A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Finanční aktiva
Finanční aktiva jsou ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka může uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou povahou blízká finančním pohledávkám.
Finanční instituce
Právnická osoba, která není úvěrovou institucí, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jakou svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z bankovních činností, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna.
Finanční makléřství
Zprostředkování poskytování úvěrů, zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona o bankách (viz též bankovní činnost) a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající se zejména produktů stavebního spoření, pojištění majetku a osob, penzijního připojištění, prodeje a zpětného odkupu podílových listů vydaných investičními společnostmi. Jedna z bankovních činností.
Finanční trh
Finanční trh se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují.
Finanční účet
Zahrnuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlastnictví finančních pohledávek a závazků vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o finančních (kapitálových) tocích v členění na přímé investice (základní jmění a ostatní kapitál), portfoliové investice majetkového a dluhového charakteru, finanční deriváty (operace bank) a ostatní investice dělené z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé a členěné podle základních sektorů (ČNB, obchodní banky, vláda a ostatní sektory), pod něž spadají dodavatelské a bankovní úvěry, půjčky, depozita, členské podíly v mezinárodních neměnových organizacích aj.
Finanční účty
Finanční účty představují jednotný statistický systém zachycující vznik, přeměnu a zánik finančních aktiv a závazků v detailním členění podle jednotlivých sektorů a finančních instrumentů. Ze své podstaty tak zprostředkovávají důležitou informaci o finanční situaci národního hospodářství jako celku a umožňují její porovnání v prostoru a čase.
Finanční umístění
Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu část finančního umístění, jehož zdrojem krytí jsou technické rezervy, realizovat v rámci zákonem omezené skladby a vyhláškou stanovených limitů. Investice musí splňovat požadavky bezpečnosti, likvidity, výnosnosti a diverzifikace.
Finanční závazky
Finanční závazky tvoří protistranu k finančním aktivům jiných institucionálních jednotek.
Fiskální impulz
Fiskální impulz zachycuje vliv domácí fiskální politiky na poptávku v ekonomice.
Fiskální pozice
Fiskální pozice meziroční změna strukturálního salda vládního sektoru (v p.b.). Kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi.
Fixace úrokové sazby
Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.
Fluktuační pásmo
Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního kurzu. Pásmo může být různě široké. Např. ČNB v období 27.9.1992 až 27.2.1996 používala velmi úzké pásmo ±0,5 %, v období 28.2.1996 až 27.5.1997 pak širší pásmo ±7,5 %. Následně ČNB opustila režim fixního kurzu, čímž zanikla potřeba fluktuačního pásma. Fluktuační pásmo je stanoveno i pro měny zemí účastnící se tzv. kurzového mechanismu ERM II, a to v rozpětí ±15 % vůči euru.
Fond akciový
Fond, který investuje minimálně 66 % svého majetku do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Je to rizikový fond s potenciálem vyšších výnosů ale i ztrát než má fond dluhopisový nebo peněžního trhu, proto jsou vhodné pro investory s investičním horizontem alespoň pět let.
Fond balancovaný
Patří do kategorie fondů smíšených, ale jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní - stabilně více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).
Fond dluhopisový
Fond investující hlavně do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.
Fond fondů
Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.
Fond kolektivního investování
Fondy kolektivního investování se dělí na investiční fondy a podílové fondy.
Fond kvalifikovaných investorů
Fond kolektivního investování určený pro investory s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů.
Fond nemovitostní
Otevřený podílový fond, který převážně investuje do nemovitostí a do účastí v nemovitostních společnostech.
Fondy kolektivního investování (FKI)
Pro měnovou statistiku zahrnují podílové a investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem o kolektivním investování (č.189/2004 Sb.). Tyto subjekty mohou být zřizovány podle zákona buď jako podílové fondy spravované investiční společností nebo jako investiční fondy.
