A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Pasivní správa portfolia
Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.
Pasportizace
Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat své právo na usazování (viz výkon práva usazování). Výkonem práva usazování se v tomto případě rozumí výkon vzájemně uznávaných činností bankou prostřednictvím své pobočky. V rámci procesu pasportizace úvěrová instituce nejprve sdělí orgánu dohledu domovského státu svůj záměr zřídit na území jiného členského státu pobočku a poskytne mu právními předpisy stanovené informace. Orgán dohledu domovského státu poté prověří organizační a finanční připravenost úvěrové instituce na založení pobočky a nemá-li výhrady, informuje o záměru úvěrové instituce budoucí orgán dohledu hostitelského státu, který se ve stanovené lhůtě připraví na dohled nad úvěrovou institucí. Viz též jednotná bankovní licence.
Peněžní agregáty
Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Peněžní agregáty se liší podle stupně likvidity jednotlivých složek.
Národní definice
Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peněžní agregát M2 obsahuje M1, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace. Sektor držby peněz je tvořen domácnostmi, nefinančními podniky a finančními institucemi (jinými než měnovými). Do sektoru držby peněz nejsou zahrnuty vládní instituce.
Harmonizovaná definice se standardy ECB
Oproti národnímu vymezení je do sektoru držby peněz zahrnuta i tzv. ostatní vláda (vládní instituce mimo ústřední vládu). Podle stupně likvidity se sledují úzký peněžní agregát M1, střední peněžní agregát M2 a široký peněžní agregát M3. Agregát M1 obsahuje oběživo a jednodenní vklady. Agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a vklady se splatností do dvou let. Agregát M3 obsahuje M2, podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do dvou let a repo operace.
Peněžní trh
Peněžní trh je označením té části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovanými na tomto trhu jsou státní pokladniční poukázky. V rámci tohoto trhu provádí ČNB repo operace.
Penzijní fond
  1. Společnost provozující penzijní připojištění ve smyslu zákona o penzijním připojištění, tyto společnosti se v rámci penzijní reformy v roce 2012 transformovaly na tzv. transformované fondy obhospodařované penzijními společnostmi.
  2. Lidové označení pro tzv. fondy II a III. pilíře určené k zabezpečení na stáří, v České republice jde o  účastnické, důchodové fondy a případně transformované fondy obhospodařované penzijními společnostmi
Pevný versus plovoucí měnový kurz
Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce, a obecně u něj tedy dochází k neustálým pohybům.
Režim opírající se o pevný i režim opírající se o plovoucí kurz mají své výhody i nevýhody. Podrobněji na stránce:
http://www.cnb.cz/cs/faq/pevny_vs_plovouci_kurz.html
Plátce
Plátcem se rozumí osoba, z jejíhož účtu banka odepisuje peněžní prostředky nebo která skládá hotovost.
Platební bilance
Platební bilance zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období. Základní struktura platební bilance vycházi z metodiky Mezinárodního měnového fondu a zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet a devizové rezervy.
Pobočka zahraniční banky
Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna vykonávat bankovní činnost prostřednictvím své pobočky jen, byla-li jí udělena bankovní licence a zahraniční banka se sídlem v EU jen, byl-li dodržen postup stanovený právem ES (viz pasportizace). Činnost poboček zahraničních bank se sídlem v EU podléhá dohledu orgánu dohledu domovského státu a v omezeném rozsahu též bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, jakožto orgánem dohledu hostitelského státu.
Podílník
Vlastník podílového listu.
Podílový fond
Je soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle vlastních podílových listů.
Podílový list
Cenný papír, jež vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu; neopravňuje zasahovat do správy fondu; v některých zemích se nazývá investiční certifikát.
Podnik - přímá investice
Je definován jako podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku.
Podpojištění
Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištěný by ve vlastním zájmu měl čas od času znovu posuzovat výši pojistné hodnoty pojištěného majetku a případně iniciovat úpravu pojistné smlouvy.
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Neinkasuje pojistné ani nevyplácí pojistné plnění. Při výkonu zprostředkovatelské činnosti spolupracuje s pojišťovacím agentem, výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem.
