A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

IBAN
IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a číslo účtu.
Identifikační kód banky
Identifikační kód banky je numerický kód, který jednoznačně identifikuje banku v České republice. Identifikační kód banky obsahuje 4 číselné znaky.
Index
Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.
Inflace
Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země.
V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří Český statistický úřad, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o jejím měření.
Inflační cíl
Veřejně a s dostatečným předstihem stanovená hodnota pro inflaci spotřebitelských cen, o jejíž dosažení ČNB usiluje.
Inflační riziko
Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká míra inflace může způsobit znehodnocení investice, investor dosáhne záporné výnosové míry.
Inkasní forma placení
Inkasní formou placení se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal příkazce bance příjemce za účelem převedení peněžních prostředků z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce.
Insider trading
Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů. Zneužívání neveřejných informací primární osobou (získává informace ze svého zaměstnaneckého vztahu) nebo sekundární osobou (získává neveřejné informace od primární osoby) je ve vyspělých státech považováno za trestný čin.
Instituce elektronických peněz
Zákon o platební styku v § 18b stanoví, že institucí elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká národní banka licenci.
Institucionální jednotka
Institucionální jednotka je základní entitou ekonomického rozhodování, charakterizovanou jednotností chování a samostatnosti v rozhodování při provádění své základní funkce.
Institucionální sektor
Institucionální sektor seskupuje institucionální jednotky, které mají podobný typ cílů a ekonomického chování. Agregace do sourodých celků dovoluje posoudit finanční situaci na úrovni celého národního hospodářství. Každá institucionální jednotka patří pouze do jednoho sektoru.
Investice
Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná hodnota finančních prostředků převýší jejich reálnou hodnotu současnou. Změna v reálné hodnotě finančních prostředků je potom odměnou investora za realizaci investora.
Investiční fond
Fond založený na stejných principech jako akciová společnost; v ČR fond shromažďující peněžní prostředky vydáváním akcií, získané prostředky používá investiční fond ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, nebo je ukládá na zvláštní účet u banky.
Investiční horizont
Doba, po jejímž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.
Investiční instrument
Aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Užitek z něho je ztělesněn v nároku na budoucí cash flow. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří finanční investiční instrumenty (např. cenné papíry, finanční deriváty) a reálné investiční instrumenty (např. nemovitosti, drahé kovy, umělecké sbírky).
Investiční pozice vůči nerezidentům
Investiční pozice vůči nerezidentům zachycuje přehled stavů všech finančních aktiv a pasiv rezidentů vůči nerezidentům k určitému datu.
Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.
Investiční společnost
Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.
Investiční strategie
Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat, jaké výnosy očekává a zejména jaké riziko je ochoten podstoupit. Rozlišují se tři typy investorů, a to hlavně podle vztahu k riziku: konzervativní, standardní a spekulativní.
Investiční zprostředkovatel
Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která je oprávněna poskytovat jen investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství, a to výhradně ve vztahu k investičním cenným papírům nebo k cenným papírům kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel nesmí přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti, investičnímu fondu nebo osobě s obdobným předmětem podnikání se sídlem v jiném členském státě EU.
Investor
Každá fyzická nebo právnická osoba, která investuje své volné peněžní prostředky, a to přímo nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, do investičních nástrojů dané země.
Investování
Investování je vložení volných peněžních prostředků do takových aktiv, kde očekáváme jejich zhodnocení.
IOSCO
International Organisation of Securities Commissions - Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry je sdružením regulátorů kapitálového trhu, mezi jejichž hlavní cíle patří:
a) spolupráce při sjednocování forem a cílů regulace kapitálových trhů,
b) výměna informací,
c) spolupráce při dohledu nad mezinárodními transakcemi s cennými papíry.
ISIN
International Security Identification Number - Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů. Jedná se o dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).