ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář ke statistice investičních fondů

Komentář ke statistice investičních fondů

Červen 2018

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci června činila 455,6 mld. Kč. Oproti květnu tato hodnota vzrostla o 3,2 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +1,8 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 16,6 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u ostatních fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,8 mld. Kč na 47,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci června činila 107,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 0,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +0,6 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 23,6 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 224,2 mld. Kč, z toho 112,0 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 112,2 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti květnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 2,8 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,4 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 49,2 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv se během sledovaného období zvýšila. Celkový objem ostatních investic v červnu činil 161,5 mld. Kč, z toho 47,0 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 57,6 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil a zůstal na hodnotě 35,5 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci června 2018 působilo na území České republiky 440 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 61 akciových fondů, 58 dluhopisových fondů, 81 smíšených fondů, 91 nemovitostních fondů, 147 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – graf

Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.