ČNB > Platební styk > Služby pro klienty, ceník > ABO – systém interního účetnictví a platebního styku ČNB

ABO – systém interního účetnictví a platebního styku ČNB

Systém ABO poskytuje již od 80. let 20. století platební služby organizačním složkám státu (přijímá jejich příkazy a poskytuje výpisy z účtů), předává Ministerstvu financí denní informace o účtech spadajících do státní pokladny a informace o všech pohybech na těchto účtech a vytváří účetní výkazy pro organizační složky státu dle jejich potřeb.

Za účelem řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny je napojen na systém řízení státního dluhu (ŘSD) Ministerstva financí a poskytuje tomuto systému v reálném čase souhrnné informace o pohybech na souhrnném účtu státní pokladny (SÚSP), který vede ČNB na základě § 33 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Mezi tyto souhrnné informace patří zejména informace o zůstatku SÚSP a souhrnné informace o platbách státní pokladny - o došlých platbách, o zaúčtovaných odchozích platbách a o plánovaných odchozích platbách.

Systém regulace jednotlivých účtů státní pokladny pod tento souhrnný účet umožňuje maximálně efektivní hospodaření s peněžními prostředky státu tj. minimalizaci krátkodobých přebytků investováním na trhu a zajišťování zdrojů v případě přechodného nesouladu příjmů a výdajů. Ačkoliv denní obraty na účtech státní pokladny jsou ve výši několika miliard Kč, konečný denní zůstatek souhrnného účtu státní pokladny se pohybuje okolo 7 milionů Kč.

Systém ABO je vyvíjen Českou národní bankou. Denní informace o účtech a pohybech na nich jsou předávány ministerstvu financí již od února 1995. Ke stejnému datu byla zavedena i regulace příjmových a výdajových účtů a jejich promítání do SÚSP. Koncem 90. let bylo výrazně rozšířeno elektronické předávání klientských příkazů zajištěné elektronickým podpisem a elektronické předávání výpisů klientům.

V srpnu 2006 byl uveden do provozu systém elektronického bankovnictví "ABO-K Internetové bankovnictví". V říjnu 2006 byl zprovozněn systém "ABO-K Rozpočtové limity" umožňující správcům rozpočtových kapitol předávat pokyny k nastavování rozpočtových limitů interaktivně přes internet a poskytující jim on-line informace o rozpočtových limitech na účtech spadajících do jejich kapitoly.

ČNB svůj systém dále rozvíjí v návaznosti na vývoj Integrovaného rozpočtového systému státní pokladny (IRSSP), který je v současnosti ve fázi realizace projektu a jehož garantem je Ministerstvo financí. Systém ABO bude aplikačně napojen na nově plánované subsystémy IRSSP – na Rozpočtový informační systém (RIS) a Centrální účetní systém (CÚS).

Vedle služeb pro stát slouží systém ABO zároveň pro potřeby dalších klientů a pro vnitřní potřeby ČNB.

Systém ABO zpracovává denně průměrně 225 000 plateb, z nichž zhruba třetinu tvoří platby, které jsou příjmy státní pokladny, a zhruba polovinu tvoří výdajové platby státní pokladny. Větší část výdajových plateb tvoří důchody a další sociální platby.