A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

UCITS
Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).
Účastník penzijního připojištění
Fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijním fondem smluvní vztah.
Úhrada
Úhradou se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal plátce své bance za účelem převedení peněžních prostředků ve prospěch příjemce.
Úvěr
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel (např. banka), že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.
Úvěrová instituce
Právnická osoba, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů anebo osoba oprávněná k vydávání elektronických peněžních prostředků. V ČR pojmu úvěrová instituce odpovídají banky, spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny).
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany.
Úvěry dlouhodobé
Úvěry se splatností delší než pět let.
Úvěry finančnímu sektoru
Úvěry poskytnuté finančnímu sektoru, tj. finančním korporacím (kromě ČNB a obchodních bank), které se zabývají převážně finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními aktivitami. Finanční sektor obsahuje měnově finanční instituce bez bank, ostatní finanční zprostředkovatele, pomocné finanční instituce a pojišťovací společnosti a penzijní fondy.
Úvěry krátkodobé
Úvěry se splatností do jednoho roku.
Úvěry na bydlení
Úvěry poskytnuté domácnostem za účelem pořízení / investování do bydlení, včetně stavby a úpravy bytových nemovitostí.
Úvěry na spotřebu
Úvěry poskytnuté domácnostem pro osobní účely na spotřebu zboží a služeb.
Úvěry nefinančnímu sektoru
Úvěry poskytnuté podnikovému sektoru, tj. korporacím, jejichž základní činnost spočívá ve výrobě zboží a v poskytování nefinančních služeb (tj. služeb mimo peněžnictví a pojišťovnictví). Do sektoru se zahrnují: státní podniky; obchodní společnosti a družstva; příspěvkové organizace; asociace podnikatelů; holdingové společnosti kontrolující skupinu nefinančních podniků, je-li jejich převažující činností produkce zboží a nefinančních služeb; soukromé podniky ve vlastnictví fyzických osob.
Úvěry obyvatelstvu
Úvěry poskytnuté obyvatelstvu, tj. zaměstnancům získávajícím důchod ve formě náhrad zaměstnancům. Dále do sektoru obyvatelstva patří příjemci důchodu z vlastnictví, příjemci dávek důchodového zabezpečení, příjemci ostatních transferových důchodů (sociálních dávek) a ostatní domácnosti.
Úvěry střednědobé
Úvěry s dobou splatnosti v rozmezí jednoho až pěti let.
Úvěry vládnímu sektoru
Úvěry poskytnuté vládnímu sektoru, tj. institucionálním jednotkám, které jsou netržními výrobci a jejichž produkce je financována povinnými platbami od jednotek z ostatních sektorů. Patří sem jednotky, které se převážně zabývají přerozdělením národního důchodu a bohatství a neziskové instituce kontrolované a financované vládou (ústřední vládní instituce, státní fondy, veřejné fondy, národní vládní instituce, místní vládní instituce, fondy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny).
Úvěry živnostem
Úvěry poskytované živnostem, tj. osobám samostatně podnikajícím a pracujícím s placenými zaměstnanci.
Uzavřený podílový fond
Podílový fond, u něhož je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. V průběhu stanovené doby trvání fondu nemá podílník právo na odkoupení podílového listu investiční společností. Podílový list může být obchodován na veřejném trhu cenných papírů.