A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Finanční aktiva
Finanční aktiva jsou ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka může uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou povahou blízká finančním pohledávkám.
Finanční arbitr
Finanční arbitr je orgán mimosoudního řešení sporů zřízený podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr může řešit pouze spory vyplývající z tohoto zákona, a to například mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnárenskou činnost. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné; na zahájení řízení může podat jen spotřebitel a finanční instituce je povinna se řízení účastnit.
Finanční instituce
Právnická osoba, která není úvěrovou institucí, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z bankovních činností, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna.
Finanční makléřství
Zprostředkování poskytování úvěrů, zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona o bankách (viz též bankovní činnost) a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající se zejména produktů stavebního spoření, pojištění majetku a osob, penzijního připojištění, prodeje a zpětného odkupu podílových listů vydaných investičními společnostmi. Jedna z bankovních činností.
Finanční stabilita
Situace, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům. K narušení finanční stability může docházet jak v důsledku procesů uvnitř finančního sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst, tak vlivem silných šoků. Zdrojem těchto šoků mohou být mimo jiné vnější prostředí, domácí makroekonomický vývoj, vývoj u hlavních dlužníků a věřitelů finančních institucí, hospodářské politiky nebo změny v institucionálním prostředí. Případná interakce zranitelných míst a šoků může vést ke kolapsu systémově významných finančních institucí a narušení funkcí finančního systému při zajištění finančního zprostředkování a platebního styku. V krajním případě může nastat finanční krize s nepříznivými dopady na ekonomiku.
Finanční trh
Finanční trh se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují.
Finanční účet platební bilance
Zahrnuje transakce spojené se vznikem, změnami a zánikem vlastnictví finančních pohledávek a závazků vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o finančních (kapitálových) tocích v členění na přímé investice (základní jmění a ostatní kapitál), portfoliové investice majetkového a dluhového charakteru, finanční deriváty (operace bank) a ostatní investice dělené z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé a členěné podle základních sektorů (ČNB, obchodní banky, vláda a ostatní sektory), pod něž spadají dodavatelské a bankovní úvěry, půjčky, depozita, členské podíly v mezinárodních neměnových organizacích aj.
Finanční účty
Finanční účty představují jednotný statistický systém zachycující vznik, přeměnu a zánik finančních aktiv a závazků v detailním členění podle jednotlivých sektorů a finančních instrumentů. Ze své podstaty tak zprostředkovávají důležitou informaci o finanční situaci národního hospodářství jako celku a umožňují její porovnání v prostoru a čase.
Finanční umístění
Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu část finančního umístění, jehož zdrojem krytí jsou technické rezervy, realizovat v rámci zákonem omezené skladby a vyhláškou stanovených limitů. Investice musí splňovat požadavky bezpečnosti, likvidity, výnosnosti a diverzifikace.
Finanční závazky
Finanční závazky tvoří protistranu k finančním aktivům jiných institucionálních jednotek.
Fiskální impulz
Fiskální impulz zachycuje vliv domácí fiskální politiky na ekonomickou aktivitu v krátkém období.
Fiskální pozice
Fiskální pozice je meziroční změna strukturálního salda vládního sektoru (v procentních bodech). Kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi.
Fixace úrokové sazby
Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.
Fluktuační pásmo
Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního kurzu. Pásmo může být různě široké. Např. ČNB v období 27. září 1992 až 27. února 1996 používala velmi úzké pásmo ±0,5 %, v období 28. února 1996 až 27. května 1997 pak širší pásmo ±7,5 %. Následně ČNB opustila režim fixního kurzu, čímž zanikla potřeba fluktuačního pásma. Fluktuační pásmo je stanoveno i pro měny zemí účastnící se tzv. kurzového mechanismu ERM II, a to v rozpětí ±15 % vůči euru.
Fond akciový
Fond, který investuje minimálně 66 % svého majetku do akcií. Jedná se o rizikový fond s potenciálem vyšších výnosů, ale také ztrát než má fond dluhopisový nebo fond  peněžního trhu. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním v řádu i desítek procent v několika měsících. Akciové fondy jsou proto vhodné pro investory s delším investičním horizontem.
Fond balancovaný
Patří do kategorie fondů smíšených, ale jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní - stabilně více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).
Fond dluhopisový
Fond investující hlavně do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.
Fond fondů
Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.
Fond kolektivního investování
Fond kolektivního investování je fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a provádí společné investování těchto prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika.
Fondy kolektivního investování jsou standardní fondy a speciální fondy.
Fond kvalifikovaných investorů
Fond kvalifikovaných investorů je fond, který shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelně věci od více kvalifikovaných investorů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie, založené zpravidla na principu rozložení rizika.
Fond nemovitostní
Otevřený podílový fond, který převážně investuje do nemovitostí a do účastí v nemovitostních společnostech.
Fondy kolektivního investování (FKI)
Pro měnovou statistiku zahrnují podílové a investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem o kolektivním investování (č.189/2004 Sb.). Tyto subjekty mohou být zřizovány podle zákona buď jako podílové fondy spravované investiční společností nebo jako investiční fondy.
Fond peněžního trhu
Fond peněžního trhu trvale investuje na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Dle vážené průměrné durace a vážené průměrné splatnosti jsou rozlišovány dvě kategorie fondů peněžního trhu: Fondy peněžního trhu a Krátkodobé fondy peněžního trhu. Doplňkově se tyto fondy rozlišují z hlediska rizika měny.
Fond životního cyklu
Fond životního cyklu je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace portfolia aktiv v čase, a to od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem podle předem daného schématu alokace portfolia aktiv s ohledem na přibližující se cílové datum.
Fondový kapitál
Aktiva investičního fondu snížená o dluhy tohoto fondu.
Forexové obchody
Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody obvykle provádějí ve velkých objemech, jsou financovány z úvěru, který zákazníkovi poskytuje obchodník s cennými papíry. Zákazník má u obchodníka s cennými papíry otevřený účet, na němž jsou uloženy finanční prostředky, které slouží jako záloha na vyrovnání kursových ztrát z forexových obchodů (margin). Forexové obchody jsou velmi rizikové, a to z důvodu využití finanční páky.
Futures
Standardizovaný burzovní kontrakt na nákup/prodej aktiva (např. měna, dluhopis, komodita) k předem stanovenému datu za předem stanovenou cenu.