A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Padělek
Padělek bankovky/mince je napodobenina zhotovená s úmyslem vydávat ji za pravou bankovku/minci neboli spáchat podvod. Padělání peněz je trestný čin.
Pamětní mince
Pamětní mince je speciální mince, která je vydávána k určité příležitosti (připomenutí výročí nebo události). Pamětní mince jsou vyráběny zpravidla z drahých kovů (zlato, stříbro), v limitovaném množství a jsou určeny ke sběratelským účelům. Pamětní mince nejsou určeny pro peněžní oběh, není stanovena všeobecná povinnost přijímat je ke všem platbám.
Pasivní správa portfolia
Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.
Pasportizace
Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat své právo na usazování (viz výkon práva usazování). Výkonem práva usazování se v tomto případě rozumí výkon vzájemně uznávaných činností bankou prostřednictvím své pobočky. V rámci procesu pasportizace úvěrová instituce nebo finanční instituce nejprve sdělí orgánu dohledu domovského státu svůj záměr zřídit na území jiného členského státu pobočku a poskytne mu právními předpisy stanovené informace. Orgán dohledu domovského státu poté prověří organizační a finanční připravenost úvěrové instituce na založení pobočky a nemá-li výhrady, informuje o záměru úvěrové instituce budoucí orgán dohledu hostitelského státu, který se ve stanovené lhůtě připraví na dohled nad úvěrovou institucí. Viz též jednotná bankovní licence.
Peněžní agregáty
Peněžní agregáty představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z likvidních pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Kromě domácností sem patří nefinanční podniky a finanční instituce, které nejsou měnovými finančními institucemi, spolu s místními vládními institucemi a fondy sociálního zabezpečení (mimo ústřední vládní instituce).
Eurosystém definuje agregát úzký (M1), střední (M2) a široký (M3). Tyto agregáty se liší podle likvidnosti zahrnutých aktiv rezidentů ČR. Peněžní agregáty zahrnují i likvidní aktiva v cizí měně rezidentů ČR uložená u měnových finančních institucí nacházejících se v ČR. Úzké peníze (M1) tvoří oběživo a jednodenní vklady. Střední peníze (M2) zahrnují úzké peníze (M1) a navíc vklady s dohodnutou splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. Široké peníze (M3) obsahují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace, které jsou blízkými substituty vkladů.
Peněžní oběh
Peněžní oběh je pohyb (koloběh) peněz ve formě bankovek a mincí, a to od okamžiku vydání emitentem přes používání peněz právnickými a fyzickými osobami jako platební prostředek až po stažení z oběhu emitentem.
Peněžní trh
Peněžní trh je ta část finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovanými na tomto trhu jsou státní pokladniční poukázky. V rámci tohoto trhu provádí ČNB repo operace..
Penzijní fond
  1. Společnost provozující penzijní připojištění ve smyslu zákona o penzijním připojištění, tyto společnosti se v rámci penzijní reformy v roce 2012 transformovaly na tzv. transformované fondy obhospodařované penzijními společnostmi.
  2. Lidové označení pro tzv. fondy II a III. pilíře určené k zabezpečení na stáří, v České republice jde o  účastnické, důchodové fondy a případně transformované fondy obhospodařované penzijními společnostmi
Pevný versus plovoucí měnový kurz
Pevný či také fixní měnový kurz je pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz se volně pohybuje v závislosti na vývoji poptávky a nabídky na devizových trzích. Více informací k měnově-politickým režimům, které se opírají buď o fixní, nebo plovoucí měnový kurz.
Plátce
Plátcem se rozumí osoba, z jejíhož účtu poskytovatel platebních služeb odepisuje peněžní prostředky nebo která skládá na účet hotovost.
Platební bilance
Platební bilance zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období. Základní struktura platební bilance zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet a devizové rezervy.
Pobočka zahraniční banky
Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna vykonávat bankovní činnost prostřednictvím své pobočky jen, byla-li jí udělena bankovní licence a zahraniční banka se sídlem v EU jen, byl-li dodržen postup stanovený právem ES (viz pasportizace). Činnost poboček zahraničních bank se sídlem v EU podléhá dohledu orgánu dohledu domovského státu a v omezeném rozsahu též bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, jakožto orgánem dohledu hostitelského státu.
Podfond
Účetně a majetkově oddělená část jmění akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.
Podíl nezaměstnaných osob
Poměr dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k populaci stejného věku.
Podílník
Vlastník podílového listu.
Podílový fond
Podílový fond je tvořen jměním. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Žádný z podílníků však nemůže žádat o oddělení majetku v podílovém fondu, rozdělení podílového fondu nebo zrušení podílového fondu. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel.
Podílový list
Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze zákona nebo ze statutu podílového fondu.
Podnik - přímá investice
Je definován jako podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku.
Podpojištění
Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištěný by ve vlastním zájmu měl čas od času znovu posuzovat výši pojistné hodnoty pojištěného majetku a případně iniciovat úpravu pojistné smlouvy.
Podřízený fond
Podřízeným fondem je investiční fond, který investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním řídícím fondem.
