Bankovní statistika

Srpen 2016

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci srpna 2016 5 948 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 3 839 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jež tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 3 729 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v srpnu 2016 výše 1 380 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 021 mld. Kč v srpnu 2016, meziměsíční nárůst o 0,9 %). Ty tvoří 74 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci srpna 216 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,5 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu úvěrů se selháním (5,3 % v květnu 2013). V srpnu 2016 se podíl úvěrů se selháním snížil na 3,4 %.

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v srpnu 2016 výše 986 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V srpnu 2016 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 548 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Pokud jde o krátkodobé úvěry, ty oscilovaly od ledna 2010 do listopadu 2015 kolem hodnoty 260 mld. Kč. Po prosincovém výrazném poklesu na 232 mld. Kč dochází v roce 2016 k jejich pozvolnému růstu až na hodnotu 251 mld. Kč v srpnu 2016. Od konce roku 2010 také klesá podíl úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 5,1 % v srpnu 2016.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)


Poznámky:

  • V srpnu 2016 v ČR působilo celkem 45 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).
  • Úvěry se selháním představují součet úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.