Související odkazy

ČNB > Statistika > AnaCredit > Vykazování do AnaCredit

Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami. Záměrem ČNB (i ECB) je v budoucnu rozšířit projekt také na pohledávky za fyzickými osobami podnikateli i nepodnikateli. Tato skutečnost může být proto zmíněna v metodických dokumentech ČNB, protože již při přípravě byly tomuto záměru přizpůsobeny některé atributy či hodnoty číselníků.

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. Seznam pohledávek (instrumentů), které jsou předmětem vykazování do ČNB v rámci AnaCredit je uveden v dokumentu Instrumenty v AnaCredit.

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (tabulek). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby a termíny předkládání výkazů popisuje Návod pro vykazování do AnaCredit. Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou měsíčního výkazu o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy prostřednictvím výkaznického systému (MtS-ISL-SUD-SDNS). Vzhledem ke skutečnosti, že vykazování do AnaCredit je v určitých ohledech specifické oproti standardnímu vykazování, byl připraven dokument popisující Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Měsíční výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.


Podkladová dokumentace

 • Vyhláška č. 131/2018 Sb. o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance (02/07/18, pdf)
 • Návod pro vykazování do AnaCredit (v2.0, 04/06/18, docx, pdf)
 • Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS (v1.0, 04/06/18, docx, pdf)
 • Instrumenty v AnaCredit (v1.0, 05/12/17, docx, pdf)
 • AnaCredit schéma (v2.0, 04/06/18, pdf)
 • Specifické požadavky na reporting úvěrových dat (v3.0, 04/06/18, xlsx)
 • Výkazy v AnaCredit (v2.0, 04/06/18, xlsx)
 • Kontroly v AnaCredit (v2.0, 04/06/18, xlsx)
 • Referenční data v RIAD (v2.0, 09/03/18, xlsx)
 • Technická specifikace RIAD (v2.0, 14/02/18, zip)
 • Kontroly v RIAD (v2.1, 20/04/18, xlsx)