A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Nabídka převzetí
Veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti, určený majitelům těchto cenných papírů.
Nadměrné obchodování (Churning)
Nezákonná praktika některých obchodníků s cennými papíry, která spočívá v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Zákazník tak zaplatí vyšší provize za uskutečnění obchodů. Přitom není rozhodující, zda je obchodování ziskové či ztrátové. Určení, zda obchodování na účtu zákazníka je možné považovat za nadměrné či nikoliv, se provádí zejména na základě dvou ukazatelů, a to obratu na účtu zákazníka a výše nákladů ve vztahu k průměrné hodnotě majetku na účtu zákazníka. Přitom je nezbytné prokázat rovněž odpovědnost obchodníka s cennými papíry za nadměrné obchodování, tzn. zda mohl intenzitu obchodování na účtu zákazníka nějakým způsobem ovlivnit.
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila Česká národní banka.
Nekalé obchodní praktiky
Za nekalou obchodní praktiku je dle zákona 36/2008 Sb. považováno takové jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Automaticky se za nekalé praktiky označují klamavé obchodní praktiky a agresivní obchodní praktiky.
Nekonvenční měnová politika
Nekonvenční měnová politika je politika centrální banky v období, kdy její standardní (konvenční) nástroje ztrácejí svou účinnost, a jsou proto doplněny o nestandardní (nekonvenční) nástroje. Tato situace nastává například ve chvíli, kdy se úrokové sazby centrální banky dostanou k nulové hranici, přičemž ekonomický vývoj vyžaduje další uvolnění měnové politiky. Podoba nekonvenčních nástrojů závisí na charakteristikách ekonomiky, zejména pak struktuře jejího financování. Mezi klasické příklady nekonvenční měnové politiky patří kvantitativní a kvalitativní uvolňování. Za nekonvenční měnovou politiku lze však považovat i explicitní závazek držet sazby nízko po delší období, používání kurzu jako nástroje uvolňování měnových podmínek a další nekonvenční opatření centrální banky.
Nerezident
Nerezidenty jsou ty jednotky, jejichž ekonomický zájem je soustředěn v jiných hospodářstvích – to znamená, pokud působí po delší dobu (jeden rok nebo více) v ekonomických činnostech na těchto územích (ESA95 1.30).
Nesplácené úvěry (dříve ohrožené nebo též dle vyhlášky úvěry v selhání)
Úvěry v selhání, tj. úvěry v kategoriích nestandardní, pochybné a ztrátové. Dříve též ohrožené úvěry.
Nestandardní úvěry
Nestandardní úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení v plné výši nejisté.Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 91 až 180 dní.
Nezávislost centrální banky
Více informací zde.
Nominální a reálné úrokové sazby
Více informací zde.
Nominální a reálný měnový kurz
Více informací zde.
Nominální hodnota
Konstatovaná čili jmenovitá hodnota cenného papíru, kterou je nutné odlišovat od tržní hodnoty cenného papíru.
Nominální hodnota bankovky/mince
Nominální hodnota je hodnota (částka) v příslušné peněžní jednotce uvedená přímo na bankovce/minci.
Nominální jednotkové mzdové náklady (NJMN)
Mzdové náklady potřebné k vyrobení jednotky produkce. NJMN jsou vypočteny jako podíl nominálního objemu mezd a platů na HDP ve stálých cenách.
Nominální náklady v sektoru meziprodukce
NNominální náklady v sektoru meziprodukce jsou spoluurčeny cenami služeb výrobních faktorů, tedy mzdovými náklady v tržním sektoru a cenou kapitálu. Vedle těchto nákladových položek určuje náklady efektivita práce. Tu lze chápat jako koncept podobný souhrnné produktivitě výrobních faktorů např. v Cobb-Douglesově produkční funkci. V ceně kapitálu se vedle vývoje domácí a zahraniční poptávky odráží také cenový deflátor fixních investic, jenž je ovlivňován pohybem cen dovážených kapitálových statků.
Nominální náklady v sektoru spotřeby
Nominální náklady v sektoru spotřeby jsou tvořeny cenami výstupu v sektoru meziprodukce a dovozního sektoru, protože zboží konečné spotřeby je vyráběno pomocí vstupů z těchto sektorů. Další složkou nákladů je cenová konvergence, která aproximuje diferenciál produktivity mezi obchodovatelným a neobchodovatelným sektorem a jeho cenový efekt, známý jako Balassův-Samuelsonův efekt.
Non-MFI
Všechny rezidentské sektory kromě MFI; tj. vládní instituce (S.13), nefinanční podniky (S.11), finanční instituce jiné než MFI (S.123 a S.124), a domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 a S.15) podle klasifikace ESA2010.
Notifikace
Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat právo volného pohybu služeb. Realizací práva volného pohybu služeb se v tomto případě rozumí výkon vzájemně uznávané činnosti bez založení pobočky. V rámci procesu notifikace úvěrová instituce nebo finanční instituce nejprve předem oznámí orgánu dohledu domovského státu svůj záměr poskytovat na území jiného členského státu své služby a označí činnosti, které konkrétně zamýšlí provozovat, a orgán dohledu domovského státu poté o těchto skutečnostech informuje budoucí orgán dohledu hostitelského státu. Viz též jednotná bankovní licence.
Nová cena
Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Nebere se v úvahu opotřebení nebo jiné znehodnocení věci.
Nové obchody
Nové dohody uzavřené v průběhu referenčního období. Novým obchodem se v úrokové statistice rozumí jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem, přičemž pro vznik nového obchodu je nutné aktivní zapojení klienta do jednání. Jsou to:
  • všechny finanční kontrakty, které poprvé stanovují úrokovou sazbu,
  • všechna nová jednání vztahující se k těmto existujícím kontraktům.
NRKI
Nebankovní registr klientských informací. Registr úvěrů poskytnutých nebankovními institucemi fyzickým osobám - podnikatelům i nepodnikatelům; jde o úvěrové vztahy z leasingu, z faktoringu, ze spotřebitelských úvěrů; obsahuje pozitivní i negativní informace o výši dluhů, o jejich splácení, tedy o platební morálce.
Nulová dolní mez
Nulová dolní mez vymezuje spodní hranici nominálních úrokových sazeb centrální banky. V případě ČNB je za nulovou dolní mez od podzimu roku 2013 považována tzv. technická nula (0,05%). Pokles úrokových sazeb výrazně pod nulovou hranici není z praktického hlediska možný, neboť střadatelé by namísto vkladů začali používat držbu hotovosti, u které nelze dosáhnout záporného úročení. Proto některé zahraniční centrální banky (jako např. ECB či Bank of Denmark) snížily své depozitní úrokové sazby jen do symbolicky záporných hodnot.