ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Červenec 2018

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červenci 0,1 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 15,4 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 11 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,8 mld. Kč a na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 3,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 22,1 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 18,6 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,8 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 136,2  mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především snížením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném zvýšení přijatých depozit).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 124,4 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 7,5 mld. Kč.