R, Ř

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Rating
Hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční stupnice a spekulativní stupeň.
Ratingové agentury
Specializovaná firma, jež se zaměřuje na hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; nejdůležitější jsou Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch IBCA, Duff and Phelps Credit Rating, Nippon Investors Service, v ČR Czech Rating Agency.
Realitní fond
viz Nemovitostní fond
Realizované ceny bydlení
Mezinárodně porovnatelný cenový index bydlení (House Price Index, HPI), který měří vývoj cenové hladiny bytů a rodinných domů včetně souvisejících pozemků, a to dle jednotné harmonizované normy EU. Zahrnuje jak nové, tak starší (již dříve obývané) bytové nemovitosti. Zdrojem dat je ČSÚ.
Realizované ceny bytů podle daňových přiznání
Ceny vycházející ze statistik daňových přiznání pro daň z převodu nemovitosti MF ČR, které jsou publikovány ČSÚ. Tyto ceny mají metodicky nejblíže ke skutečným tržním cenám bytů, jsou však publikovány s časovým zpožděním.
Realizované ceny bytů podle výběrového šetření
Alternativní zdroj realizovaných cen starších bytů, který vychází z výběrového šetření ČSÚ v realitních kancelářích a je dostupný s menším časovým zpožděním.
Reálná úroková sazba
Reálná úroková sazba je rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací.
REGIS
Elektronická aplikace České národní banky pro registraci subjektů, který slouží pro podání žádostí o registraci, povolení nebo zápis nebo oznámení v elektronické podobě. Pro některé žádosti se jedná o jediný způsob, jakým lze dle příslušného zákona tuto žádost nebo oznámení podat České národní bance.
Registr ČNB
viz JERRS
Registrace zastoupení zahraniční banky
Proces, jehož podstoupení je podmínkou toho, aby zahraniční banka mohla vykonávat na území ČR některé činnosti prostřednictvím svého zastoupení (viz zastoupení zahraniční banky). Registraci zastoupení provádí ČNB.
Regulované ceny
Podskupina spotřebního koše, která obsahuje položky se stanovenými maximálními cenami (mohou být stanoveny na centrální či místní úrovni), věcně usměrňovanými cenami (jedná se o položky, do jejichž cen lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk) a administrativně stanovené poplatky. Výběr těchto položek vychází z Cenového věstníku Ministerstva financí ČR.
Regulovaný trh s investičními nástroji
Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu. Požadavky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanoví zákon. Regulovaný trh organizují Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-Systém, a.s
Reinvestovaný zisk
Reinvestovaný zisk je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.
Reklasifikace
Zahrnují jakékoliv změny v rozvaze MFI, které vznikají v důsledku změn v souboru vykazujících jednotek, firemní restrukturalizace, reklasifikace aktiv a pasiv a korekce vykazovaných chyb.
Rentabilita
viz Výnosnost
Repo sazba
Základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.
Rezervní báze
Suma vybraných položek rozvahy (především pasivních), které vytvářejí základ pro výpočet povinných minimálních rezerv úvěrové instituce.
Rezident
Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční právnické a fyzické osoby se považují za rezidenty minimálně po jednom roce ekonomické aktivity na daném území.
Režimy měnové politiky
Měnová politika centrální banky je ve většině zemí prováděna v rámci tzv. měnověpolitického režimu. Ten dává rozhodování centrální banky určitou strukturu, která usnadňuje nejen samotné rozhodování, ale především jeho interpretaci veřejnosti. Základními režimy měnové politiky jsou režim s implicitní nominální kotvou, cílování měnové zásoby, cílování měnového kurzu a cílování inflace. Podrobnější informace.
Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna financovat svá aktiva.
Riziková prémie
Rizikovou prémii investor požaduje u investic do riskantnějších finančních investic.
ROA (return on assets)
Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.
Rodinné účty
Statistika rodinných účtů má v ČSÚ mnohaletou tradici. Je v podstatě jediným zdrojem informací o příjmech, vydáních a spotřebě domácností. Kromě toho poskytuje také údaje o charakteristikách domácnosti, včetně vybavenosti předměty dlouhodobé spotřeby. Při analyzování výsledků je však nutné myslet na to, že šetření je prováděno u souboru 3000 domácností vybraných záměrným výběrem, což do jisté míry omezuje možnost zobecnění údajů na celou populaci.
ROE (return on equity)
Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší vlastního jmění. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.
RPSN
Roční procentní sazba nákladů, tj. sazba zahrnující v sobě kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta (poplatky apod.).
Růstový fond
Prioritním cílem manažera tohoto fondu je růst čisté hodnoty aktiv. Naopak menší důraz je kladen na běžné výplaty důchodů a kapitálových zisků.
Rychle likvidní aktiva
Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní aktiva se počítají pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB (bez PMR a bez termín.vkladů nad 24 hod.), běžné účty u jiných bank a termínové vklady do 24 hod. u jiných bank, bezkupónové dluhopisy státní a emisních bank a státní kupónové dluhopisy (bez poskytnutých v repo obchodech).
Řídící fond
Řídící fond je investiční fond, do jímž vydávaných cenných papírů investuje podřízený fond alespoň 85 % hodnoty svého majetku.
Řízení rizik
Řízením rizik se rozumí jejich identifikace, měření/vyhodnocování, sledování a případné přijímání opatření k omezení podstupovaných rizik.