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Neinkasuje pojistné ani nevyplácí pojistné plnění. Při výkonu zprostředkovatelské činnosti spolupracuje s pojišťovacím agentem, výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem.
Pohledávky hodnocené portfoliově
Souhrnná hodnota jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty hodnocených portfoliově představuje pohledávky zařazené do portfolia, jejichž hodnota nepřevýšila pět miliónů korun nebo jedno promile čisté částky rozvahových aktiv banky.
Pochybné úvěry
Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 180 až 360 dní.
Pojistná doba
Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (buď na dobu neurčitou, anebo na dobu určitou, např. do 31.12.).
Pojistná smlouva
Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu (pojistné) plnění a pojistník se zavazuje platit pojišťovně pojistné.
Pojistná událost
Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
Pojistné
Úplata za soukromé pojištění. Může být hrazeno jednorázově nebo jako běžné pojistné. Běžné pojistné je pojistné stanovené na pojistné období. Z pohledu účetního a vykazovacího rozlišujeme:
- předepsané hrubé pojistné - zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím;
- zasloužené pojistné - část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno;
- nezasloužené pojistné - část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda bylo pojistné zaplaceno.
Pojistné období
Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. jeden rok, měsíc). Určuje frekvenci placení pojistného.
Pojistné plnění
Plnění, které pojišťovna poskytne po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co jí byla pojistná událost oznámena. Nemůže-li šetření do 3 měsíců ukončit, je pojišťovna povinna sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu 3 měsíců lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.
Pojistné podmínky
Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistník
Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojištění pohledávek z vkladů
Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v situaci, kdy nemůže dostát závazkům vůči svým klientům, je těmto klientům poskytnuto plnění z Fondu pojištění vkladů, který je tvořen zejména prostředky z pravidelných, zákonem stanovených příspěvků bank. Výše plnění z Fondu pojištění vkladů není neomezená a činí 100% z pojištěných pohledávek klienta, maximálně však ekvivalent částky 270 000 CZK.
Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, má v případě pojistné události nárok na pojistné plnění. Pojištěný může být osoba shodná s pojistníkem, pokud uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné.
Pojišťovací agent
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat pojistné plnění.
Pojišťovací makléř
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem a v závislosti na jejím obsahu zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí. Zpravidla je odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou.
Pojišťovací zprostředkovatel
Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.
Pojišťovna
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Synonymem pojišťovny je pojistitel.
Pokladniční poukázka
Bezkuponový dluhopis se splatností do jednoho roku, který je obvykle emitován vládami nebo centrálními bankami.
Poměr kurzu a zisku (P/E)
Jeden z finančních ukazatelů, který patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Vypočítá se jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.
Portfolio
Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.
Portfolio management
Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.
Poskytovatel spotřebitelského úvěru
  • bankovní
  • nebankovní
Oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry může nabýt pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu a nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru. Každý z těchto subjektů v rozsahu stanoveném příslušným zákonem (zákon o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, o platebním styku, o spotřebitelském úvěru).
Povinné minimální rezervy (PMR)
Povinné minimální rezervy (PMR) jsou likvidní prostředky komerčních bank povinně uložené u ČNB. Jejich výše je stanovena centrální bankou. Základnou pro výpočet PMR je objem primárních závazků (vkladů) dané banky vůči nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. PMR jsou úročeny repo sazbou ČNB. Více informací o PMR.
Povinnost mlčenlivosti
Zákaz sdělovat informace stanovené zákonem. Obecně je pro zaměstnance ČNB, a to i bývalé zakotvena v zákonu o ČNB, povinnost mlčenlivosti ve specifických oblastech mohou stanovit jednotlivé sektorové předpisy. Např. podle zákona o bankách jsou osoby provádějící bankovní dohled povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, získaných v souvislosti s výkonem svého povolání. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon.
Pravidla obezřetného podnikání
Při své činnosti je banka povinna dodržovat pravidla obezřetného podnikání, jejichž cílem je omezení rizik bankovního podnikání tak, aby nedošlo k ohrožení návratnosti vkladů vkladatelů a destabilizaci bankovního sektoru jako celku. Základní pravidla obezřetného podnikání vycházejí z doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement) a směrnic ES.Základní pravidla obezřetného podnikání jsou stanovena přímo v zákoně o bankách, např. požadavek mít dostatečný vnitřní kontrolní systém, požadavek udržovat trvale svou platební schopnost, limity pro kvalifikované účasti banky v jiných subjektech, zákaz zvýhodněného obchodování s osobami personálně a majetkově propojenými s bankou (tzv. osobami se zvláštním vztahem k bance) či požadavek na tzv. čínské zdi mezi úvěrovými a investičními obchody prováděnými bankou. Tato pravidla jsou dále rozvedena v řadě opatření a vyhlášek ČNB a týkají se zejména kapitálové přiměřenosti, angažovanosti, klasifikace pohledávek, vnitřního řídícího a kontrolního systému banky aj.
Prekluzívní lhůta v oblasti bankovek a mincí
Prekluzívní lhůta v oblasti bankovek a mincí je označení pro dobu po vyhlášení neplatnosti bankovky nebo mince do skončení lhůty pro její výměnu.
