A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Obchodník s cennými papíry
Speciální český termín pro investiční firmu; obchoduje s cennými papíry, obstarává pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytuje s tím související služby, zprostředkovává nákup nebo prodej cenných papírů, zabezpečuje depotní operace, obstarává pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, provádí poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů a obchodování s deriváty.
Obligace
viz Dluhopis
Obmyšlený
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojem se používá u životního pojištění.
Obrat na účtu zákazníka
Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka. Používají se tři výsledné hodnoty pro určení nadměrného obchodování (viz.) Hodnota 2 ukazuje na možnost nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech konzervativních zákazníků), hodnota 4 je presumpcí nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech standardních zákazníků) a hodnota 6 ukazuje na výskyt nadměrného obchodování (nadměrné obchodování i na účtech spekulativních zákazníků).
Obstarávání obchodu s investičním nástrojem
Investiční služba obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru na základě komisionářské smlouvy (viz), příp. mandátní smlouvy (viz).
Odborná péče
Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.
Odbytné
Dávka vyplacená účastníkovi v případě ukončení smlouvy o penzijním připojištění, pokud nebyly splněny podmínky pro nárok na penzi.
Odkupné
Částka, kterou obdrží pojištěný po zániku životní pojistné smlouvy (např.výpovědí, aniž by došlo k pojistné události). Je téměř vždy nižší než pojistná částka i než součet plateb, které byly zaplaceny pojišťovně na základě předpisu pojistného. Právo na odkupné je omezené požadavkem na splnění podmínek stanovených zákonem o pojistné smlouvě nebo dohodnutých v pojistné smlouvě.
Odnětí bankovní licence
Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licenci lze odejmout pouze v zákonem stanovených případech, zejména přetrvávají-li v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky závažné nedostatky nebo je-li kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě menší než jedna třetina poměru stanoveného ČNB. Bankovní licenci odejme ČNB poté, co si vyžádá stanovisko Ministerstva financí.
Oficiální trh
Součást regulovaného trhu (viz), na které se obchodují cenné papíry.
Ohrožené úvěry
Ohrožené úvěry představují celkový objem pohledávek s ohroženým splacením. Ohrožené úvěry představuje celková hodnota úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.
OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů o různých vstupech, výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických subjektů. OKEČ je zpracována podle pravidel závazných pro vytvoření odvětvových klasifikací členských států ES, tzn. že třídění je prakticky převzato do úrovně 4 míst z klasifikace NACE rev. 1. 1, pouze na 5. místě byly vytvořeny upřesňující položky vyjadřující některá národní specifika.
Opatření k nápravě
Soubor nástrojů, které má podle zákona o bankách ČNB k dispozici v rámci výkonu pravomocí orgánu bankovního dohledu. Tyto nástroje slouží k odstranění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů (bank a poboček zahraničních bank).
Operační riziko
Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.
Oprávněná osoba
Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Orgán dohledu domovského státu
Orgán dohledu členského státu EU, který úvěrové instituci nebo finanční instituci udělil povolení (licenci) k výkonu bankovních činností (viz též bankovní licence).
Orgán dohledu hostitelského státu
Orgán dohledu členského státu EU, na jehož území má úvěrová instituce nebo finanční instituce svou pobočku nebo v němž poskytuje služby (viz notifikace a volný pohyb služeb).
Osoby se zvláštním vztahem
Zákonem stanovený okruh osob (§ 19 zákona o bankách), na pro něž platí některá speciální ustanovení zákona o bankách. Osobami se zvláštním vztahem k bance se rozumí především členové představenstva banky a vedoucí zaměstnanci banky, členové dozorčí rady banky či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob.
Ostatní finanční zprostředkovatelé (OFZ)
Subjekty náležející do sektorů ostatních finančních zprostředkovatelů bez pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.123) a do sektoru pomocných finančních institucí (S.124) podle klasifikace ESA 95.
Ostatní kapitál
zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.
Otevřený podílový fond
Fond kolektivního investování, která je tvořen souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti a to za cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.