Pohledávky hodnocené portfoliově
Souhrnná hodnota jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty hodnocených portfoliově představuje pohledávky zařazené do portfolia, jejichž hodnota nepřevýšila pět miliónů korun nebo jedno promile čisté částky rozvahových aktiv banky.
Pochybné úvěry
Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 180 až 360 dní.
Pojistná doba
Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (buď na dobu neurčitou, anebo na dobu určitou, např. do 31.12.).
Pojistná smlouva
Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu (pojistné) plnění a pojistník se zavazuje platit pojišťovně pojistné.
Pojistná událost
Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
Pojistné
Úplata za soukromé pojištění. Může být hrazeno jednorázově nebo jako běžné pojistné. Běžné pojistné je pojistné stanovené na pojistné období. Z pohledu účetního a vykazovacího rozlišujeme:
- předepsané hrubé pojistné - zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím;
- zasloužené pojistné - část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno;
- nezasloužené pojistné - část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda bylo pojistné zaplaceno.
Pojistné období
Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. jeden rok, měsíc). Určuje frekvenci placení pojistného.
Pojistné plnění
Plnění, které pojišťovna poskytne po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co jí byla pojistná událost oznámena. Nemůže-li šetření do 3 měsíců ukončit, je pojišťovna povinna sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu 3 měsíců lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.
Pojistné podmínky
Součásí pojistné smlouvy jsou všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistník
Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojištění pohledávek z vkladů
Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v situaci, kdy nemůže dostát závazkům vůči svým klientům, je těmto klientům poskytnuto plnění z Fondu pojištění vkladů, který je tvořen zejména prostředky z pravidelných, zákonem stanovených příspěvků bank. Výše plnění z Fondu pojištění vkladů není neomezená a činí 90% z pojištěných pohledávek klienta, maximálně však ekvivalent částky 25.000 EUR.
Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, má v případě pojistné události nárok na pojistné plnění. Pojištěný může být osoba shodná s pojistníkem, pokud uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné.
Pojišťovací agent
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat pojistné plnění.
Pojišťovací makléř
Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem a v závislosti na jejím obsahu zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí. Zpravidla je odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou.
Pojišťovací zprostředkovatel
Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.
Pojišťovna
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Synonymem pojišťovny je pojistitel.
Pokladniční poukázka
Krátkodobé dluhopisy emitované nejčastěji centrálními bankami jednotlivých zemí.
Poměr kurzu a zisku (P/E)
Jeden z finančních ukazatelů, který patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Vypočítá se jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.
Portfolio
Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.
Portfolio management
Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.
Povinné minimální rezervy (PMR)
Povinné minimální rezervy (PMR) jsou likvidní prostředky komerčních bank povinně uložené u ČNB. Jejich výše je stanovena centrální bankou. Základnou pro výpočet PMR je objem primárních závazků (vkladů) dané banky vůči (patřících) nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. PMR jsou úročeny repo sazbou ČNB. Více informací o PMR.
Povinnost mlčenlivosti
Zákaz sdělovat informace stanovené zákonem. Podle zákona o bankách jsou osoby provádějící bankovní dohled povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, získaných v souvislosti s výkonem svého povolání. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon.
Pravidla obezřetného podnikání
Při své činnosti je banka povinna dodržovat pravidla obezřetného podnikání, jejichž cílem je omezení rizik bankovního podnikání tak, aby nedošlo k ohrožení návratnosti vkladů vkladatelů a destabilizaci bankovního sektoru jako celku. Základní pravidla obezřetného podnikání vycházejí z doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement) a směrnic ES.Základní pravidla obezřetného podnikání jsou stanovena přímo v zákoně o bankách, např. požadavek mít dostatečný vnitřní kontrolní systém, požadavek udržovat trvale svou platební schopnost, limity pro kvalifikované účasti banky v jiných subjektech, zákaz zvýhodněného obchodování s osobami personálně a majetkově propojenými s bankou (tzv. osobami se zvláštním vztahem k bance) či požadavek na tzv. čínské zdi mezi úvěrovými a investičními obchody prováděnými bankou. Tato pravidla jsou dále rozvedena v řadě opatření a vyhlášek ČNB a týkají se zejména kapitálové přiměřenosti, angažovanosti, klasifikace pohledávek, vnitřního řídícího a kontrolního systému banky aj.