Fondy peněžního trhu
Za fondy peněžního trhu se považují ty subjekty kolektivního investování, které splňují všechna následující kritéria:
a) jejich investičním cílem je uchování vlastního kapitálu v paritě a dosažení výnosu v souladu s úrokovými sazbami nástrojů peněžního trhu;
b) investují do nástrojů peněžního trhu, jež splňují kritéria pro nástroje peněžního trhu vymezená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (*), nebo do vkladů u úvěrových institucí, popřípadě zajišťují, že likvidita a ocenění jejich investičního portfolia se hodnotí na rovnocenném základě;
c) zajišťují, že nástroje peněžního trhu, do kterých investují, jsou vysoce kvalitní, tak jak stanoví správcovská společnost. Při posuzování kvality nástroje peněžního trhu se vezmou v úvahu zejména tyto faktory:
- úvěrová kvalita nástroje peněžního trhu,
- povaha třídy aktiv, do níž nástroj peněžního trhu patří,
- v případě strukturovaných finančních nástrojů operační riziko a riziko protistrany, které je se strukturovanou finanční transakcí spjato,
- profil likvidity;
d) zajišťují, že jejich portfolio má váženou průměrnou splatnost nepřekračující 6 měsíců a váženou průměrnou životnost nepřekračující 12 měsíců, kdy
- „váženou průměrnou splatností“ se rozumí vážený průměr doby splatnosti všech podkladových cenných papírů ve fondu, který odráží relativní podíl v každém nástroji, za předpokladu, že dobou splatnosti nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou se rozumí čas zbývající do dalšího nastavení úrokové sazby na sazbu peněžního trhu, nikoli doba, která zbývá do dne, kdy musí být splacena jmenovitá hodnota cenného papíru. V praxi se vážená průměrná splatnost používá pro měření citlivosti fondu peněžního trhu na změnu úrokových sazeb na peněžním trhu,
- „váženou průměrnou životností“ se rozumí vážený průměr zbytkové splatnosti jednotlivých cenných papírů v majetku fondu, tedy doba, než je jistina splacena v plné výši (bez ohledu na úrok a diskont). Na rozdíl od výpočtu vážené průměrné splatnosti neumožňuje výpočet vážené průměrné životnosti cenných papírů s pohyblivou úrokovou sazbou a strukturovaných finančních nástrojů použití časového období zbývajícího do dalšího nastavení úrokové sazby a namísto toho používá pouze stanovenou konečnou splatnost cenného papíru. Vážená průměrná životnost se používá pro měření úvěrového rizika, neboť čím delší je období do splacení jistiny, tím větší je úvěrové riziko. Vážená průměrná životnost se používá též k omezení rizika likvidity;
e) provádějí denní výpočet čisté hodnoty aktiv a výpočet hodnoty svých akcií/podílových jednotek a denně vydávají a odkupují akcie/podílové jednotky;
f) investují pouze do cenných papírů, jejichž zbytková splatnost do právně závazného data odkupu nepřesahuje dva roky, za předpokladu, že doba do dalšího data nastavení úrokových sazeb nepřesahuje 397 dní, přičemž u cenných papírů s pohyblivou úrokovou sazbou by se sazba měla upravovat na sazbu peněžního trhu, nebo na index;
g) investují do jiných subjektů kolektivního investování, pouze pokud splňují podmínky definice fondů peněžního trhu;
h) přímo ani nepřímo se nevystavují riziku akcií či komodit, včetně prostřednictvím derivátů, a používají deriváty pouze v souladu s investiční strategií fondu na peněžním trhu. Deriváty, z nichž vyplývá měnové riziko, lze používat jen za účelem zajištění. Investování do cenných papírů denominovaných v jiné než základní měně je dovoleno pouze za podmínky plného zajištění proti měnovému riziku;
i) jejich čistá hodnota aktiv je buď stálá, nebo pohyblivá.
Forexové obchody
Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody provádějí ve velkých objemech, jsou financovány z úvěru, který zákazníkovi poskytuje zahraniční obchodník s cennými papíry. Zákazník si u zahraničního obchodníka s cennými papíry otevře účet, ale prostředky na tomto účtu neslouží k obchodování, ale pouze jako záloha na vyrovnání kursových ztrát z operací (margin). Tyto obchody jsou značně rizikové.