S, Š

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Saldo vládního sektoru
Saldo vládního sektoru odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji vládního sektoru. V případě záporného salda vládního sektoru hovoříme o deficitu/schodku vládního sektoru. V případě kladného salda vládního sektoru se jedná o přebytek hospodaření vládního sektoru.
Samostatný likvidátor pojistných událostí
Na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění a určí výši pojistného plnění.
Scoring
Jednoduchý ukazatel, který udělováním jedné až pěti hvězdiček, shrnuje základní informace o podílovém fondu, jeho výkonnost a riziku. Cílem scoringu je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na základě několika standardních údajích, které jsou pravidelně zveřejňovány a které nezkresleně charakterizují jednotlivé podílové fondy. Čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější a méně rizikový.
SDR
Special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání - je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje doplňkové rezervní aktivum v mezinárodním finančním systému, neboť ztělesňuje potenciální nárok na volně směnitelné měny členských zemí MMF. Držitelem SDR mohou být pouze oficiální instituce jako vlády a centrální banky. V soukromém sektoru se SDR nepoužívá. Hodnota jednoho SDR je odvozena od koše čtyř hlavních světových rezervních měn - amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.
Sektor držby peněz
Všechny institucionální jednotky mimo centrální vládu (S.1311) a sektor měnových finančních institucí (S.121 a S.122) podle klasifikace ESA95.
Sektor měnově neutrální
Institucionální sektor, který je tvořen sektorem centrální vlády (S.1311) podle klasifikace ESA95.
Sektor tvorby peněz
Všechny institucionální jednotky náležející do sektoru centrální banka (S.121) a sektoru ostatních měnových finančních institucí (S.122) podle klasifikace ESA95.
Sekundární trh
Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů. Sekundární trh je také někdy nazýván trhem starých cenných papírů.
Sekuritizace
Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování významu financování prostřednictvím tradičních úvěrových smluv. V zásadě jde o transformaci pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník pohledávek) potřebné finanční zdroje.
SKD
Systém krátkodobých dluhopisů, provozovaný Českou národní bankou (ČNB), který zajišťuje samostatnou evidenci dluhopisů se splatností do jednoho roku a vypořádací systém obchodů s dluhopisy vedenými v této evidenci. Dluhopisy se splatností do jednoho roku jsou vydávány Českou republikou, případně jinými emitenty, dluhopisy se splatností šest měsíců jsou vydávány ČNB. Všechny dluhopisy jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.
Sledované úvěry
Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost splacení, jsou zpravidla po splatnosti 30 až 90 dní.
Smíšený fond
Fond, který svůj majetek investuje do majetkových cenných papírů, do dluhopisů a do různých finančních derivátů.
Solventnost
Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.
Speciální fond
Fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství.
Speciální trh
Součást regulovaného trhu, na které se obchodují investiční nástroje, které nejsou cennými papíry (např. finanční termínové smlouvy - futures, swapy, opce atd.). Viz též oficiální trh.
Spekulativní investor
Spekulativní (dynamický) investor připouští vysoké riziko a jeho hlavním cílem je dlouhodobý výrazný růst hodnoty majetku. Převážnou část jeho portfolia tvoří akcie (70 %), v menší míře jsou zastoupeny dluhopisy (20 %) a nástroje peněžního trhu (10 %).
Spoření
Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.
Squeeze-out
Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu; podmínkou takového postupu je poskytnutí přiměřeného protiplnění za tyto akcie.
Standardní fond
Otevřený podílový fond, který splňuje požadavky práva Evropských společenství.
Standardní investor
Standardní (běžný) investor připouští vyšší míru rizika než investor konzervativní, jeho cílem je růst hodnoty majetku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jeho portfolio se skládá z akcií (40 %), dluhopisů (40 %) a nástrojů peněžního trhu (20 %).
Standardní úvěry
Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.
Statut
Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správném posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.
Statut penzijního fondu
Základní dokument, který upravuje zásady činnosti, investiční politiku a hospodaření penzijního fondu; stanoví kromě jiného také zásady pro použití ročního zisku penzijního fondu
Stav obchodů
Bilanční zůstatky ke konci období.
Stavební výroba
Stavební výroba zahrnuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Patří sem podniky s 20 a více zaměstnanci, za které se údaje zjišťují výkazy, a podniky do 19 zaměstnanců včetně, za které se provádí odhad stavebních prací. Hodnota stavebních prací je přepočtena do stálých cen (rok 1994=100%).
Stavová data
Data vztahující se k poslednímu dni sledovaného období.
Strukturální saldo vládního sektoru
Strukturální saldo vládního sektoru je cyklicky očištěné saldo vládního sektoru upravené o mimořádné jednorázové operace, které zachycuje strukturální nastavení fiskální politiky.
Středisko cenných papírů
Právnická osoba vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů. Činnost Střediska cenných papírů převezme centrální depozitář cenných papírů.
Subjekty kolektivního investování
Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být zřizovány na základě zákona buď podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo podle svěřeneckého práva (jako "unit trusts") nebo podle práva společností (jako investiční společnosti).
Subregistr
Evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.
SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunications) je společnost pro celosvětové finanční telekomunikace plně vlastněná členskými bankami. Společnost provozuje mezinárodní komunikační síť, která umožňuje členským bankám rychlý a bezpečný přenos informací v mezinárodním platebním styku.
Systém SDNS
Systém určený především pro sběr statistických apod. dat od nebankovních subjektů. Systém je orientován na internetové technologie. Veškerá komunikace je šifrována a předávané zprávy mohou být opatřovány elektronickým podpisem. Data připravovat a předávat mohou pouze uživatelé, jež jsou v ČNB registrováni. Provoz na straně ČNB (t.zv. Informační služba) je plně automatizován. Systém SDNS slouží i jako univerzální elektkronický prostředek pro prezentaci metodik výkaznictví ČNB ve strukturované podobě.