Bankovní statistika

Březen 2016

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci března 2016 5 941 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 3 799 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jež tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 3 751 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v březnu 2016 výše 1 332 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (982 mld. Kč v březnu 2016, meziměsíční nárůst o 0,6 %). Ty tvoří 74 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci února 211 mld. Kč a meziměsíčně klesly o 0,8 % v důsledku realizovaných odpisů (ve výši 3,4 mld. Kč). Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu úvěrů se selháním (5,3 % v květnu 2013). V březnu 2016 se podíl úvěrů se selháním snížil na 3,8 %.

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v březnu 2016 výše 959 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V březnu 2016 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 521 mld. Kč (v prosinci 2009 jeho hodnota činila 360 mld. Kč). Pokud jde o krátkodobé úvěry, ty oscilovaly od ledna 2010 do listopadu 2015 kolem hodnoty 260 mld. Kč. Po prosincovém výrazném poklesu na 231 mld. Kč došlo v březnu 2016 k jejich nárůstu na 245 mld. Kč. Od konce roku 2010 také klesá podíl úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 5,2 % v březnu 2016. V měsíci březnu byly dokončeny i změny v sektorovém zatřídění klientů, kdy došlo k přeřazení části klientů ze sektoru nefinančních podniků (S.11) do sektoru vládních institucí (S.13). Vlivem této reklasifikace došlo ke snížení úvěrů nefinančním podnikům o 4 mld. Kč (v únoru o 1,3 mld. a v březnu o 2,7 mld. Kč).

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)


Poznámky:

  • V březnu 2016 v ČR působilo celkem 45 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).
  • Úvěry se selháním představují součet úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.