S, Š

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Saldo vládního sektoru
Saldo vládního sektoru odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji vládního sektoru. V případě záporného salda vládního sektoru hovoříme o deficitu/schodku vládního sektoru. V případě kladného salda vládního sektoru se jedná o přebytek hospodaření vládního sektoru.
Samostatný likvidátor pojistných událostí
Na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění a určí výši pojistného plnění.
Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
Osoba, jíž bylo uděleno příslušné oprávnění (je tedy zapsána v registru ČNB). Je oprávněn zprostředkovávat poskytnutí spotřebitelského úvěru spotřebiteli na základě smlouvy s jedním nebo několika poskytovateli spotřebitelských úvěrů nebo na základě smlouvy se spotřebitelem.
Sdělení klíčových informací fondu kolektivního investování
Sdělení klíčových informací je dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investování do tohoto fondu, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.
SDR
Special Drawing Rights – zvláštní práva čerpání – je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje doplňkové rezervní aktivum v mezinárodním finančním systému, neboť ztělesňuje potenciální nárok na volně směnitelné měny členských zemí MMF. Držitelem SDR mohou být pouze oficiální instituce jako vlády a centrální banky. V soukromém sektoru se SDR nepoužívá. Hodnota jednoho SDR je odvozena od koše pěti hlavních světových rezervních měn – amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.
Sektor držby peněz
Všechny institucionální jednotky mimo centrální vládu (S.1311) a sektor měnových finančních institucí (S.121 a S.122) podle klasifikace ESA2010.
Sektor měnově neutrální
Institucionální sektor, který je tvořen sektorem centrální vlády (S.1311) podle klasifikace ESA2010.
Sektor tvorby peněz
Všechny institucionální jednotky náležející do sektoru centrální banka (S.121) a sektoru ostatních měnových finančních institucí (S.122) podle klasifikace ESA2010.
Sekundární trh
Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů. Sekundární trh je také někdy nazýván trhem starých cenných papírů.
Sekuritizace
Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování významu financování prostřednictvím tradičních úvěrových smluv. V zásadě jde o transformaci pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník pohledávek) potřebné finanční zdroje.
SIPReS
Informační systém pro sběr informačních povinností regulovaných subjektů, který slouží pro příjem vybraných výkazů a hlášení subjektů působících na finančním trhu, nad kterými česká národní banka provádí dohled.
SKD
Systém krátkodobých dluhopisů, provozovaný Českou národní bankou (ČNB), který zajišťuje samostatnou evidenci dluhopisů se splatností do jednoho roku a vypořádací systém obchodů s dluhopisy vedenými v této evidenci. Dluhopisy se splatností do jednoho roku jsou vydávány Českou republikou, případně jinými emitenty, dluhopisy se splatností šest měsíců jsou vydávány ČNB. Všechny dluhopisy jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.
Sledované úvěry
Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost splacení, jsou zpravidla po splatnosti 30 až 90 dní.
Směnka
Cenný papír (nemusí však být napsána jen na papíře), který ve svém textu obsahuje zákonné náležitosti (zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů; jeho text vychází z mezinárodních smluv) a který ke svému vzniku a platnosti nepotřebuje právní důvod (kauzu, ekonomický základ). Může existovat směnka vlastní, cizí, na řad, na jméno, vistasměnka, datosměnka, bez protestu... Pojmy, které se váží ke směnce, mají svůj jednoznačný právní obsah a striktní důsledky vůči dotčeným osobám. V občanskoprávním soudním řízení je podstatně snadněji vymahatelné zaplacení směnky než jiných dluhů, což je pro věřitele (vlastníka směnky) velmi výhodné, naopak obrana dlužníka proti žalobě ze směnky uplatněné je značně svízelná.
Smíšený fond
Smíšený fond investuje do různých druhů aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl „rizikových nástrojů“ a „konzervativních nástrojů“. Rizikovými nástroji se rozumí akcie, komodity, dluhopisy neinvestičního stupně a nástroje nesoucí obdobnou míru rizika. Konzervativními nástroji se rozumí dluhopisy, nástroje peněžního trhu, depozita a nástroje nesoucí obdobnou míru rizika. Doplňkově se smíšené fondy rozdělují z hlediska rizika měny, regionu a skladby portfolia.
SOLUS
Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Registr SOLUS eviduje informace o fyzických osobách - podnikatelích i nepodnikatelích, kteří včas neplní své finanční závazky. Je využíván bankami, nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů, leasingovými společnostmi, mobilními operátory atd.
Solventnost
Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.
Speciální fond
Standardní fond je fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65ES.
Speciální fond nemovitostí
Fond trvale investuje do nemovitostí nebo nemovitostních společností minimálně 51 % hodnoty majetku fondu..
Speciální trh
Součást regulovaného trhu, na které se obchodují investiční nástroje, které nejsou cennými papíry (např. finanční termínové smlouvy - futures, swapy, opce atd.). Viz též oficiální trh.
Spekulativní investor
Spekulativní (dynamický) investor připouští vysoké riziko a jeho hlavním cílem je dlouhodobý výrazný růst hodnoty majetku. Převážnou část jeho portfolia tvoří akcie (70 %), v menší míře jsou zastoupeny dluhopisy (20 %) a nástroje peněžního trhu (10 %).
