A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Value at risk
Velikost ztráty s předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného portfolia, kterou může banka utrpět při nepříznivém vývoji tržních faktorů (např. úrokových sazeb, měnových kurzů apod.)
Vázaný pojišťovací zprostředkovatel
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt je nabízen, odpovídá za škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel neinkasuje pojistné a nevyplácí pojistné plnění.
Vázaný spotřebitelský úvěr
Spotřebitelský úvěr, který je vázaný výhradně na financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení.
Vázáný zástupce dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Vázaným zástupcem se podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru. Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy uzavřené v písemné formě, kterým je buď osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr nebo samostatný zprostředkovatel.
Vázáný zástupce dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Vázaným zástupcem dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se pro rozumí ten, kdo je oprávněn na základě zápisu do seznamu pro zastoupeného zařídit, popřípadě i uzavřít, obchody týkající se přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn, nebo poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, nebo propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat. Zastoupeným může být obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, která splňuje zákonem stanovené podmínky, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v ČR prostřednictvím pobočky.
Vážená klasifikace
Vážená klasifikace vyjadřuje stupeň rizikovosti úvěrů, tj. pravděpodobnost jejich nesplacení. Ukazatel se odvozuje z objemu klasifikovaných úvěrů a představuje součet 1 % z objemu sledovaných úvěrů, 20 % nestandardních úvěrů, 50 % pochybných úvěrů a 100 % ztrátových úvěrů poskytnutých nebankovním klientům.
Vklad
Jakékoli svěřené peněžní prostředky, které představují závazek úvěrové instituce vůči vkladateli na jejich výplatu.
Vklady s dohodnutou splatností
Vklady, které nemohou být klienty vybrány před uplynutím předem stanovené doby splatnosti.
Vklady s výpovědní lhůtou
Vklady, které mohou být klienty vybrány až po uplynutí předem sjednané výpovědní lhůty od okamžiku oznámení úmyslu vklad vybrat.
Volatilita
Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Volný pohyb služeb
Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 49–55 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje plnění či výkony, poskytované na území jiného členského státu, a to zpravidla za odměnu. V případě výkonu práva volného pohybu služeb úvěrovými institucemi viz notifikace.
Volný trh
Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na volný trh stanoví organizátor trhu v burzovních pravidlech nebo pravidlech obchodování na mimoburzovním trhu (viz regulovaný trh).
Vstupní poplatek
Poplatek, který podílník platí při nákupu podílových listů otevřeného podílového fondu.
Výhradní pojišťovací agent
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny, je vázán vnitřními předpisy pojišťovny. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv.
Výjimky z plnění cíle
Instituce výjimek vyvazujících centrální banku ze závazku plnit inflační cíl je využívána v režimu flexibilního cílování inflace v situacích, kdy dochází k velkým nárazovým změnám exogenních faktorů (jedná se zejména o šoky na straně nabídky), jejichž vliv na inflaci je zcela či ve značné míře mimo dosah opatření měnové politiky centrální banky. Snaha udržet inflaci v cíli by za těchto okolností mohla vyústit v nežádoucí výkyvy hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Pokud tedy takový šok odchýlí předpokládanou inflaci od cíle, centrální banka na jeho primární dopady nereaguje. Využije výjimky ze svého závazku plnit inflační cíl a akceptuje takto způsobené odchýlení prognózy od cíle. Šoků, které vytvářejí prostor pro uplatnění takovéto výjimky, může být celá řada. Patří mezi ně například výrazné výkyvy světových cen energetických surovin či výrazné výkyvy ve vývoji cen zemědělských výrobců. Specifickým typem exogenních šoků jsou administrativní opatření se silnými cenovými dopady, především výrazné změny výše nebo struktury sazeb nepřímých daní a výrazné změny v segmentu regulovaných cen.
Výkon práva usazování (svoboda usazování)
Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 43–48 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje výkon činnosti podnikatelského subjektu na území jiného členského státu. V případě výkonu práva usazování úvěrovými institucemi viz pasportizace.
Výkonnost fondu
Ukazatel (obvykle v procentech) vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.
Výkonová bilance
Výkonová bilance představuje součet obchodní bilance a bilance služeb.
Výluka z pojištění
Nahodilé skutečnosti, které v rámci konkrétní pojistné smlouvy nejsou pojistnými událostmi. Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky mohou definovat výluku, tj. stanovit podmínky, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění.
Výnos na jednu akcii (Earnings per share)
Vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.
Výnosnost
Ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, relativní vyjádření výsledku hospodaření (např. zisku) k určitému základu (např. vlastnímu kapitálu).
Výnosový fond
Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.
Výnosový spread
Též výnosový diferenciál, rozpětí mezi výnosem určitého dluhopisu a výnosem referenčního (tzv. benchmarkového) dluhopisu.
Vypořádání obchodů s investičními nástroji
Splnění závazků z uzavřeného obchodu s investičními nástroji. Splnění závazků z obchodu s investičními nástroji zahrnuje dodání investičních nástrojů kupujícímu a zaplacení kupní ceny prodávajícímu. Vypořádání obchodů může zajišťovat provozovatel vypořádacího systému, který zaručí dodání investičních nástrojů proti zaplacení, resp. zaplacení proti dodání cenných papírů.
Výstupní poplatek
Poplatek, který je podílníkovi stržen při zpětném odkupu podílových listů otevřeného podílového fondu.
Výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka na účtu
Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zjišťuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které zákazník zaplatil obchodníkovi, k jeho průměrnému čistému majetku. Obvykle se používají tři hraniční hodnoty pro posouzení, zda se jedná o nadměrné obchodování či nikoliv. Hodnota 4 % ukazuje na možnost nadměrného obchodování, 8 % je již presumpcí nadměrného obchodování a 12 % ukazuje na výskyt nadměrného obchodování.
Vzájemně uznávané činnosti
Bankovní činnosti, které mohou úvěrové instituce nebo finanční instituce, jež mají povolení (licenci) k výkonu bankovních činností na území jednoho členského státu EU, vykonávat na území jiného členského státu EU, aniž by k tomu příslušný orgán tohoto jiného členského státu EU udělil povolení (licenci). Viz též jednotná bankovní licence.