ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Prosinec 2018

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v prosinci 0,5 mld. Kč vlivem pasiva bilance prvotních důchodů. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 20,3 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 16,2 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 12,8 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 7,7 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 25,1 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu poklesu pasiv před poklesem aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 17,1 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,8 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu mírně klesá. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 140,8 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno především na straně pasiv optimalizací struktury bilancí bank ke konci roku, v souvislosti s platnými regulatorními požadavky (Fond pro řešení krize).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 161,4 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv) z důvodu výše uvedené optimalizace bilancí bank. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 19,2 mld. Kč.