Splatnost
Datum, ke kterému je třeba (ze smlouvy nebo jiného důvodu) splnit dluh, povinnost, závazek. Po splatnosti nastávají důsledky předvídané smlouvou či jinak (úroky a jiné sankce z prodlení, běh promlčecí doby a další).
Spoření
Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.
Spotřebitelský úvěr
  • na bydlení
  • jiný než na bydlení
  • vázaný
Tři druhy spotřebitelských úvvěrů, jak je jejich zákonnými charakteristikami stanoví zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ke každému se váží specifické povinnosti poskytovatele a zprostředkovatele takového úvěru; jejich řádné plnění podléhá dohledové působnosti ČNB.
Squeeze-out
Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu; podmínkou takového postupu je poskytnutí přiměřeného protiplnění za tyto akcie.
Standardní fond
Standardní fond je fond kolektivního investování, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65ES.
Standardní investor
Standardní (běžný) investor připouští vyšší míru rizika než investor konzervativní, jeho cílem je růst hodnoty majetku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jeho portfolio se skládá z akcií (40 %), dluhopisů (40 %) a nástrojů peněžního trhu (20 %).
Standardní úvěry
Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.
Státní pokladna
Státní pokladnu lze chápat jako základ při budování systému optimalizovaného finančního řízení veřejných zdrojů. Mezi hlavní funkce Státní pokladny patří centralizace příjmů, řízení výdajů, řízení státních aktiv, řízení likvidity, řízení státního dluhu, finanční plánování, platební styk, kontrola, účetnictví, výkaznictví.
Pozn. převzato z https://www.statnipokladna.cz/.
Statut
Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.
Statut fondu kolektivního investování
Statut fondu kolektivního investování je dokument, který obsahuje investiční strategii fondu kolektivního investování, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.
Statut fondu kvalifikovaných investorů
Statut fondu kvalifikovaných investorů je dokument, který obsahuje investiční strategii fondu kvalifikovaných investorů, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
Statut penzijního fondu
Základní dokument, který upravuje zásady činnosti, investiční politiku a hospodaření penzijního fondu; stanoví kromě jiného také zásady pro použití ročního zisku penzijního fondu
Stav obchodů
Bilanční zůstatky ke konci období.
Stavební výroba
Stavební výroba je sledována ČSÚ a zahrnuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Hodnota stavebních prací je přepočtena do stálých cen.
Stavová data
Data vztahující se k poslednímu dni sledovaného období.
Strukturální saldo vládního sektoru
Strukturální saldo vládního sektoru je cyklicky očištěné saldo vládního sektoru upravené o mimořádné jednorázové operace, které zachycuje strukturální nastavení fiskální politiky.
Subregistr
Evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.
Swap
Smlouva mezi dvěma subjekty, která je zavazuje vyměnit si mezi sebou finanční toky za předem pevně stanovených podmínek. Mezi nejobvyklejší druhy swapů patří úrokový swap nebo devizový swap.
SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunications) je společnost založená podle belgického práva pro celosvětovou finanční telekomunikaci. SWIFT plně vlastněn a kontrolovaná společnost svými akcionáři. Společnost provozuje mezinárodní komunikační síť, která umožňuje více než 11 000 finančním institucím ve více než 200 zemích světa rychlý a bezpečný přenos informací v mezinárodním platebním styku. .
Systém SDNS
Systém určený především pro sběr statistických dat od nebankovních subjektů. Systém je orientován na internetové technologie. Veškerá komunikace je šifrována a předávané zprávy mohou být opatřovány elektronickým podpisem. Data připravovat a předávat mohou pouze uživatelé registrovaní v ČNB. Provoz na straně ČNB (tzv. Informační služba) je plně automatizován. Systém SDNS slouží i jako univerzální elektronický prostředek pro prezentaci metodik výkaznictví ČNB ve strukturované podobě.
Systémové riziko
Riziko poruch v celém finančním systému nebo trhu. Systémové riziko vzniká dvěma způsoby. První spočívá v tom, že banky banky v dobrých časech poskytují více úvěrů s větší benevolencí. Rizikovost těchto úvěrů se ukáže v následující recesi v nárůstu podílů úvěrů v selháních a v úvěrových ztrátách. Systémový charakter může vzniknout tehdy, pokud má většina bank expozice vůči tomu segmentu úvěrů, u kterého ztráty narostou do vysokých úrovní (typicky úvěry na financování nákupu nemovitostí). Systémové riziko vzniká také ze vzájemného propojení jednotlivých subjektů v systému. Zdrojem rizika jsou vzájemné a zřetězené expozice mezi finančními institucemi navzájem, a mezi nimi a zbytkem ekonomiky.
Šek
Krátkodobý, formální cenný papír, sloužící též jako platební prostředek; jednoznačný příkaz výstavce šeku, kterým své bance dává příkaz k zaplacení určité sumy peněz v jeho prospěch, příp. v určitém místě. Pojmy, které se váží k šeku, mají svůj jednoznačný právní obsah a striktní důsledky vůči dotčeným osobám (zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů; jeho text vychází z mezinárodních smluv).