A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Lamfalussyho struktura (Lamfalussyho proces)
Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho struktura (též proces) vychází ze Zprávy Výboru moudrých, která vznikla na základě práce předních evropských expertů na problematiku kapitálového trhu pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho v letech 2000–2001.
Likvidace banky
Proces předcházející zániku banky výmazem z obchodního rejstříku, v jehož rámci je vypořádáván majetek banky. Oproti likvidaci „běžné“ obchodní společnosti se likvidace banky liší některými zvláštními pravidly vyplývajícími ze zákona o bankách. Zrušuje-li se banka s likvidací, jmenuje likvidátora na návrh ČNB soud. ČNB též podává soudu návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora, jakož i návrh na zrušení akciové společnosti, které byla odňata bankovní licence.
Likvidace pojistné události
Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Šetření je pojišťovna povinna ukončit do tří měsíců od zahájení (v případě, že nelze šetření ukončit v dané lhůtě, je pojišťovna povinna sdělit důvody a na požádání poskytnout přiměřenou zálohu; lhůtu na dokončení šetření lze dohodou prodloužit) a pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření.
Likvidita
Likvidita je schopnost přeměny investičního instrumentu na disponibilní finanční prostředky při vynaložení minimálních časových a finančních nákladů. Míra likvidity je důležitým kritériem při investičním rozhodování.
Lombardní sazba
Lombardní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám, s nimiž má uzavřenou předběžnou repo smlouvu, v rámci tzv. zápůjční facility. Podrobnější informace.
LGD
Ztrátovost ze selhání - poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání. Lze se také setkat s pojmem míra ztráty při (ze) selhání (též defaultu).
LTV (loan-to-value ratio)
Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.