ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Září 2014

Data platební bilance za září jsou prezentována podle šestého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu, což je mezinárodně závazný standard uplatňovaný s drobnými modifikacemi i v zemích Evropské unie. Přechod na nový statistický standard v zemích EU v roce 2014 je koordinován ECB a Eurostatem.1 Nová verze manuálu mění dosavadní konvenci používání znamének plus a minus, což je nezbytné vzít v úvahu při interpretaci toků kapitálu na finančním účtu platební bilance. Blíže viz bod 2.2. (pdf, 232 kB)

XXX

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v září 21 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 28,5 mld. Kč. Bilance prvotních důchodů byla pasivní ve výši 46,7 mld. Kč, především vlivem vyplacených dividend z přímých investic v objemu 36,7 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 1,2 mld. Kč. Snižování pasivního salda běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících zpomalilo.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 20,1 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu nárůstu pasiv proti růstu aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 2 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,4 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících roste. Saldo přílivu portfoliových investic v září (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno zejména zvýšením investic nerezidentů do rezidentských majetkových a dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledních měsících vykazovalo růst odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí), který se v září zastavil.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 7,2 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především zvýšením přijatých krátkodobých vkladů bank ze zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení aktiva devizových rezerv o 1,6 mld. Kč.


1 Blíže viz http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/implementace_manualu_bmp6.html