A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Kapitál celkem
Celkový kapitál vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji (Tier1) a dodatkovými zdroji, tj. časově omezenými zdroji (Tier2 a využitý Tier3), a je snížen o odečitatelné položky. Představuje souhrnný ukazatel, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení aktiv (prostřednictvím tvorby opravných položek a rezerv na úkor ztráty).
Kapitálová přiměřenost
Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatelem, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení aktiv (prostřednictvím tvorby opravných položek a rezerv). Minimální hodnota ukazatele podle vyhlášky a opatření ČNB je 8 %.
Kapitálový požadavek
Celkový kapitálový požadavek vyjadřuje jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná rizika. Skládá se z kapitálového požadavku A (kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia) a kapitálového požadavku B (kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k úrokovému riziku, k akciovému riziku, k měnovému riziku a ke komoditnímu riziku).
Kapitálový požadavek A - bankovní portfolio
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia.
Kapitálový požadavek B - obchodní portfolio
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k obecnému úrokovému riziku, k obecnému akciovému riziku, k měnovému riziku a ke komoditnímu riziku; jedná se z větší části o kapitálový požadavek k obchodnímu portfoliu, resp. kapitálový požadavek k rizikům stanoveným vlastním VAR modelem.
Kapitálový trh
Trh, na kterém se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolňovaném kapitálu. Za instrumenty kapitálového trhu jsou považovány cenné papíry, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok (např. akcie, dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy).
Kapitálový účet
Kapitálový účet zachycuje převody související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, investičními granty a převody nehmotných práv (např. licence, patenty, autorská práva, obchody s emisními limity).
Kategorizované úvěry
Kategorizované úvěry tvoří standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky.
Pohledávky bez selhání dlužníka tvoří standardní a sledované pohledávky.
Pohledávky se selháním dlužníka tvoří nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky.
Pohledávky se selháním dlužníka představují celkový objem pohledávek, u kterých je ohroženo jejich splacení, představují potenciální ohrožení banky.
Klamavé obchodní praktiky
Klamavé obchodní praktiky jsou zejména ty, které mohou ovlivnit nebo manipulovat rozhodnutí spotřebitele poskytnutím nepravdivých nebo matoucích informací.
Kmenové akcie
Akcie běžné, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo pro jejich držitele.
Kód platebního styku
Kód platebního styku je čtyřznakový číselný údaj, který jednoznačně identifikuje poskytovatele platebních služeb v České republice. Používá se pro tvorbu čísla účtu, které sestává z identifikátoru účtu klienta a kódu platebního styku (např. 7747- 77629341/0710).
Kolektivní investování
Druh finančního podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty; rovněž obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního fondu, které vykonává investiční společnost na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu investiční společností.
Komisionářská smlouva
V ČR druh smlouvy upravující obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru. Komisionář se v ní zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku. Komitent se zavazuje zaplatit za tuto činnost úplatu.
Komoditní fondy
Fondy investující do komodit nebo komoditních futures a opcí.
Konsolidovaná rozvaha v sektoru MFI
Základní statistický přehled měnové statistiky. Je založen na rezidentském principu a získá se vyloučením vzájemných pozic mezi MFI v jejich agregované rozvaze. Konsolidovaná rozvaha je východiskem pro analýzu peněžních agregátů a jejich protipoložek.
Konzervativní investor
Konzervativní investor preferuje nízké riziko a jeho cílem je především ochrana majetku před znehodnocením inflací. Proto volí takové investice nebo investiční strategii, které nabízejí zhodnocení nad úrovní bankovních spořících a termínových vkladů, ale při kterých podstupuje jen nízké riziko ztráty. V jeho portfoliu převažují kvalitní dluhopisy (50 %) a nástroje peněžního trhu (40 %) na úkor akcií (10 %).
Kótovaný cenný papír
Cenný papír přijatý k obchodování na oficiálním trhu.
Krátký prodej
Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů. Investor si vypůjčí požadované instrumenty, prodá je a v budoucnu splatí poskytnutý úvěr, přičemž spekuluje, že budoucí nákup provede za nižší kurz, než za který instrumenty prodal.
Kreditní prémie
Přirážka k výnosu z portfolia za úvěrové riziko.
Krytý dluhopis (covered bond)
Dluhopis kolateralizovaný (zajištěný) dlouhodobými aktivy, zpravidla hypotečními úvěry nebo úvěry veřejnému sektoru. Emitenty jsou převážně banky a vydávání krytých dluhopisů podléhá přísným legislativním pravidlům. Tento druh dluhopisu se vyznačuje nižším úvěrovým rizikem z důvodu vyššího krytí oproti standardním dluhopisům (tzv. dual recourse), z něho vyvstává držiteli krytého dluhopisu preferenční nárok na pohledávky emitenta za hypotečními úvěry nebo úvěry veřejného sektoru a stejně tak nárok vůči emitentovi. V případě úpadku emitenta krytého dluhopisu tak má jeho držitel přednostní právo na aktiva, která jej zajišťují.
Kupon
Cenný papír sloužící k uplatnění práva na výnos akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Kupony se vydávají ve formě kuponového archu. Jeho součástí může být talon, z něhož plyne právo na vydání nového kuponového archu. Kupon může být v ČR vydán pouze jako cenný papír na doručitele.
Kurzové riziko
Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.