ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Říjen 2014

Data platební bilance za říjen jsou prezentována podle šestého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu, což je mezinárodně závazný standard uplatňovaný s drobnými modifikacemi i v zemích Evropské unie. Přechod na nový statistický standard v zemích EU v roce 2014 je koordinován ECB a Eurostatem.1 Nová verze manuálu mění dosavadní konvenci používání znamének plus a minus, což je nezbytné vzít v úvahu při interpretaci toků kapitálu na finančním účtu platební bilance. Blíže viz bod 2.2. (pdf, 232 kB)

XXX

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v říjnu 5,1 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 21,3 mld. Kč. Bilance prvotních důchodů byla pasivní ve výši 18,5 mld. Kč, především vlivem vyplacených dividend z přímých investic v objemu 14,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 3,9 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 1,5 mld. Kč. Snižování pasivního salda běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících zpomalilo.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 17,6 mld. Kč, vzhledem k vyššímu nárůstu aktiv proti růstu pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 3,3 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 5,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících roste. Saldo odlivu portfoliových investic v říjnu (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zejména zvýšením investic rezidentů do nerezidentských majetkových a dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledních měsících vykazuje zpomalení odlivu kapitálu.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 15,9 mld. Kč. Odliv kapitálu byl ovlivněn především snížením přijatých krátkodobých vkladů a růstem aktiv bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 2,7 mld. Kč.


1 Blíže viz http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/implementace_manualu_bmp6.html