H, Ch

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Haircut
Procentní hodnota, o kterou je snížena tržní hodnota aktiva např. za účelem stanovení „bezpečné“ úrovně zajištění.
Hedging
Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Hedžový fond
Rizikové investování větších částek (vesměs bohatými soukromými investory) do vysoce rizikových operací. Tento typ fondu není podroben přísné regulaci.
HICP
HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) je harmonizovaný index spotřebitelských cen, který zachycuje cenovou hladinu zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. Pro výpočet indexu HICP se využívá vždy stejných vah jednotlivých spotřebitelských segmentů ve všech zemích, což zajišťuje srovnatelnost tohoto ukazatele napříč zeměmi. HICP je oficiálním cenovým indexem pro výpočet spotřebitelské inflace v eurozóně pro účely měnové politiky Evropské centrální banky a pro vyhodnocení tzv. maastrichtských kritérií.
Hlavní administrátor
Hlavní administrátor je osoba, která provádí administraci investičního fondu, přičemž není oprávněna obhospodařovat investiční fondy.
Hlavní podpůrce
Hlavní podpůrce je osoba, která provádí tyto finanční služby:
  1. poskytuje nebo přenechává peněžní prostředky či investiční nástroje za účelem podpory financování tohoto fondu, nebo
  2. vypořádává obchody prováděné v rámci určené investičních strategie tohoto fondu.
Horizont měnové politiky
Časový horizont, na který se při svém rozhodování soustředí měnová politika a který zohledňuje zpoždění v transmisi měnové politiky. Tento časový horizont je vzdálený zhruba 12 až 18 měsíců v budoucnosti.
Hrubý domácí produkt (HDP)
Klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích ekonomiky. Jeho strukturu z hlediska užití tvoří výdaje na tzv. konečnou spotřebu (spotřeba domácností, vlády a neziskových institucí), tvorbu hrubého kapitálu (fixní investice a změna stavu zásob) a zahraniční obchod (tzv. čistý vývoz zboží a služeb).
Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod sektoru domácností
Hrubý provozní přebytek, jako součást hrubého disponibilního důchodu domácností, je rozdílem mezi hrubou přidanou hodnotou sektoru domácností a součtem náhrad zaměstnanců a ostatních daní z výroby zmenšených o ostatní dotace na výrobu v tomto sektoru. Hrubý smíšený důchod vzniká pouze v sektoru domácností, kde u drobných podnikatelů nelze odlišit odměnu za práci vykonanou vlastníkem firmy nebo členy jeho rodiny od jeho zisku jakožto podnikatele.
Hyperinflace
Hyperinflace je velmi vysoký růst cenové hladiny v řádu desítek až stovek procent měsíčně, kdy se peníze stávají prakticky bezcennými a ztrácí svou roli uchovatele hodnoty a v krajním případě i roli oběživa. Dalším průvodním jevem hyperinflace je růst množství peněz v oběhu i rychlosti jeho obratu do astronomických výšin. Hyperinflace v moderní době byly zpravidla důsledkem rozvratu hospodářské situace během válečných konfliktů a jiných podobných událostí. Nejznámějším a zároveň nejdelším historickým příkladem byla dlouhotrvající hyperinflace v Německu po první světové válce, kdy ceny zboží a služeb vzrostly na dvoj- i trojnásobek původní úrovně za jediný den.
Hypoteční zástavní list (HZL)
Je dluhopis vydaný bankou, která jeho prodejem získává peníze na poskytování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je z větší části kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů (řádné krytí), popř. též náhradním způsobem až do výše 10 % jmenovité hodnoty (náhradní krytí). Výnos je za určitých podmínek stanovených zákonem osvobozen od zdanění.
Chyby a opomenutí
Chyby a opomenutí jsou dopočtovou položkou představující saldo neidentifikovaných toků v běžném, kapitálovém a finančním účtu.