Bankovní statistika

Listopad 2017

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci listopadu 2017 7 351 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 5 397 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4 179 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v listopadu 2017 výše 1 522 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 141 mld. Kč v listopadu 2017, meziměsíční nárůst o 0,7 %). Ty tvoří 75 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci listopadu 229 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,9 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu úvěrů se selháním. V listopadu 2017 podíl úvěrů se selháním činil 2,4 % (5,1 % v červenci 2013).

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v listopadu 2017 výše 1 026 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V listopadu 2017 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 563 mld. Kč (55 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 4,3 % v listopadu 2017.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)


Poznámky:

  • V listopadu 2017 v ČR působilo celkem 45 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).
  • Úvěry se selháním představují součet úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.