ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Květen 2018

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v květnu 2,2 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 26,3 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 17,2 mld. Kč a z portfoliových investic ve výši 10,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 1,3 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 0,1 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 13,3 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu poklesu pasiv před poklesem aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 5,5 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 9 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic se v ročním úhrnu snižuje. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 74,7 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv, kde došlo k poklesu objemu investic nerezidentů do korunových krátkodobých vládních dluhopisů a ke splacení dluhopisu emitovaného nefinančním subjektem v zahraničí. Odliv portfoliových investic byl částečně kompenzován novou emisí dluhopisů v zahraničí nefinančním subjektem ve výši 250 mil EUR. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu přešlo od března do odlivu kapitálu a v květnu se saldo odlivu dále zvýšilo.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 61,6 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 8,0 mld. Kč.