A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Technická úroková míra
Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v životním pojištění. Technická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Maximální výše technické úrokové míry je stanovena vyhláškou.
Technické rezervy
Souhrn závazků pojišťovny vůči pojištěným plynoucí z uzavřených pojistných smluv a z nastalých i budoucích pojistných událostí. Tvořením rezerv v účetnictví pojišťoven v přiměřené výši a jejich krytím finančním umístěním (finančními investicemi) je zajištěno, že pojišťovna bude schopna dostát svým závazkům vůči pojištěným. Obdobné platí i pro zajišťovnu.
Termínový (termínovaný) vklad
Termínové vklady, též termínované vklady, jsou depozita formovaná vkladatelem jednorázově obvykle větší zaokrouhlenou částkou. Výše vkladu se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.
Tier 1
Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez účel.vytvořených), nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období snížený o předpokládané dividendy a snížený o odečitatelné položky.
Tier 2
Tier 2 je část kapitálu banky tvořená rezervami (do výše 1,25 % rizikově vážených aktiv /RVA/), podřízeným dluhem A (do výše 50 % Tier 1) a ostatními kapitálovými fondy.
Toková data
Toková data představují hodnoty, které jsou vztaženy k celému období a počítají se jako rozdíly stavů ke konci aktuálního a předcházejícího období očištěné o tzv. netransakční vlivy, tj. vlivy které souvisejí s reklasifikací, změnami v ocenění a změnami směnných kurzů v daném období.
Totální škoda
Škoda, při které je oprava předmětu pojištění buďto neekonomická (náklady na opravu přesahují cenu věci) nebo je poškození takového rozsahu, že není možné věc opravit.
Transakční (toková) data
Hodnoty, které jsou vztaženy k celému období a počítají se jako rozdíly zůstatků ke konci aktuálního a předcházejícího období očištěné o tzv. netransakční vlivy, tj. vlivy které souvisejí s reklasifikací, změnami v ocenění a změnami devizových kurzů v daném období. V důsledku existence těchto faktorů vznikají zlomy v časových řadách a tím je ovlivněna porovnatelnost bilančních zůstatků na koncích sledovaných období. Transakční (toková) data odrážejí pouze ty změny, které vznikají jako důsledek transakcí, tj. z přijímání finančních aktiv nebo poskytování finančních pasiv.
Transmisní mechanismus měnové politiky
Transmisním mechanismem měnové politiky se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení měnověpolitických nástrojů vedly k žádoucím změnám inflace. Změna v nastavení měnověpolitických nástrojů ovlivní v první řadě chování „zprostředkujících“ trhů, na něž mají tyto nástroje přímý vliv. Změna chování těchto trhů pak přes nejrůznější další „zprostředkující“ trhy vede ke změnám na „cílových“ trzích, jejichž cenový vývoj chce centrální banka ovlivnit. Tento mechanismus působí paralelně více cestami, tzv. transmisními kanály. Mezi nejčastěji zmiňované patří úrokový a úvěrový kanál, kurzový kanál a kanál cen aktiv. Více o jejich fungování.
Tržby v maloobchodě
Tržby v maloobchodě jsou zjišťovány na základě šetření u klientů a zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby vč. DPH.
Tržní kapitalizace
Používá se jako obchodovatelná emise násobená aktuálním tržním kurzem (na burze), např. důležité akciové společnosti, popř. jako celkový objem obchodovatelných papírů na určité burze v kurzové hodnotě apod.
Tržní likvidita
Míra schopnosti účastníků trhu realizovat finanční transakce s aktivy daného objemu bez toho, že by způsobili výraznou změnu v jejich cenách.
Tržní manipulace
Jednání, které je způsobilé zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě investičního instrumentu, jenž je nebo má být přijat k obchodování na veřejném trhu, o nabídce tohoto instrumentu nebo poptávce po něm, anebo jiným způsobem deformovat kurz daného instrumentu.
Tržní rizika
Tržní rizika jsou rizika ztráty banky vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen.
Tržní riziko
Též systematické riziko. Vyplývá ze specifik a vývoje celé ekonomiky, a proto je společné všem finančním instrumentům v rámci dané ekonomiky.