Z, Ž

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Zahraniční banka
Úvěrová instituce se sídlem mimo území ČR.
Zahraniční obchod
Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod ČR souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu se třetími zeměmi. Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).
Zahraniční zadluženost
Zahraniční zadluženost zachycuje finanční pasiva rezidentů vůči nerezidentům se smluvně stanovenou lhůtou splatnosti.
Zajištěný fond
Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).
Zajišťovna
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven (zjednodušeně řečeno se jedná o pojišťovny pojišťoven).
Zaknihovaný cenný papír
Cenný papír vydaný v podobě elektronického záznamu v evidenci Střediska cenných papírů. Cenný papír je možno vydat také v podobě listiny.
Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky
Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi, provádí bezúplatné poradenství a propagaci zastupované zahraniční banky. V ČR je tato organizační složka oprávněna vykonávat činnost jen, byla-li zaregistrována ČNB (viz registrace zastoupení zahraniční banky).
Zátěžové testy
Kvantifikace odhadovaných ztrát, ke kterým by došlo v důsledku realizace extrémních, ale možných scénářů šoků do finančního systému jako celku (makrozátěžové testy) nebo individuální instituce (mikrozátěžové testy) za účelem ohodnocení stabilility finančního systému nebo individuální instituce.
Zelená karta
Mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu zapojeného v systému zelené karty bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.
Zjednodušený statut
Zjednodušený statut obsahuje vybrané základní informace ze statutu (viz statut).
Změna bankovní licence
Rozhodnutí ČNB vydané na žádost banky nebo z vlastního podnětu jako jedno z opatření k nápravě. Změna bankovní licence spočívá ve zúžením nebo rozšíření výčtu činností, k jejichž výkonu je banka oprávněna.
Zprostředkovatelská činnost
Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření těchto smluv, uzavření pojistných nebo zajistných smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajistných smluv.
Ztrátové úvěry
Ztrátové úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohledávky nemožné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti více než 1 rok.