PRIIPs
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.
Primární trh
Segment trhu cenných papírů, na kterém jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo, které je s cenným papírem spojeno. Jako kupující vystupuje ten, kdo chce své úspory uložit do cenných papírů. Primární trh je také někdy označován jako trh nových cenných papírů.
Prioritní akcie
Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti.
Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva. Vyžaduje-li tento zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.
Primární saldo vládního sektoru
Primární saldo vládního sektoru je saldo vládního sektoru snížené o úrokové platby (tj. o tzv. dluhovou službu).
Prognóza ČNB
Prognóza ČNB je klíčovým podkladem pro měnověpolitické rozhodování bankovní rady. Je sestavována sekcí měnovou v interakci se členy bankovní rady. Představuje vnímání odborníků ČNB ohledně nejpravděpodobnějšího budoucího vývoje ekonomiky včetně chování samotné centrální banky. Prognóza je založena na konzistentním střednědobém rámci v podobě modelového přístupu, který je doplněn expertním posudkem ovlivňujícím zejména krátký horizont prognózy. Pro rozhodování o měnové politice je pak nejvíce relevantní prognóza inflace v tzv. horizontu měnové politiky (vzdáleném zhruba 12–18 měsíců v budoucnosti), která ovlivňuje současné nastavení úrokových sazeb. Podrobnější informace.
Prospekt cenného papíru
Dokument, kterým emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru.
Protistrana
Protější strana při finanční transakci.
Provize
Odměna za obstarání obchodu, případně služby, obvykle uplatňovaná v bankovnictví. Vztahuje se především k těm produktům, jejichž podstatou je převzetí určitého rizika bankou, např.pohotovostní provize, záruční provize apod.
Průmyslová výroba
Průmyslová výroba je sledována ČSÚ. Index průmyslové produkce (IPP) měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů.
Prvotní důchody
Prvotní důchody jsou položkou běžného účtu platební bilance zahrnující výnosy z práce, kapitálu, poskytnutých finančních zdrojů a nevyrobených nefinančních aktiv (pracovní příjmy, dividendy, reinvestované zisky, úroky, renty a rovněž daně a dotace na produkci a dovoz, představující část finančních toků ve vztahu k rozpočtu EU). V podrobnějším členění je tvoří tři dílčí bilance: náhrady zaměstnancům, důchody z investic a ostatní prvotní důchody.
Předsmluvní informace
Zákonným výčtem specifikované informace, které je poskytovatel či zprostředkovatel spotřebitelského úvěru povinen poskytnout a vysvětlit spotřebiteli před uzavřením smlouvy tak, aby tento měl dostatek informací (všechny podstatné informace) ke svému samostatnému, zodpovědnému rozhodnutí, zda bude mít zájem uzavřít konkrétní úvěrovou smlouvu.
Překlenovací úvěr
Spotřebitelský úvěr na bydlení, jehož účelem je dočasné finanční řešení situace spotřebitele při přechodu k jinému spotřebitelskému úvěru na bydlení a který buď nemá pevně stanovenou dobu trvání, nebo má být splacen během 12 měsíců. Ve stavebním spoření je zaužíván pojem překlenovací úvěr v jiném smyslu (bývá označen též jako meziúvěr) – jako úvěr od stavební spořitelny poskytnutý na dobu, než účastníku stavebního spoření vznikne nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. V obecném smyslu je pojem užíván pro úvěr sloužící ke krátkodobému překlenutí nedostatku finančních prostředků.
Přičitatelnost
Pravidlo stanovené v příslušném právním předpisu, podle nějž je v něm stanovená osoba, která jednala prostřednictvím jiné osoby, odpovědná za škodu, kterou způsobila tato jiná osoba, a to v případě, že nad ní prvně uvedená osobva nedostatečně dohlížela (nedostatečně kontrolovala řádný výkon její činnosti, kterou jí pověřila) nebo ji nepečlivě vybrala. Stanoví tak např. § 26, § 36, § 45 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to se současným vyloučením ustanovení § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Příjemce
Příjemcem je osoba, na jejíž platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky, nebo jíž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva je smlouva, kterou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazcovu podnikání. Jedná se o tzv. „smlouvu o vynaložení úsilí“ a nárok na odměnu tak příkazníkovi vznikne, i když nenastal výsledek, ledaže nezdar způsobil příkazník porušením svých povinností.
Přímá zahraniční investice
Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Za součást přímé zahraniční investice je považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem.
Původní splatnost (splatnost stanovená při emisi)
Pevně stanovená životnost finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen (např. dluhové cenné papíry) nebo před kterou může být splacen pouze s určitou sankcí (např. některé druhy vkladů). Výpovědní lhůta odpovídá době mezi okamžikem, kdy držitel oznámí svůj záměr nástroj zpeněžit a dnem, kdy jej může převést na hotové peníze bez případné sankce. Finanční nástroje se dělí podle výpovědní lhůty pouze v případě, není-li stanovena dohodnutá splatnost.