Primární trh
Segment trhu cenných papírů, na kterém jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo, které je s cenným papírem spojeno. Jako kupující vystupuje ten, kdo chce své úspory uložit do cenných papírů. Primární trh je také někdy označován jako trh nových cenných papírů.
Prioritní akcie
V ČR druh akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. Souhrn jmenovitých hodnot prioritních akcií nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Stanovy akciové společnosti mohou hlasovací právo prioritních akcionářů omezit.
Primární saldo vládního sektoru
Primární saldo vládního sektoru je saldo vládního sektoru snížené o úrokové platby (tj. o tzv. dluhovou službu).
Prognóza inflace
Prognóza inflace je klíčovým podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB. Prognóza je sestavována Sekcí měnovou a statistiky v interakci se členy bankovní rady. Představuje vnímání odborníků ČNB ohledně nejpravděpodobnějšího budoucího vývoje ekonomiky včetně chování samotné centrální banky. Prognóza je založena na konzistentním střednědobém rámci v podobě modelového přístupu, který je doplněn expertním posudkem ovlivňujícím zejména krátký horizont prognózy. Pro rozhodování o měnové politice je pak nejvíce relevantní prognóza inflace v tzv. horizontu měnové politiky (vzdáleném zhruba 12 - 18 měsíců v budoucnosti), která ovlivňuje současné nastavení úrokových sazeb. Podrobněji na stránce: http://www.cnb.cz/cs/faq/prognoza_inflace.html
Prospekt cenného papíru
Dokument, kterým emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru.
Protistrana
Protější strana při finanční transakci.
Provize
Odměna za obstarání obchodu, případně služby, obvykle uplatňovaná v bankovnictví. Vztahuje se především k těm produktům, jejichž podstatou je převzetí určitého rizika bankou, např.pohotovostní provize, záruční provize apod.
Průmyslová výroba
Průmyslová výroba je charakterizována Indexem průmyslové produkce (dále IPP), který je počítán v souladu s mezinárodními standardy. Výpočet indexu průmyslové produkce se opírá o měsíční výsledky statistiky produkce průmyslových výrobků a dvojstupňový váhový systém. Zobecňuje trendy průmyslové produkce postupnou agregací indexů produkce vybraných výrobků - reprezentantů (dále jen reprezentantů). Individuální indexy produkce vybraných reprezentantů, počítané z objemů jejich produkce za základní a běžné období, se agregují do dílčích indexů skupin výrobků podle jejich podílů - vah. Váhy jsou určeny podle podílu produkce reprezentanta na produkci dané skupiny výrobků, měřené metodou hrubého obratu. Tím vzniká dílčí index průmyslové produkce za danou skupinu reprezentantů. Dílčí indexy produkce dané skupiny reprezentantů se ve 2. kroku postupné agregace dále váží vahami stanovenými podle jejich podílu na vytvořené přidané hodnotě průmyslu celkem. Jde tedy o výběrový index představující vážený aritmetický průměr indexů produkce vybraných reprezentantů agregovaných pomocí dvoustupňového systému vah.
Příjemce
Příjemcem se rozumí osoba, v jejíž prospěch banka peněžní prostředky převádí a která je konečným příjemcem peněžních prostředků.
Přímá zahraniční investice
Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Za součást přímé zahraniční investice je považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem.
Příkazce
Příkazcem se rozumí osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasní formy placení a která je oprávněna nakládat v případě úhrady s peněžními prostředky na účtu plátce a v případě inkasní formy placení s peněžními prostředky na účtu příjemce.
Původní splatnost (splatnost stanovená při emisi)
Pevně stanovená životnost finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen (např. dluhové cenné papíry) nebo před kterou může být splacen pouze s určitou sankcí (např. některé druhy vkladů). Výpovědní lhůta odpovídá době mezi okamžikem, kdy držitel oznámí svůj záměr nástroj zpeněžit a dnem, kdy jej může převést na hotové peníze bez případné sankce. Finanční nástroje se dělí podle výpovědní lhůty pouze v případě, není-li stanovena dohodnutá splatnost.