Statistika měnového vývoje v České republice

Březen 2016

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl od počátku roku 2010 až do první poloviny roku 2011 charakterizován fluktuacemi kolem nulové hodnoty. Od července 2011 docházelo k jejímu postupnému růstu a od března 2012 se pohybovala okolo 5 %. Rostoucí trend zaznamenaný od dubna 2015 se zastavil v prosinci, kdy roční míra růstu poklesla na 8,2 % (z 9,6 % v listopadu 2015). V prvním čtvrtletí 2016 se opět pohybuje nad hranicí 9 % a v březnu 2016 vzrostla na 9, 9 %.

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, dosáhla v březnu 2016 hodnoty 9,3 %. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, u které docházelo během druhé poloviny roku 2011 ke stagnaci. V následujícím roce byl evidován pokles (ze 7,1 % v listopadu 2011 na 1,1 % v listopadu 2012), od prosince 2012 tato roční míra nepravidelně kolísala a od ledna 2015 docházelo k jejímu postupnému růstu až na hodnotu 11,8 % v září 2015. Po poklesu v posledním čtvrtletí roku 2015 (6,2 % v prosinci 2015) opět roste a v březnu 2016 dosáhla 10,4 %. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, u které byl zaznamenán klesající trend od ledna 2008, kdy byla míra růstu 34,2 %, až do února 2013, kdy tato míra činila 4,0 %. V následujících obdobích oscilovala zmíněná míra růstu kolem hranice 5 %. Od ledna 2015 se opět vrací rostoucí trend, přičemž v březnu 2016 dosáhla roční míra růstu úvěrů domácnostem hodnoty 7,2 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.