A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

IBAN
IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země (CZ), dvě kontrolní číslice, kód platebního styku (např. 0710) a identifikátor účtu klienta (16 číslic). Je založen na mezinárodní normě ISO 13616.
Index
Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.
Inflace
Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. Je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří Český statistický úřad, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o jejím měření.
Inflační cíl
Veřejně a s dostatečným předstihem stanovená hodnota pro inflaci spotřebitelských cen, o jejíž dosažení ČNB usiluje.
Inflační riziko
Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká míra inflace může způsobit znehodnocení investice, investor dosáhne záporné výnosové míry.
Inflační tlaky
Inflační tlaky jsou v modelovém aparátu ČNB dány vývojem reálných mezních nákladů v sektoru spotřeby a dělí se na domácí (v sektoru meziprodukce) a dovezené (v sektoru dovozních cen).
Inkaso
Inkaso je převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.
Insider trading
Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů. Zneužívání neveřejných informací primární osobou (získává informace ze svého zaměstnaneckého vztahu) nebo sekundární osobou (získává neveřejné informace od primární osoby) je ve vyspělých státech považováno za trestný čin.
Instituce elektronických peněz
Zákon o platebním styku v § 66 stanoví, že institucí elektronických peněz je právnická osoba, která je oprávněna vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti instituce elektronických peněz, které jí udělila Česká národní banka licenci.
Institucionální jednotka
Institucionální jednotka je základní entitou ekonomického rozhodování, kterou charakterizuje jednotnost chování a samostatnost v rozhodování při provádění své základní funkce.
Institucionální sektor
Institucionální sektor seskupuje institucionální jednotky, které mají podobný typ cílů a ekonomického chování. Agregace do sourodých celků dovoluje posoudit finanční situaci na úrovni celého národního hospodářství. Každá institucionální jednotka patří pouze do jednoho sektoru.
Investice
Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná hodnota finančních prostředků převýší jejich reálnou hodnotu současnou. Změna v reálné hodnotě finančních prostředků je potom odměnou investora za realizaci investice.
Investiční fond
Fond založený na stejných principech jako akciová společnost; v ČR fond shromažďující peněžní prostředky vydáváním akcií, získané prostředky používá investiční fond ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, nebo je ukládá na zvláštní účet u banky. Investičním fondem je fond kolektivního investování a fond kvalifikovaných investorů.
Investiční horizont
Doba, po jejímž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.
Investiční instrument
Aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Užitek z něho je ztělesněn v nároku na budoucí cash flow. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří finanční investiční instrumenty (např. cenné papíry, finanční deriváty) a reálné investiční instrumenty (např. nemovitosti, drahé kovy, umělecké sbírky).
Investiční pozice vůči nerezidentům
Investiční pozice vůči nerezidentům zachycuje přehled stavů všech finančních aktiv a pasiv rezidentů vůči nerezidentům k určitému datu.
Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice.
Investiční společnost
Právnická osoba, která je oprávněna obhospodařovat investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo vykonávat následující činnosti:
 • obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),
 • provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
 • přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů a
 • poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.
Investiční strategie
Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat, jaké výnosy očekává a zejména jaké riziko je ochoten podstoupit. Rozlišují se tři typy investorů, a to hlavně podle vztahu k riziku: konzervativní, standardní a spekulativní.
Investiční zprostředkovatel
Investiční zprostředkovatel je osoba, která je na základě povolení k činnosti investičního zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat pouze dvě hlavní investiční služby, a to přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Investiční zprostředkovatel nesmí v souvislosti s poskytováním investičních služeb přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.
Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat výše uvedené hlavní investiční služby pouze ve vztahu k
 1. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 2. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 3. dluhopisům vydaným Českou republikou,
 4. hypotečním zástavním listům nebo
 5. dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.
Investiční zprostředkovatel může při poskytování výše specifikovaných hlavních investičních služeb předávat pokyny pouze obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo samosprávnému fondu kolektivního investování.
Investor
Každá fyzická nebo právnická osoba, která investuje své volné peněžní prostředky, a to přímo nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, do investičních nástrojů dané země.
Investování
Investování je vložení volných peněžních prostředků do takových aktiv, kde lze očekávat jejich zhodnocení.
IOSCO
International Organisation of Securities Commissions je mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry je sdružením regulátorů kapitálového trhu, mezi jejichž hlavní cíle patří:
 1. spolupráce při sjednocování forem a cílů regulace kapitálových trhů,
 2. výměna informací,
 3. spolupráce při dohledu nad mezinárodními transakcemi s cennými papíry.
ISIN
International Security Identification Number je mezinárodní soustava číslování cenných papírů. Jedná se o dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232)