A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Obecná míra nezaměstnanosti
Obecná míra nezaměstnanosti pokrývá věkovou skupinu 15–64 let (měřeno metodikou ILO dle VŠPS). Jedná se o podíl počtu nezaměstnaných a pracovní síly (tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) v dané věkové skupině.
Obecné pokyny (vydané EBA, ESMA, EIOPA)
Pravidla formulovaná příslušným evropským dohledovým orgánem (the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority), jež jsou po jejich převzetí do systému tuzemských předpisů povinny dodržovat ty subjekty finančního trhu, jichž se konkrétní "Obecné pokyny" dle charakeru jejich činnosti týkají. Závazně se tak vztahují na příslušné bankovní i nebankovní subjekty.
Oběživo
Oběživo je hotovost (bankovky a mince) v oběhu. Bankovky a mince se dostávají do oběhu okamžikem, kdy opustí centrální banku. Oběživo je součástí úzkého peněžního agregátu (značí se M1).
Obhospodařování investičního fondu
Obhospodařováním investičního fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním.
Obhospodařovatel investičního fondu
Subjekt, který obhospodařuje investiční fond, je jeho obhospodařovatelem. Každý investiční fond může mít pouze jednoho obhospodařovatele. Všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít téhož obhospodařovatele.
Obchodník s cennými papíry
Právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.
Obligace
viz Dluhopis
Obmyšlený
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojem se používá u životního pojištění.
Obrat na účtu zákazníka
Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka. Používají se tři výsledné hodnoty pro určení nadměrného obchodování. Hodnota 2 ukazuje na možnost nadměrného obchodování na účtech konzervativních zákazníků, hodnota 4 je presumpcí nadměrného obchodování na účtech standardních zákazníků a hodnota 6 ukazuje na výskyt nadměrného obchodování na účtech spekulativních zákazníků.
Obstarávání obchodu s investičním nástrojem
Investiční služba obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru na základě komisionářské smlouvy, příp. mandátní smlouvy.
Odborná péče
Zákonný pojem stanovující poskytovateli finanční služby povinnost jednat kvalifikovaně, čestně, transparentně, spravedlivě, se zohledněním zájmů spotřebitele. Konkrétní výčet těchto charakteristik je v různých zákonech obdobný, pro příslušné subjekty finančního trhu je v detailech stanoven specificky, jejich plnění je právně závazné a nedodržení sankcionovatelné.
Odborná způsobilost
Souhrn všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které musí splňovat poskytovatel či zprostředkovatel finanční služby. Konkrétní výčet těchto charakteristik a jejich prokázání (např. odbornou zkouškou) je v různých zákonech pro každý druh subjektu poskytujícího či zprostředkujícího finanční služby stanoven specificky, jejich smysl je však obdobný, jejich plnění je právně závazné a nedodržení sankcionovatelné, resp. nesplnění zákonných požadavků na odbornou způsobilost vylučuje možnost udělení či nabytí oprávnění ke konkrétní činnosti.
Odbytné
Dávka vyplacená účastníkovi v případě ukončení smlouvy o penzijním připojištění, pokud nebyly splněny podmínky pro nárok na penzi.
Odkupné
Částka, kterou obdrží pojištěný po zániku životní pojistné smlouvy (např.výpovědí, aniž by došlo k pojistné události). Je téměř vždy nižší než pojistná částka i než součet plateb, které byly zaplaceny pojišťovně na základě předpisu pojistného. Právo na odkupné je omezené požadavkem na splnění podmínek stanovených zákonem o pojistné smlouvě nebo dohodnutých v pojistné smlouvě.
Odnětí bankovní licence
Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady, ani poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licenci lze odejmout pouze v zákonem stanovených případech, zejména přetrvávají-li v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky závažné nedostatky nebo je-li kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě menší než jedna třetina poměru stanoveného ČNB.
Oficiální trh
Součást regulovaného trhu, na kterém se obchodují cenné papíry.
Ohrožené úvěry
Ohrožené úvěry představují celkový objem pohledávek s ohroženým splacením, tj. celkovou hodnotu úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.
Opatření k nápravě
Soubor nástrojů, které má podle zákona o bankách ČNB k dispozici v rámci výkonu pravomocí orgánu bankovního dohledu. Tyto nástroje slouží k odstranění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů (bank a poboček zahraničních bank). Obdobný právní nástroj lze nalézt i v jiných oblastech finančního trhu (např. podnikání na kapitálovém trhu, poskytování platebních služeb nebo pojišťovnictví).
Opce
Dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat aktivum za předem stanovenou cenu v průběhu určeného časového období nebo k předem stanovenému datu. Za toto právo platí kupující prodávajícímu prémii.
Operační riziko
Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.
Oprávněná osoba
Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Oprávnění k činnosti (k poskytování, ke zprostředkování…)
Zákonný pojem pro nabytí způsobilosti vykonávat, provozovat určitou činnost (obdobně slovu licence, které je užíváno v jiných právních předpisech).
Orgán dohledu domovského státu
Orgán dohledu členského státu EU, který úvěrové instituci nebo finanční instituci udělil povolení (licenci) k poskytování služeb.
Orgán dohledu hostitelského státu
Orgán dohledu členského státu EU, na jehož území má úvěrová instituce nebo finanční instituce svou pobočku nebo v němž poskytuje služby (viz notifikace a volný pohyb služeb).
Osoby se zvláštním vztahem
Zákonem stanovený okruh osob (§ 19 zákona o bankách), pro něž platí některá speciální ustanovení zákona o bankách. Osobami se zvláštním vztahem k bance se rozumí především členové představenstva banky a vedoucí zaměstnanci banky, členové dozorčí rady banky či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob.
Ostatní finanční zprostředkovatelé (OFZ)
Subjekty náležející do sektorů ostatních finančních zprostředkovatelů bez pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.123) a do sektoru pomocných finančních institucí (S.124) podle klasifikace ESA2010.
Ostatní kapitál
zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.
Otevřený podílový fond
Podílový fond, s jehož podílovými listy je spojeno právo podílníků na jejich odkoupení na účet tohoto fondu. Počet podílových listů, které otevřený podílový fond vydá, není omezen.