ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Leden 2019

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v lednu 25 mld. Kč vlivem aktiva bilance zboží a služeb v objemu 28,5 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 3 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 5,3 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv proti zvyšování pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 3,1 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,8 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu mírně roste. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 58,1 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv zpětnými operacemi proti provedené optimalizaci struktury bilancí bank ke konci roku 2018 v návaznosti na regulatorní požadavky (Fond pro řešení krize).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 44,7 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 2,9 mld. Kč.