Investiční pozice a zadluženost České republiky vůči zahraničí

k 31. 3. 2018

V prvním čtvrtletí 2018 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) snížil o 14,9 mld. Kč na 1322,1 mld. Kč. V meziročním srovnání je schodek vyšší o 298,7 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 25,8 %. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci prvního čtvrtletí 4322,4 mld. Kč (tj.  84,3 % HDP). Oproti stejnému období předchozího roku se zahraniční dluh snížil o 25,1 mld. Kč.

Graf 1 – Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům (v mld. Kč, stav ke konci období)

V prvním čtvrtletí stav zahraničních aktiv poklesl o 18,7 mld. Kč na 6324 mld. Kč a meziročně jsou aktiva o 173,1 mld. Kč nižší.

Graf 2 – Vývoj struktury aktiv investiční pozice
(v mld Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury aktiv investiční pozice (v mld Kč, stav ke konci období)

Z celkových aktiv investiční pozice připadá na zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB, bez portfoliových investic a derivátů) 57,8 %, z toho rezervní a ostatní aktiva ČNB tvoří 49 %.  

Stav zahraničních aktiv podnikového sektoru se zvýšil zejména vlivem růstu pohledávek nespojených s přímou investicí. Zahraniční aktiva podnikového sektoru (včetně přímých investic) se podílejí na celkových aktivech investiční pozice 28,1 %.

Stav tuzemských portfoliových investic v zahraničí poklesl vlivem snížení držby zahraničních dluhopisů tuzemským bankovním sektorem. Podíl portfoliových investic naplňuje 12,2 % celkových aktiv investiční pozice.

Kladná reálná hodnota derivátů tvoří 1,2 % aktiv investiční pozice.

Stav zahraničních aktiv vládního sektoru se dlouhodobě nemění a jejich podíl na celkových aktivech tvoří 0,7 %.

Stav zahraničních pasiv investiční pozice se v prvním čtvrtletí snížil o 33,6 mld. Kč na  7646,1  mld. Kč. Meziroční přírůstek pasiv o 125,6 mld. Kč ovlivnilo zvýšení závazků z přímých investic.

Graf 3 – Vývoj struktury pasiv investiční pozice
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury pasiv investiční pozice (v mld. Kč, stav ke konci období)

Podíl závazků z přímých zahraničních investic na celkových zahraničních pasivech zaujímá 52 %.

Stav závazků z portfoliových investic vůči zahraničí v prvním čtvrtletí narostl vlivem nákupů krátkodobých vládních dluhopisů nerezidenty. Na celkových pasivech zaujímají portfoliové investice 20,3 %.    

Stav záporné reálné hodnoty derivátů činí 0,8 % celkových pasiv.

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) poklesl v prvním čtvrtletí o 50 mld. Kč a činí 4322,4 mld. Kč ke konci března 2018. V meziročním srovnání je jeho stav o 25,1 mld. Kč nižší. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,5 % z celkových dluhových pasiv.

Graf 4 – Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků

(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků (v mld. Kč, stav ke konci období)

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů se v prvním čtvrtletí snížilo především zadlužení bankovního sektoru. Pokles závazků bankovního sektoru ovlivnilo splácení krátkodobých zahraničních vkladů. Zahraniční zadlužení bankovního sektoru (vč. závazků ČNB) tvoří 42,7 % celkové zadluženosti.

Ve snížení stavu závazků ostatních sektorů se promítl především pokles přijatých obchodních úvěrů. Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímají  37,1 % z celkového dluhu.

Nárůst stavu zahraničních závazků u vládního sektoru souvisel zejména s nákupy korunových krátkodobých dluhopisů nerezidenty. Podíl vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu činí 20,2 %.  

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování dluhopisy a vklady (v souhrnu 54,4 % zahraničního dluhu).

Graf 5 – Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů

(v mld. Kč, stav ke konci období)

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů (v mld. Kč, stav ke konci období)

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 72,7 %. Zbývající část (27,3 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

Graf 6 – Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru (v mld. Kč, stav ke konci období)