdrojů ze zahraničí vč. ČNB (bez rezervních aktiv) činí 51,2 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 50,8 mld. Kč především vlivem růstu krátkodobých aktiv podniků.

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve přijatých úvěrů a čistý odliv zdrojů do zahraničí byl ve výši 3,4 mld. Kč.

Pasivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových vlivů) ke snížení rezervních aktiv o 4,2 mld. Kč.


1 Jde o jednorázovou výplatu prostředků z naakumulovaných částek z nerozdělených zisků z předchozích let. Takto vyplacené prostředky jsou v souladu s metodikou šestého vydání manuálu platební bilance MMF a ESA 2010 vykazovány jako snížení základního kapitálu na finančním účtu platební bilance