A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

EDI
Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange). Jde o koncept řešení informačních systémů, který je založen na elektronické výměně strukturovaných zpráv mezi dvěma či více aplikacemi nezávislých subjektů. Pro EDI systémy je typickou vlastností plná či vysoká úroveň automatizace většiny procesů. EDI systémy jsou zpravidla založeny na definovaných rozhraních mezi subjekty respektujících všeobecně uznávané standardy (např. EDIFACT)..
EDIFACT
Elektronická výměna dat pro státní správu, obchod a dopravu (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). EDIFACT zahrnuje zejména jazyk pro popis strukturovaných zpráv (norma ČSN ISO 9735), definice standardních zpráv, datové slovníky a softwarovou podporu.
Efektivní kurz
Uvádí zhodnocení (index nad 100) či znehodnocení (index pod 100) národní měny vůči koši vybraných měn za určité období oproti základnímu období. Vahami v koši jsou podíly největších obchodních partnerů na obratu zahraničního obchodu.
Efektivní ukazatele eurozóny
Aproximují vliv ekonomické aktivity (efektivní HDP) a cenového vývoje (efektivní ceny výrobců a spotřebitelské ceny) v eurozóně na českou ekonomiku. Při výpočtu použité váhy odpovídají podílu jednotlivých zemí eurozóny na celkovém vývozu ČR do eurozóny.
Efektivní úroková míra
Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávky. Při výpočtu efektivní úrokové míry banka odhaduje očekávané budoucí peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, např. možnosti předčasného splacení a poplatky, a nezohledňuje budoucí ztráty ze snížení rozvahové hodnoty pohledávky vzhledem k úvěrovému riziku. Pokud nelze spolehlivě stanovit očekávané peněžní toky, použijí se smluvní peněžní toky.
Elektronické bankovnictví
Dle znění § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku) je platebním prostředkem, který je definován jako zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz.
Elektronické peníze
Elektronické peníze jsou ve smyslu § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku chápány jako peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal; je uchovávaná elektronicky; je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.
Elektronické peníze není možno zaměňovat za virtuální měny. Seznam vydavatelů elektronických peněz je dostupný na internetových stránkách ČNB.
Elektronické výkaznictví
Označení charakteristických koncepčních rysů výkaznictví ČNB, jež je založeno na využívání metainformačního systému, vysoké úrovni automatizace hlavních procesů a elektronickém předávání dat do ČNB.
Emise
Emise znamená vydávání. Fyzická nebo právnická osoba se nazývá emitent.
Emisní den bankovky/mince
Emisní den je den, kdy emitent (např. centrální banka) vydá bankovku nebo minci poprvé do oběhu.
ERM (Exchange Rate Mechanism)
Kurzový mechanismus ERM II je mechanismus fixování zúčastněných měn na euro v rámci tzv. fluktuačního pásma. Měna účastnící se v ERM II má stanovenu centrální paritu oproti euru a šíři fluktuačního pásma pro pohyb devizového kurzu. V případě kurzových tlaků je setrvání kurzu v rámci fluktuačního pásma bráněno jak národní centrální bankou, tak Evropskou centrální bankou (ECB). Účast v mechanismu ERM II je jednou z nutných podmínek pro přijetí eura.
ESA2010
Evropský systém účtů – ESA2010 – představuje jednotnou metodiku pro kompilaci národních a regionálních účtů, přijatou Radou Evropské Unie. Metodika ESA2010 je používána jako základní standard pro sestavování národních účtů za Českou republiku.
ESC
Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee – ESC) byl zřízen z rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Je složen z vysokých představitelů členských zemí (zástupců ministerstev financí a regulátorůkapitálových trhů). ESC je výborem Evropské komise, který zodpovídá za přípravu legislativy v oblasti cenných papírů. Hlavním úkolem výboru je poskytovat Evropské komisi poradenství a spolupracovat s ní při provádění předpisů v oblasti cenných papírů. ESC má zásadní roli při naplňování cílů stanovených Akčním plánem finančních služeb a zajišťování konzistentní implementace legislativy ES.
ESMA (European Securities and Market Authority) – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
ESMA od 1. ledna 2011 přebrala veškeré úkoly od Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR) a byla jí současně přidělena řada nových úkolů. ESMA má zejména usilovat o
  • lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu,
  • zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů,
  • posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
  • předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěže,
  • zajištění toho, aby investování a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala řádnému dohledu,
  • posílení ochrany spotřebitelů,
  • registrace a dohled nad ratingovými agenturami.
Mimo jiné má ESMA podporovat sbližování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace kapitálového trhu, správců alternativních investičních fondů, jakož i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví.
Hlavním rozhodovacím orgánem ESMA je rada orgánů dohledu (Board of Supervisors), ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad účastníky finančního trhu, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu.
Plnění úlohy orgánu pro cenné papíry a trhy a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada složená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu.
ESMA je navenek zastupována předsedou. Řízení ESMA je pak svěřeno výkonnému řediteli.
ETF (Exchange Traded Fund) – burzovně obchodovaný fond
Fond, jehož cílem obvykle je sledovat vývoj podkladového aktiva, například akciového indexu (odtud termín „indexové akcie“, používaný někdy pro akcie ETF). Akcie ETF jsou obchodovány na burze, jejich nákupem může i drobný investor diverzifikovat portfolio.
Eurosystém
Evropská centrální banka společně s národními centrálními bankami členských států EU, které přijaly společnou měnu v souladu se „Smlouvou o založení Evropského společenství“.
Eurozóna
Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se „Smlouvou o založení Evropského společenství“.
Evropský pas
Jednotná evropská licence, poskytuje institucím z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských institucí na jednotný evropský finanční trh. Jedná se o tzv. systém uznání licencí.
Evropský systém centrálních bank (ESCB)
Vztahuje se k Evropské centrální bance (ECB) a národním centrálním bankám členských zemí Evropské unie. Národní centrální banky států, které nepřijaly euro jako společnou měnu v souladu se „Smlouvou o založení Evropského společenství“, si ponechávají vlastní měnovou politiku v souladu s národní legislativou a neřídí se měnovou politikou Eurosystému.