Z, Ž

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Zahraniční banka
Úvěrová instituce se sídlem mimo území ČR.
Zahraniční obchod
Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod ČR souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu se třetími zeměmi. Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).
Zahraniční zadluženost
Zahraniční zadluženost zachycuje finanční pasiva rezidentů vůči nerezidentům se smluvně stanovenou lhůtou splatnosti.
Zahraniční zprostředkovatel
"Zahraniční zprostředkovatel spotřebitelského úvěru na bydlení musí být zapsán v registru ČNB (na základě potvrzení stanovených údajů dohledovým orgánem domovského státu) a vztahují se na něj obdobné podmínky jako na tuzemské zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů na bydlení. Může zprostředkovávat uzavření smluv o spotřebitelském úvěru na bydlení pouze těch poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení, kteří jsou k tomu v tuzemsku oprávněni (tedy i zapsáni do registru ČNB). To se vztahuje i na zahraniční zprostředkovatele jiných spotřebitelských úvěrů - ti však ke své činnosti v tuzemsku potřebují oprávnění vydané ČNB - stejně jako tuzemští zprostředkovatelé."
Zajištěný fond
Zajištěným fondem se rozumí fond, který je konstruovaný tak, aby poskytoval k určitému předem stanovenému datu ochranu před plnou tržní volatilitou. Tato ochrana je poskytována navázáním fondu na objektivní tržní veličinu – např. akciový index atd.
Zajišťovna
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven (zjednodušeně řečeno se jedná o pojišťovny pojišťoven).
Zákon o platebním styku
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který zejména upravuje činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze; účast v platebních systémech; práva a povinnosti podnikatelů, kteří srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem; postup při změně platebního účtu a přístup k platebnímu účtu.
Zaknihovaný cenný papír
Cenný papír vydaný v podobě elektronického záznamu v evidenci Střediska cenných papírů. Cenný papír je možno vydat také v podobě listiny.
Zástava, zástavní právo
Věc, věcné právo k věci, jež věřiteli (poskytovateli úvěru) slouží k zajištění jeho pohledávky za dlužníkem. Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto zajištění pouze formu zástavního práva; k jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se nepřihlíží.
Zastavárna
Podnik, v němž poskytovateli úvěru nevzniká právo na vrácení peněz, poskytnutých za přenechanou movitou věc.
Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky
Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi, provádí bezúplatné poradenství a propagaci zastupované zahraniční banky. V ČR je tato organizační složka oprávněna vykonávat činnost jen tehdy, byla-li zaregistrována u ČNB (viz registrace zastoupení zahraniční banky).
Zátěžové testy
Kvantifikace odhadovaných ztrát, ke kterým by došlo v důsledku realizace extrémních, ale možných scénářů šoků do finančního systému jako celku (makrozátěžové testy) nebo individuální instituce (mikrozátěžové testy) za účelem ohodnocení stability finančního systému nebo individuální instituce.
Zelená karta
Mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu zapojeného v systému zelené karty bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.
Změna bankovní licence
Rozhodnutí ČNB vydané na žádost banky nebo z vlastního podnětu jako jedno z opatření k nápravě. Změna bankovní licence spočívá v zúžení nebo rozšíření výčtu činností, k jejichž výkonu je banka oprávněna.
Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
Osoba, která jako podnikatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr; po splnění zákonných podmínek se zapisuje do registru ČNB, a to dle nabytých oprávnění jako: samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel.
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
Osoba oprávněná zprostředkovávat uzavření smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru mezi spotřebitelem a poskytovatelem takového úvěru. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být činný pro více poskytovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů, vždy však jen na základě písemné smlouvy. Zapisuje se do registru ČNB.
Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření těchto smluv, uzavření pojistných nebo zajistných smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajistných smluv.
Ztrátové úvěry
Ztrátové úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohledávky nemožné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti více než 1 rok.