ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Prosinec 2014

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v prosinci 3,8 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 0,9 mld. Kč. Bilance prvotních důchodů byla pasivní ve výši 9,6 mld. Kč, především vlivem vyplacených dividend z přímých zahraničních investic v objemu 5,9 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 6,4 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 5 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících pozvolna roste.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 3,6 mld. Kč, vzhledem k vyššímu nárůstu aktiv proti růstu pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 2,9 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 5,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo odlivu portfoliových investic v prosinci (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zvýšením investic rezidentů do nerezidentských dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledním měsíci vykazuje zvýšení odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 27,2 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především zvýšením přijatých krátkodobých vkladů bank ze zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 23,9 mld. Kč.